Attainment of goals for the Norwegian led provincial reconstruction team in Faryab - an assessment

Publisert
2014-02-11
Emneord
Afghanistan
Militære doktriner
Operasjonsanalyse
Effektivitetsmål
Rapportnummer
2013/02793
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1031
Samling
Rapporter
13-02793.pdf
Size: 773k
Sammendrag
This work addresses the question: “Did we achieve what we planned to do in Faryab?”. The plans for the Norwegian-led Provincial Reconstruction Team (PRT) in Maimanah in Faryab province in Afghanistan is used as a basis for the analysis. A simple assessment is made to see if the milestones of the plans have been reached. The work is an extension of assessments that were made by operations analysts in the staff of the PRT in the period from 2010 to 2012. The analysis clearly indicates that the military part of the mission was conducted in accordance with orders from ISAF and the comprehensive Norwegian approach to the challenges in Faryab. Our analysis also suggests that the plans that were made by the Norwegian contingent were consistent over time. Grouping the milestones according to focus areas as well as activity types, indicate that the success rate has been high in the areas where military resources has been used exclusively, but poor in the areas where civilian and military assets should have been coordinated. More specifically, it is the activities connected to containing and isolating the insurgency, and projecting a positive image of the Government of the Islamic Republic of Afghanistan, that exhibit a level of attainment of goals below 50%.
Denne rapporten svarer på spørsmålet: “Oppnådde vi det vi planla å gjøre i Faryab?”. Planene til det norsk-ledede Provincial Reconstruction Team (PRT) i Maimanah i Faryabprovinsen i Afghanistan er utgangspunktet for analysen. Det gjøres en enkel vurdering av om milepælene i planene er nådd. Arbeidet er en fortsettelse av vurderinger som ble gjort av operasjonsanalytikere som var tilknyttet staben i PRT-et i perioden fra 2010 til 2012. Analysen indikerer klart at den militære delen av oppdraget er gjort i samsvar med ordre fra ISAF og den norske helhetlige strategien for Faryab. Analysen vår indikerer også at planene som ble laget av den norske kontingenten var konsistent over tid. Gruppering av milepælene etter fokusområder så vel som aktivitetstype indikerer at suksessraten har vært høy på områder der militære ressurser er brukt alene, men dårlig på områder der sivile og militære virkemidler burde vært koordinert. Mer spesifikt er det aktivitetene knyttet til det å avgrense og isolere opprøret, og det å projisere et positivt bilde av sentrale styresmakter som har en måloppnåelse på under 50%.
View Meta Data