Beskyttelse av samfunnet i en ny tid

Date Issued
2016-01-19
Keywords
TermsetEmneord::Samfunnssikkerhet
TermsetEmneord::Beredskap
TermsetEmneord::Sivilt-militært samarbeid
Project number
2015/02472
Permalink
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1615
Collection
Rapporter
15-02472.pdf
Size: 13M
Abstract
Norsk beredskap og krisehåndtering er basert på en omfattende nasjonal dugnad mellom en rekke aktører — sivile og militære, offentlige og private. Samfunnet er i stadig endring og utvikling, og trusler, verdier og sårbarheter som til sammen kan si noe om hvilke risikoer samfunnet er utsatt for, endres også. Forskningsmiljøene har en viktig rolle i å etablere et godt kunnskapsgrunnlag for utvikling av norsk krisehåndtering og beredskap, for å belyse dilemmaer, foreslå tiltak og endringer og bidra til politikkutforming. Forskning bidrar med oppdatert, realistisk, kritisk og nyansert kunnskap om hvordan norsk samfunnssikkerhet og beredskap fungerer. Formålet med denne rapporten er å presentere FFIs samfunnssikkerhetsforskning og utvalgte sentrale forskningsresultater fra prosjektserien Beskyttelse av samfunnet (BAS). FFIs forskning på sivil beredskap i starten av prosjektserien BAS brøt ny mark i det som senere kom til å omtales som forskning innen samfunnssikkerhet. Forskningen på dette feltet er i vekst ved en rekke universiteter, høyskoler og institutter i Norge i dag, og samfunnssikkerhet er etablert som en egen studieretning ved flere utdanningsinstitusjoner. Det er et viktig område for FFI å satse på. Det langsiktige målet med BAS er å bidra til et gjennomarbeidet konsept for beskyttelse av befolkningen og samfunnet for øvrig samt å støtte opp under en løpende prioritering av beskyttelsestiltak. Kjernen av dagens BAS-forskning er å se på de store, alvorlige hendelsene som kan ramme Norge, og som krever beredskapsplanlegging og krisehåndtering på tvers av sektorer og nivåer, og der det er behov for sivilt-militært og offentlig-privat samarbeid. Vi ønsker å bidra med kunnskap på en god måte og sørge for å formidle mest mulig av våre resultater til offentligheten. Fordi forskningen bidrar til å belyse sårbarheter og har et kritisk blikk på vår krisehåndteringsevne, er det likevel nødvendig å skjerme deler av forskningsresultatene. Forskningsgruppen for prosjektprogrammet BAS er tverrfaglig sammensatt av forskere fra statsvitenskap, sosialantropologi, kjemi, fysikk, informatikk og ingeniørfag. Gruppen samarbeider med en rekke andre forskningsgrupper ved FFI, blant annet innen langtidsplanlegging for Forsvaret, terrorismeforskning, cybersikkerhet og beskyttelse mot eksplosiver, kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære trusler. Dagens BAS-forskning med tilhørende prosjekter og forskningsoppdrag finansieres av blant annet Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Næringsog fiskeridepartementet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Norges forskningsråd, EUs 7. rammeprogram, Forsvarsbygg, Kystverket og Jernbaneverket.
View Meta Data