Permanent readiness units in the Russian Armed Forces

Date Issued
2009
Keywords
Russland
Militærvesen
Forsvarsplanlegging
Beredskap
Project number
2009/00605
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2278
Collection
Rapporter
09-00605.pdf
Size: 366k
Abstract
The Russian Armed Forces are currently undergoing a process of professionalisation, the aim of which is to build a 70 per cent professional force, retaining only 30 per cent conscript soldiers. The process of professionalising the Land and Airborne Forces is mapped out in this study. An attempt has been made to obtain an overall picture of units and formations that have been professionalised and are on so-called permanent readiness. The permanent readiness units will be the sharpest end of the future Russian Armed Forces. Hence a survey of these units can provide important insights to analyses of the current and future state of the Russian Armed Forces. There is considerable uncertainty as to the validity of available data based on open sources. There is reason to believe that Russian authorities themselves do not possess exact data on the current state of professionalisation. In its conclusion, the report gives two estimates, one low – 75,000 – and one high – 150,000 – for the number of professional soldiers in the Land and Airborne Forces today. These soldiers serve in the permanent readiness units that are supposed to be best trained and equipped for participation in future operations.
Det russiske forsvaret skal profesjonaliseres. Kun 30 prosent av de væpnede styrker skal bestå av vernepliktige. Denne studien kartlegger profesjonaliseringsprosessen i landstridskreftene og luftlandestyrkene med sikte på å få oversikt over hvilke avdelinger som er profesjonalisert og nå står på såkalt permanent beredskap, og hvor mange soldater avdelingene består av. Det er disse avdelingene som i fremtiden sannsynligvis vil utgjøre de viktigste delene av det russiske forsvaret. En kartlegging av disse avdelingene gir derfor viktig innsikt i både dagens og fremtidens russiske forsvar. Det er knyttet stor usikkerhet til tallmaterialet som er basert på åpne kilder. Det er grunn til å anta at heller ikke russiske myndigheter har full oversikt over hvor langt profesjonaliseringsprosessen har kommet. Rapporten konkluderer med to estimater: Tallet på profesjonelle soldater i landstridskreftene og luftlandestyrkene i dag anslås til mellom 75 000 og 150 000. Disse soldatene tjenestegjør i permanente beredskapsavdelinger. Beredskapsavdelingene skal utgjøre den delen av det russiske forsvaret som er best trent og utrustet for deltakelse i operasjoner i fremtiden.
View Meta Data