Sluttrapport for FFI-prosjekt Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI

Date Issued
2013-06-15
Keywords
Tjenesteorientert arkitektur
Semantiske teknologier
Informasjonssikkerhet
Project number
2013/00932
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/991
Collection
Rapporter
13-00932.pdf
Size: 1M
Abstract
Dette dokumentet gir en oversikt over arbeidet som er gjort i FFI-prosjekt 1176 Tjenesteorientering og semantisk interoperabilitet i INI. Rapporten er forsøkt holdt på et oversiktsnivå, dog slik at de enkelte temaene har fått en selvstendig forklaring. Prosjektets teknologiske innsatsområder og resultater blir oppsummert, og det er lagt vekt på å henvise til publikasjoner som prosjektet har medvirket til. Basert på prosjektavtalens inndeling i fire områder har prosjektet vært gjennomført i form av fire parallelle aktivitetsområder: Tjenesteorientering, semantiske teknologier, sikkerhetsløsninger og arkitekturarbeid. Disse områdene berører en betydelig del av det som sammen med ulike former for kommunikasjonstjenester skal utgjøre det vi ser på som muliggjørende elementer i Forsvarets informasjonsinfrastruktur (INI). De teknologiske resultatene fra prosjektet beskrives i underpunkter til hvert aktivitetsområde. I tillegg beskrives eksperimentinnsats og utvalgte internasjonale samarbeidsaktiviteter. Rapporten inneholder også en omfattende liste av publikasjoner. Prosjektets resultater har i stor grad et teknisk preg. En viktig målgruppe for prosjektet anses å være de INI-relaterte leveranseprosjektene som gjennomføres i Forsvaret. Prosjekt 8009 blir således pekt på som et miljø det er lagt stor vekt på å gi avtapninger til. Et innspill til videre arbeid er å holde fokus på relevante militære anvendelser av tilgjengelige teknologiske løsninger.
This document presents an overview of the work performed in FFI-project 1176 (Service orientation and semantic interoperability in INI). The report aims to describe a high-level view, but the topics selected for presentation are described in some more detail. The technological priority areas and results are summed up, with an emphasis on explicit references to publications from the project. Based on the division of the formal project agreement into four areas, the project execution has evolved along four parallel activity areas: Service orientation, semantic technologies, information security solutions and architecture-work. These areas touch upon a significant part of what, along with various kinds of communication services, will constitute the enabling elements of the information infrastructure (INI) for the Armed Forces. The technological results from the project are described in subsections to each activity area. Further, experiment participation and selected international collaborations, are described. The report also contains an extensive list of publications. The results of the project are largely technical. An important target audience for this project is the INI-related delivery projects that are being executed within the Armed Forces. Project 8009 is pointed to as a community to which deliverables and technical support have been prioritized. An input to further work is to keep focus on military utilization of the technological solutions being made available by research.
View Meta Data