Forsvarssektorens miljøregnskap for 2008

Publisert
2009
Emneord
Miljøovervåking
Miljøpåvirkning
Forsvaret
Rapportnummer
2009/00847
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2118
Samling
Rapporter
09-00847.pdf
Size: 621k
Sammendrag
Rapportene ”Forsvarssektorens miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å vise status for miljøledelse i forsvarssektoren, presentere miljøpåvirkningene fra forsvarssektorens aktiviteter og identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der det kan iverksettes tiltak for å redusere miljøbelastningen fra sektoren. Informasjon samlet i Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) er benyttet for å vurdere miljøpåvirkningene fra sektorens virksomhet i 2008. Følgende miljøaspekter er vurdert: (i) forbruk av ammunisjon, (ii) avfallshåndtering, (iii) energiforbruk, (iv) drivstofforbruk (v), forbruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier, og (vi) vannforbruk. I tillegg er det foretatt en vurdering av status med hensyn på bruk av MDB ved det enkelte etablissement i Forsvaret. Bruk av MDB varierer mellom de ulike etatene i forsvarssektoren. Forsvarsdepartementet (FD), Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har rapportert egne miljøbelastninger i MDB, mens Forsvarsbygg (FB) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i liten eller ingen grad har benyttet MDB i 2008. Kvaliteten på data for de ulike rapporteringsområdene i 2008 fra hele forsvarssektoren samlet er forbedret sammenlignet med 2007, med unntak av energi og kjemikalier. Dette viser at tiltak som har vært iverksatt for å bistå enhetene i arbeidet med implementeringen i stor grad har vært effektive. Det har i tillegg blitt satt inn stor innsats på import av data fra andre datasystemer, noe som har økt datakvaliteten for miljøaspektene, og medført noe forbedring av rapporteringsgraden. Totalt ble det registrert om lag 19,2 millioner skudd i MDB i 2008, mot omtrent 16,7 millioner skudd i 2007 fordelt på mer enn 300 ammunisjonstyper. Denne økningen skyldes i stor grad økt bruk av 5,56 mm håndvåpenammunisjon ved uttesting av HK 416. Rapporteringsgraden for ammunisjon i 2008 er beregnet til 56 %, sammenlignet med 59 % i 2007 og 40 % i 2006. Det er for første gang registrert høyere forbruk av blyfri enn blyholdig håndvåpenammunisjon i MDB. Totalt antall skudd blyfri ammunisjon i 2007 og 2008 var omtrent hhv 3 millioner og 6,6 millioner skudd. Det er estimert at det deponeres 56 tonn bly fra bruk av ammunisjon i norske skyte- og øvingsfelt i 2008, mot 103 tonn i 2007. Dette er positivt sett opp mot nasjonalt miljøpolitisk mål om at utslippet av bly skal reduseres vesentlig innen 2010. For rapporteringsåret 2007 og 2008 ble det registrert 12,9 tusen tonn avfall. I 2007 var estimert rapporteringsgrad på 72-77 %, mens rapporteringsgraden for 2008 ble estimert til 75-80 %. Det er fortsatt underrapportering av avfall i MDB. Samlet andel til gjenvinning og energiutnyttelse ligger til sammen på 66 %, som er nær målet om minimum 75 % til gjenvinning og energiutnyttelse i 2010. Dette betyr at det bør være mulig å sette inn tiltak for å nå målet innen 2010. I tillegg har Forsvarsbygg Skifte Eiendom rapportert om lag 9 tusen tonn avfall fra avhendingsprosjekter. Det er også rapportert fjerning av 765 tonn forurenset masse i forbindelse med de innrapporterte rivingsprosjektene. Rapporteringsgraden for energi i 2008 er estimert til 60-80 %. Det er Forsvaret som i hovedsak står for rapporteringen til MDB. FFI har rapportert energiforbruk for 2008, mens FB ikke har rapportert energiforbruk som følge av drift av egen organisasjon. NSM og FD sitt energiforbruk er rapportert via felles målere på hhv Kolsås og Akershus festning. Det er rapportert totalt omtrent 430 GWh til MDB i 2008, mot om lag 494 GWh i 2007. Drivstoffet som er registrert i MDB er hovedsaklig rapportert fra Forsvaret. For rapporteringsåret 2008 er også reiseregninger fra Forsvaret inkludert i årsrapporten. FB og NSM sitt forbruk er delvis dekket gjennom automatisk import av data fra LeasePlan. FFI har registrert forbruk av drivstoff knyttet til egne administrative kjøretøy, og har i tillegg registrert drivstofforbruk ved bruk av privatbil i tjeneste. FD har rapportert forbruk av drivstoff på administrative kjøretøy (Leaseplan), samt forbruk av drivstoff på tjenestereise. FD har også rapportert antall tjenestereiser med fly for 2008. Estimert utslipp til luft fra drivstoff og energiforbruk i forsvarssektoren viser at NOx er 57 tonn høyere i 2008 sammenlignet med 2007, mens utslipp av klimagasser er 1456 tonn lavere enn i 2007. Rapportering av kjemikalieforbruk er for 2008, som tidligere år, svært mangelfull. Det er rapportert forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier på 5 av Forsvarets flystasjoner. Totalt blir estimatene av forsvarssektorens miljøpåvirkninger forbedret fra år til år. Estimatene blir stadig mer nøyaktige som følge av at rapporteringen i MDB øker, og at erfaringsgrunnlaget bedres. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet av betydning forbundet med de fleste estimatene. Det gis anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å forbedre datakvaliteten i MDB.
