Overvåking av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune – resultater for 2022

Author
Johnsen, Ida Vaa
Date Issued
2023-08-25
Keywords
Tungmetaller
Ammunisjon
Destruksjon
Forurensning
Forsvaret
Project number
23/01408
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3220
Collection
Rapporter
23-01408.pdf
Size: 10M
Abstract
I henhold til avtale med Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) foretar Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) kjemisk analyse og vurdering av overvåkningsprøver som blir tatt ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune. Overvåkningen gjøres årlig for å følge med på forurensningsgraden av metaller i de to områdene der Forsvaret foretar destruksjon av ammunisjon og har pågått siden 1991. I denne rapporten blir resultatene fra overvåkningen av tungmetallforurensning i 2022 presentert. Dette arbeidet støtter oppunder Forsvarsektorens klima- og miljøstrategi og mål om å ha god oversikt over kilder til forurensning og sørge for at forurensning til vann og grunn overvåkes og minimeres. I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum, ligger Forsvarets demoleringsfelt for ammunisjon. Der ødelegges ammunisjon ved åpen detonasjon. I tillegg til demoleringsfeltet i Øyradalen, er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjon av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I 2008 anbefalte FFI at også dette området ble inkludert i en årlig prøvetaking tilsvarende den som foretas i Øyradalen. Konsentrasjonen av kobber i demoleringsfeltet i Øyradalen var, som tidligere, forhøyet i forhold til kobberkonsentrasjonen til referanseområdet innerst i dalen. Den gjennomsnittlige kobberkonsentrasjonen i jorden i demoleringsfeltet var i 2022 på 516 mg/kg. I 2021 var tilsvarende verdi 575 mg/kg. Det var også et noe forhøyet nivå av bly, sink, kadmium, krom og nikkel. Selv om det er usannsynlig at demoleringsfeltet kan utgjøre en risiko for beitende dyr, kan det ikke helt utelukkes på grunn av stedvis høye kobberkonsentrasjoner. Elven Nivla renner gjennom demoleringsfeltet, og konsentrasjonen i alle prøvepunktene var under grenseverdiene for toksisk effekt i ferskvann på 7,8 μg Cu/L og 1,2 μg Pb/L. På bakgrunn av målte metallkonsentrasjoner i Nivla i 2022 kan effekt på vannlevende organismer utelukkes. I Tønjumdalen ble det registrert et noe forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjons-anlegget (>60 mg/kg), mens konsentrasjonen av de andre målte metallene var under normverdier (100 mg Cu/kg, 200 mg Zn/kg, 1,5 mg Cd/kg, 60 mg Ni/kg og 50 mg Cr/kg). Blykonsentrasjonen var på omtrent samme nivå som tidligere år. Forurensningsnivået av ammunisjonsrelaterte metaller i grunnen rundt destruksjonsanlegget utgjør ikke noen helserelatert risiko, og det vurderes at forurensningsnivået heller ikke utgjør noen risiko for beitedyr. Elven Kuvella renner rett ved destruksjonsanlegget i Tønjumdalen. Konsentrasjonen av metaller i Kuvella oversteg ved et prøvepunkt (25 μg Pb/kg og 57 μg Zn/kg) AA-EQS-grenseverdien (1,2 μg Pb/L og 57 μg Zn/L) for bly og sink i ferskvann. Basert på forekomst av metaller i jord og vannprøver fra Øyradalen og Tønjumdalen i Lærdal er det lav risiko for mennesker og lokal fauna, men risiko kan ikke helt utelukkes. FFI anbefaler derfor at områdene ikke aktivt benyttes som beiteområde for beitedyr og at områdene fortsatt overvåkes.
In accordance with an agreement with the Norwegian Defence Logistics Organization (FLO), the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) monitors and performs chemical analysis and assessment of soil and water samples taken at the Armed Forces demolition facility for munitions in Lærdal municipality. An annual monitoring is conducted in order to document the degree of metal pollution in the two areas where demolition is carried out. In this report, the results from the monitoring of heavy metal pollution in 2022 are presented. This work follows up and supports the Norwegian Defence Sector's climate and environmental strategy’s goal of having an overview of sources of pollution and ensuring that pollution of water and soil is monitored and minimized. In Øyradalen southeast of Lærdal center, the Norwegian Armed Forces has a demolition facility demolishing munitions by open-air detonation. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant is localized in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. In 2008, FFI recommended that this area should be included in the monitoring program. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen were higher than at the reference station in the valley. The mean concentration of copper in the demolition area was 516 mg/kg in 2022. This concentration was slightly lower than the concentration measured in 2021 (575 mg/kg). Zinc, lead, cadmium, chromium and nickel levels were also above background levels in some of the sampling points. It is unlikely that the grazing animals at the demolition area is at risk for poisoning, but due to locally high copper concentrations, it cannot be excluded. In the river Nivla, which runs through the demolition area, the concentration of copper and lead did not exceed the limit values for toxic effects (7.8 μg Cu/L and 1.2 μg Pb/L) in any of the sampling points. Based on measured concentrations in Nivla in 2022, effects on aquatic organisms is negligible. The concentrations of lead in soil near the destruction facility in Tønjumdalen were above background levels (>60 mg/kg), while the concentrations of other heavy metals were comparable with the background levels (100 mg Cu/kg, 200 mg Zn/kg, 1,5 mg Cd/kg, 60 mg Ni/kg and 50 mg Cr/kg). The measured lead concentration in the soil in 2022 was on the same level as previous years. Still, the contamination level in Tønjumdalen was within the national limits for recreational areas, and no risk for health or grazing animals is expected. The concentration of munitions-related metals in the river Kuvella in Tønjumdalen (25 μg Pb/kg and 57 μg Zn/kg) were above the limit for toxic effects of aquatic organisms in freshwater (AA-EQS) (1,2 μg Pb/L and 57 μg Zn/L) in one sample, and effects on aquatic organisms cannot be excluded. Based on the occurrence of metals in soil and water samples from Øyradalen and Tønjumdalen in Lærdal, FFI assesses that the risk to humans and local fauna is low, but that it cannot be excluded. FFI therefore recommends that these areas are not used as grazing areas for animals and that the areas are still to be monitored.
View Meta Data