Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2020

Forfatter
Kirkhorn, Simen
Karsrud, Tove Engen
Prydz, Petter Andre
Publisert
2021-04-30
Emneord
Miljøovervåking
Klima
Avfall
Energi
Ammunisjon
Utslipp
Rapportnummer
21/00812
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2885
Samling
Rapporter
00812.pdf
Size: 3M
Sammendrag
Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 18 935 tonn næringsavfall i 2020, som utgjør en marginal økning fra 2019. Sorteringsgraden for næringsavfall var 66,9 % i 2020, en reduksjon på 1,6 pp. sammenlignet med året før. 35,3 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 59,9 % ble energigjenvunnet. Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg- og anlegg i Norge i 2020 innhentes fra FB via statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til bygg- og anlegg i 2020 er beregnet til 696 GWh. Dette er en reduksjon på ca. 4 % fra 2019. Samlet fornybarandel tilknyttet energibruk i forsvarssektoren er for 2020 beregnet til 95 %, en økning på ca. 4 pp. fra foregående år. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2020 var 88 938 m3. Dette representerer en reduksjon på 3 % sammenlignet med 2019. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 91 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2020 ble det innrapportert 16 748 819 ammunisjonsenheter, som er 8 % færre enn i 2019. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 74 % (uten løsammunisjon) for 2020. Dette er en betydelig nedgang på 10 pp. sammenlignet med 2019. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har økt med 330 000 innrapporterte skudd, eller 29 %, fra 2019 til 2020. Estimert utslipp av bly fra alt ammunisjonsforbruk er 6,8 tonn i 2020 mot 5,2 tonn i 2019, en økning som tilsvarer 30 %. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2020 var 2,23 millioner m3, en økning på ca. 9,2 % sammenlignet med 2017. Kjemikalieforbruk skal rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 44 358 kg flyavisingskjemikalier og 299 742 kg baneavisingskjemikalier i 2020. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier var 71 % i 2020, det samme som i 2019. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2020 ble det beregnet et utslipp av 246 714 tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2), og 316 527 tonn CO2-ekvivalenter når øvrige indirekte utslipp (scope 3) er inkludert. Utslipp i scope 1 + 2 utgjør i 2020 en reduksjon på 4 %, sammenlignet med 2019. Reduksjonen henger sammen med redusert drivstofforbruk på luftfartøy og militære kjøretøy, utfasing av fyringsolje og lavere andel importert kraft. Redusert reiseaktivitet og kansellerte øvelser på grunn av Covid-19-pandemien har hatt betydning for reduksjonen. Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.
The reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” are published annually by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and present data reported by the defence sector and associated partners to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defence sector’s operations including waste production, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, chemicals and accidental emissions. Greenhouse gas emissions are presented in a greenhouse gas inventory. Waste generation is reported to NDED by associated waste management companies contracted within the various regions of the Norwegian Defence Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2020 was 18 935 tons, which represents a marginal increase compared to 2019. The degree of waste sorting was 66.9%, a reduction of 1.6 pp compared to the previous year. 35.3% of the waste was recycled while 59.9% was processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defence sector’s buildings and properties in Norway is reported by NDEA through statistics from suppliers. The total energy consumption in buildings and other properties is estimated to 696 GWh in 2020. This represents a 4 % reduction compared to 2019. Of the energy used in 2020, 95% came from renewable sources, which constitutes an increase of approximately 4 pp. compared to the previous year. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and auxiliary power units was 88 938 m3 in 2020. This is a decrease by 3% compared to 2019. Fuel consumption on aircraft and vessels represents 91% of the total fuel consumption in the defence sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL-750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 16 748 819 units of ammunition were reported used in 2020, which is 8% less than in 2019. The degree of reporting is the relationship between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported being used. The degree of reporting in 2020 was 74% (excluding blank ammunition), which is a significant reduction of 10 pp. compared to 2019. The reported use of lead-based small arms ammunition has increased with 330 000 units, or 29%, from 2019 to 2020. The estimated emission of lead is 6.8 tonns in 2020 compared to 5.2 tonns in 2019, an increase of 30%. Water consumption is reported by NDEA based on measured and estimated volumes. The total water consumption in 2020 was 2.23 million m3, a reduction of 9.2% compared to 2019. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 44 358 kg of aircraft deicing, and 299 742 kg of runway deicing fluids were reported from the defence sector’s airbases in 2020. The relative usage of urea to the total usage of runway deicing fluids was 71% in 2020, the same as in 2019. The greenhouse gas inventory consists of reported fuel- and energy use and emission factors associated with the various materials. Emissions from the defence sector’s activities were estimated to 246 714 tons of CO2-equivalents in 2020 (scope 1 + 2), and 316 527 tons of CO2- equivalents when including indirect emissions not mandatory to reporting (scope 1 + 2 + 3). Emissions in scope 1 +2 represents a reduction of 4 % compared to 2019. The reduction is associated with reduced fuel usage on aircrafts and military land vehicles, phase-out of heating oil and lower share of imported electricity. Reduced travel and cancelled exercises due to the Covid-19 pandemic have had an impact. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and its total impact on the environment. It is therefore relevant to assess this impact in light of the tasks assigned to the defence sector within a dynamic political framework.
View Meta Data