Risikovurderinger og kriterier ved øvingsskyting som berører sivil grunn

Author
Dullum, Ove
Grandum, Øyvind
Date Issued
2021-03-12
Keywords
Ammunisjon
Våpen
Risiko
Sikkerhet
Project number
20/02981
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2866
Collection
Rapporter
20-02981.pdf
Size: 1M
Abstract
Formålet med rapporten er å belyse hvilke kriterier som bør legges til grunn når man må drive øvingsskyting hvor deler av sikkehetsmalen for skytingen blir liggende utenfor skytefeltets grenser, det vil si på sivil grunn. Internasjonale publikasjoner trekkes fram for å vise hvilke verdier som er anbefalt brukt når man skal vurdere risikoen for personer som ikke har noen tilknytning til den risikofylte aktiviteten. Slike vurderinger sammenlignes med den alminnelige risikoen mennesker blir utsatt for i dagliglivet. Det synes å være godt samsvar mellom de enkelte land med hensyn til hva som er akseptabel risiko. Imidlertid er akseptabel risiko avhengig av i hvilken grad en aktivitet er nødvending, i hvilken grad den belønnes og om en person sin risikovillighet. Rapporten gjør rede for hvordan man kan kvantifisere risikoen forbundet med en forestående øvelse som berører sivil grunn. I visse tilfelle kan dette være en ganske komplisert beregning, men det er mulig å implementere slike beregninger i den programvaren som beregner selve sikkerhetsmalen. Visse aspekter av risikobildet, for eksempel risikoen forbundet med at farlige blindgjengere blir liggende igjen på sivil grunn, er vanskelig å kvantifisere og bør reduseres i størst mulig grad.
The purpose of this report is to investigate which criteria should apply in the case where the weapon danger area during a firing exercise is partially situated outside the borders of the firing range. International publications have been consulted in order to give an indication of the level of acceptable risk for people without any connection to the firing campaign. These data are quite consistent and independent of the type of danger. The acceptable level is also significantly lower than the ambient threat that most people are exposed to in their daily life. It is also accepted that people connected to the actual process of firing have to tolerate a higher level of threat. The report establishes a process that quantifies the risk level of a planned exercise that may impact areas outside the firing range. In many cases this process is quite complicated, but it is possible to implement that method in the existing software for calculating the weapon danger area. Certain aspects of risk, e.g. the risk of generating dangerous remaining duds outside the firing range, are hard to quantify. Such dangers have to be avoided to the extent possible.
View Meta Data