FFI’s Open Research Archive is the Norwegian Defence Research Establishment’s library of digital publications.

The archive currently contains peer reviewed journal articles published by our scientists, some in collaboration with others, in a wide field of research.

The archive contains both Open Access articles and metadata of articles embargoed or in other ways not yet Open Access.

Select a community to browse its collections.

 • Undersøkelse av ammunisjonsrelatert forurensing i Hengsvann skyte- og øvingsfelt 

  Johnsen, Arnt Magne; Voie, Øyvind Albert; Strømseng, Arnljot; Rossland, Helle Kristin; Parmer, Marthe Petrine; Larsen, Anita; Myran, Anne (2011)
  Hengsvann skyte- og øvingsfelt har et areal på 34 km2 og ligger både i Kongsberg og Notodden kommune. Skytefeltet blir brukt hele året og er et mye brukt felt. I feltet benyttes det både håndvåpenammunisjon og ammunisjon ...
 • "Bein i nesa" : en antropologisk studie av kjønnsproblematikk på minesveiperen KNM Otra 

  Hellum, Nina (2010)
  Stortingsmelding nr. 36 (2006–2007) [1] understreker behovet for høyere kvinneandel i Forsvaret. På oppdrag fra Forsvarsdepartementet skal Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) drive forskning på årskull for å identifisere ...
 • Vurdering av kjemiske stoffer i ammunisjon 

  Johnsen, Arnt (2009)
  Det er viktig å ha kjennskap til hvilke kjemiske stoffer ammunisjon inneholder av flere grunner: • Miljøinformasjonsloven pålegger Forsvaret å ha kjennskap til hvilke kjemiske stoffer som deponeres i skytefelt ved bruk ...
 • Makroøkonomiske trender - forsvarsøkonomisk utvikling i et historisk og internasjonalt perspektiv 

  Johansen, Per Kristian; Værholm, Monica (2010)
  Rapporten tar for seg Forsvarets finansielle forutsetninger. Det gjøres først rede for den historiske utviklingen i forsvarsbudsjettets størrelse i nasjonal og internasjonal kontekst. Deretter diskuteres Forsvarets ...
 • Romvær : et eksempelstudium 

  Svenes, Knut (2009)
  Denne rapporten inneholder en beskrivelse av prosesser i det nære verdensrom drevet av noen usedvanlig sterke geomagnetiske stormer i oktober/november 2003. Hovedvekten her er lagt på de effekter disse hadde på flere ...

View more