The 2006 Russian-Ukrainian gas crisis - causes and potential for repetition

Date Issued
2007
Keywords
Russland
Ukraina
Utenrikspolitikk
Energi
Project number
2007/00159
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1999
Collection
Rapporter
07-00159.pdf
Size: 163k
Abstract
Denne rapporten diskuterer årsakene til gasskrisen mellom Russland og Ukraina i januar 2006, og analyserer potensialet for at en lignende krise kan oppstå mellom de to landene på et senere tidspunkt. Denne tematikken er ikke bare av interesse for de to involverte landene, men også for europeiske konsumenter som er avhengige av russisk gass som kommer i rørledning gjennom Ukraina. Krisen førte til atskillig bekymring i mange EU-land, den satte diversifisering av energiimport mer ettertrykkelig på den politiske dagsorden, og den fikk mange til å stille spørsmålstegn ved påliteligheten til Russland som energileverandør. Etter å ha presentert de viktigste fakta ved krisen, går rapporten over til å se i mer detalj på hvordan de to hovedaktørene selv oppfattet konflikten. Videre tar rapporten for seg hvilken plass energi har i russisk utenrikspolitikk, før den ender med en analyse av de seks faktorene som forfatterne mener er de viktigste når man skal vurdere faren for en gjentagelse. Disse seks faktorene er: (1) graden av ukrainsk gassavhengighet av Russland, (2) i hvor stor grad og hvor fort Russland kan være i stand til å redusere sin avhengighet av det ukrainske rørledningssystemet, (3) viktigheten av det europeiske gassmarkedet for Russland sett opp mot andre markeder (Kina, India), (4) eierskapsstrukturen til det ukrainske rørledningssystemet, (5) det generelle forholdet mellom Russland og EU, og (6) det generelle forholdet mellom Russland og Ukraina. Rapporten konkluderer med at en gjentagelse er lite sannsynlig på kort sikt, men at flere av de seks faktorene kan utvikle seg på en måte som gjør en gjentagelse mye mer sannsynlig på lengre sikt.
This report discusses the causes of the January 2006 Russian-Ukrainian gas crisis, and analyses the potential for a repetition of the crisis at a later date. This topic is of interest not only to Russia and Ukraine, but also to gas consumers in Europe who depend on stable deliveries of Russian gas through Ukraine. The crisis caused considerable concern in Europe, put diversification of energy imports firmly on the political agenda, and blemished Russia’s reputation as a dependable energy exporter. After an initial presentation of the main facts surrounding the crisis, the report takes a closer look at how the two sides interpreted the conflict. Then comes a broader examination of the role of energy in Russia’s foreign policy, before the report ends with an assessment of six factors that the authors consider the most important for whether a similar crisis might be repeated in the future or not. These six factors are: (1) degree of Ukrainian gas dependence on Russia; (2) to what extent, and how quickly, Russia is able to substantially reduce her dependence on the Ukrainian pipeline system through the construction of alternative pipelines; (3) the importance of the European market in relation to other gas markets (China, India and others); (4) the ownership structure of the Ukrainian pipeline system, whether it remains Ukrainian, becomes joint, or becomes Russian; (5) the general mood in EU-Russian relations and (6) the general mood in Ukrainian-Russian relations. The authors conclude that a repetition of the crisis is not very likely in the short term, but that developments within the six factors can make a repetition much more likely in the longer run.
View Meta Data