Russlands planer om nye hangarskip

Publisert
2010
Emneord
Forsvar
Sjøforsvar
Krigsskip
Russland
Rapportnummer
2010/01792
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2384
Samling
Rapporter
10-01792.pdf
Size: 504k
Sammendrag
Den sterke økonomiske veksten i Russland det siste tiåret har blant annet resultert i store ambisjoner for utviklingen av forsvaret. Det mest markante eksempelet er målet om å bygge en hangarskipflåte. Nedgangen som fulgte av finanskrisen har ikke medført at planer om å bygge hangarskip har blitt lagt bort. I denne studien beskrives planene nærmere, og det gis vurderinger av realismen i dem. I dag har Russland bare ett hangarskip, ”Admiral Kuznetsov”, som har vært i bruk siden 1991. I oktober 2008 erklærte president Medvedev at den russiske hangarskipkapasiteten skulle gjenreises og videreutvikles. Resultater skulle kunne foreligge allerede i 2015. Erklæringen kom etter nesten ti års sammenhengende økonomisk vekst. Flåtesjefen, admiral Vladimir Vysotskij, hadde året før lansert et mål om seks nye hangarskip i løpet av 30 år, tre i Nordflåten og tre i Stillehavsflåten. Prosjektet ble trimmet ned da følgene av finanskrisen meldte seg, og ambisjonene ble redusert til tre hangarskip, inkludert ”Admiral Kuznetsov”, eventuelt flere om økonomien tillater det. Det antas at nye skip vil være atomdrevne og ha en vekt på 50 000–60 000 tonn, og de skal kunne ta flere fly enn ”Admiral Kuznetsov”. Å bygge nye hangarskip vil være en enorm utfordring for Russland. Landet har i dag ikke egen produksjonskapasitet – de sovjetiske hangarskipene ble bygd i Ukraina. Det problemfylte arbeidet med ombygging av hangarskipet ”Admiral Gorsjkov” for India ved Sevmasj-verftet har vist at de tekniske forutsetningene er svært mangelfulle. Et bedret forhold til Ukraina kan gjøre det lettere å bruke ukrainske fasiliteter og kompetanse, men dette vil neppe bringe prosjektet mye lenger framover. I tillegg til de tekniske og produksjonsmessige begrensningene er økonomien det største hinderet. Det er uvisst hvor mye det vil koste å bygge hangarskip, og de er ikke med i gjeldende budsjetter og investeringsprogram. Det har ikke vært påvist et klart behov for nye hangarskip. Planene synes i første rekke å være et resultat av generelle og tradisjonelle forestillinger om russisk storhet. Russland vil neppe kunne ha noe nytt hangarskip før tidligst 2020. Det er et åpent spørsmål hvorvidt landet vil fastholde målet om å styrke hangarskipkapasiteten utover modernisering og eventuelt etter hvert utskifting av ”Admiral Kuznetsov”. Samtidig vil det trolig være uvilje mot helt å forkaste dagens planer. Resultatet kan bli et halvhjertet prosjekt som vil belaste budsjettene i lang tid framover, men som vil gi lite eller ingenting igjen.
The strong economic growth in Russia over the past decade has resulted in great ambitions for the development of the Armed Forces. The most striking example is the goal of building an aircraft carrier fleet. Plans to build aircraft carriers are still in force in spite of the decline that followed the financial crisis. This study describes the plans and assesses their realism. Today, Russia has only one aircraft carrier, "Admiral Kuznetsov", which has been in use since 1991. In October 2008, President Medvedev declared that the aircraft carrier component of Russia’s navy should be rebuilt and strengthened. His statement came after almost ten years of continuous economic growth. The previous year, Commander-in-Chief of the Russian Navy, Admiral Vladimir Vysotsky, had introduced a target of six new aircraft carriers to be built within 30 years, three for the Northern Fleet and three for the Pacific Fleet. The project was trimmed down after the financial crisis, and ambitions were reduced to three aircraft carriers, including "Admiral Kuznetsov", or possibly more if the economic development should allow for it. It is believed that the new ships will be nuclear-powered and have a weight of 50 000–60 000 tons, and that they will carry more aircraft than “Admiral Kuznetsov”. Building new aircraft carriers will be an enormous challenge for Russia, which does not have domestic production capacity – Soviet aircraft carriers were built in Ukraine. The troubled modernisation of the aircraft carrier "Admiral Gorshkov" for India at the Sevmash shipyard has shown that Russia’s technical capacities are insufficient. An improved relationship with Ukraine could make it easier to use Ukrainian facilities and expertise, but this is unlikely to increase the chances of success significantly. In addition to technical constraints, the economy is the biggest obstacle. The costs of building aircraft carriers are highly uncertain, and carriers are not included in current budgets and investment programs. There is not an obvious need for new aircraft carriers, and the plans are primarily an outcome of traditional notions of Russian greatness. Russia will have to wait till at least 2020 for a new aircraft carrier. It is an open question whether the country will maintain the goal of strengthening the carrier component beyond modernising and possibly replacing the "Admiral Kuznetsov". However, there will probably be reluctance to abandon current plans completely. The result may be a half-hearted project which will burden the budgets for a long time to come without giving any tangible results.
View Meta Data