The overall environmental impact of the Norwegian Defence is accounted and published every year. The scope of these reports is to evaluate the progress of the environmental management system (EMS) in the Defence sector, present the overall environmental impact due to Defence activity and recommend actions that can improve the environmental efficiency of the different activities. The implementation of environmental management in Norwegian Armed Forces was initiated in 1998. By order of the Joint Chiefs of Staff, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) deployed an Environmental Management Information System (EMIS) for use in the Armed Forces in 1999. The overall environmental impact from the Defence sector in 2008 was assessed based on information from the EMIS. The following environmental aspects were considered: (i) use of ammunition, (ii) generation of waste, (iii) energy consumption, (iv) usage of chemicals, (v) engine fuel consumption, and (vi) water consumption. The status of implementation of environmental management in the Armed Forces was evaluated. The degree of EMIS usage varies among the different departments in the Defence sector. The Ministry of Defence, the Armed Forces, and the FFI have reported their environmental impacts to the EMIS, while The Norwegian Defence Estates Agency and the Norwegian National Security Authority have used the EMIS in a minor degree. The reporting quality of the data for the different environmental aspects is improved compared to 2007, except for energy consumption and the usage of chemicals. This shows that the actions taken in order to support the different units in the Armed Forces with the implementation of the environmental management system, has been a success. Great effort has been made to improve the data import process from other data systems, which has increased the quality of the environmental impact registration considerably, and increased the degree of reporting. In total 19.2 million of rounds from more than 300 types of ammunition were reported during 2008, in contrast with 16.7 million rounds in 2007. The increase is mainly due to increased use of 5.56 mm small arms ammunition from the testing of HK416. The degree of reporting ammunition usage in 2008 has been calculated to 56 % in contrast to 59 % in 2007, and 40 % in 2006. For the first time a higher usage is reported for lead free small arms ammunition than for lead containing ammunition. The total rounds of lead free ammunition in 2007 and 2008 were 3 and 6.6 millions respectively. Deposited lead from ammunition usage was estimated to 56 ton in 2008, in contrast to 103 ton in 2007. This is a positive trend in respect to the national goal of a massive reduction of lead emissions within 2010. In 2007 and 2008, 12.9 ton of waste was reported. The degree of waste reporting was estimated to 72-77 % in 2007, while it was estimated to 75-80 % in 2008. Efforts should be made in order to increase the degree of waste reporting to 100 %. Efforts should be made in order to increase waste sorting. The aggregated degree of waste recycling and energy recovering is 66 %, which is close to the goal of 75 % for 2010. It should be possible to reach the goal within 2010. The Norwegian Defence Estates Agency, Property and Facility Management have reported 9000 ton waste from property disposals. Removal of 765 ton contaminated material has been reported in connection with disposal activity. The degree of reporting of energy consumption is estimated to 60-80% in 2008. This has mainly been reported by the Armed Forces. The FFI has reported its energy consumption in 2008, while the Norwegian Defence Estates Agency did not report it. The energy consumption of the Norwegian National Security Agency and the Ministry of Defence is reported based on shared meters at Kolsås and Akershus Fortress. 430 GWh was reported in 2008, in contrast to 494 GWh in 2007. The consumption of fuel registered in the EMIS is mainly reported by the Armed Forces. In 2008, travel invoiced form the Armed Forces has been included in the annual report. The fuel consumption of the Norwegian Defence Estates Agency the Norwegian National Security Agency is covered by an import of data from LeasePlan. The FFI has reported fuel consumption by usage of official cars, and private cars in duty. The Ministry of Defence has reported fuel consumption by usage of official cars (Leaseplan), and from official journeys. The Ministry of Defence has reported the number of official journeys by plane in 2008. The estimated emission to air from fuel and energy consumption from the Defence sector show in 2008 that the emissions of NOx is 57 ton higher than in 2007, while emissions of greenhouse gasses is 1456 ton lower than in 2007. The reporting of chemicals usage in 2008 has been scarce, as in the previous years. Usage of de-icer chemicals has been reported at 5 air bases. Generally, the estimates of the environmental impacts from the Defence sector are improved year by year. The estimates become more accurate as the degree of reporting to the EMIS and experience increases. A significant degree of uncertainty is still attached to most of the estimates. Recommendations are provided on how the quality of the data in EMIS should be improved.
View Meta Data