Vurdering av kjemiske stoffer i ammunisjon

Publisert
2009
Emneord
Ammunisjon
Kjemiske stoffer
Rapportnummer
2009/02048
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2354
Samling
Rapporter
09-02048.pdf
Size: 95k
Sammendrag
Det er viktig å ha kjennskap til hvilke kjemiske stoffer ammunisjon inneholder av flere grunner: • Miljøinformasjonsloven pålegger Forsvaret å ha kjennskap til hvilke kjemiske stoffer som deponeres i skytefelt ved bruk av ammunisjon • Ved avhending av ammunisjon er det lettere å påse at dette blir gjort på en miljømessig forsvarlig måte • Det blir mulig å stille krav til leverandører om substitusjon av de stoffene som utgjør en stor risiko for helse og miljø • Forvalte skytefeltene på en slik måte at minimale miljøpåvirkninger oppstår fra bruk av ammunisjon Det er gjort en oppsummering av de kjemiske stoffene i ammunisjon som det så langt er skaffet informasjon om. Total gjelder dette omkring 170 ammunisjonsartikler. I disse ammunisjonsartiklene er det identifisert totalt 407 ulike kjemiske stoffer. En relativt stor andel av disse stoffene har en eller annen for form for fareklassifisering. Av de 407 stoffene er det 18 det ikke har vært mulig å finne noen fareklassifisering for i litteraturen og 94 som ikke er klassifiseringspliktig. Over 50 av stoffene identifisert i ammunisjon er klassifisert som meget giftig eller giftig, noe som betyr at selv relativt lave konsentrasjoner av disse stoffene i miljøet kan føre til effekter på helse og/eller miljø. I tillegg er et betydelig antall stoffer klassifisert som helseskadelige eller irriterende. En kan derfor ikke utelukke at det vil forekomme forurensninger fra ammunisjon i enkelte områder som kan utgjøre en risiko for helse og/eller miljø. Nærmere 70 stoffer av de som så langt er identifisert i ammunisjon er satt opp på miljøvernmyndighetenes Obs-liste. Med bakgrunn i dette kan det være et potensial i substitusjon av kjemiske stoffer ved nyanskaffelse av ammunisjon.
It is important to have knowledge of the chemical constituents of munitions for several reasons: • International legislation requires a knowledge of which chemicals that are deposited in the military shooting ranges by munitions • It makes it easier to gain risk control during destruction of ammunition • It is possible to make demands for substitution of the most toxic and environmental hazardous chemicals • Able to manage the shooting ranges to give a minimum of environmental effects due to use of munitions A summary of the chemicals identified in munitions is made. Information of about 170 munitions is so fare obtained and a total of 407 different chemicals are identified in these munitions. A large fraction of these chemicals has some kind of hazard code. For 18 chemicals it has not been possible to find a hazard code in the literature. There are identified 94 chemicals that are not classified as hazardous. More than 50 chemicals in munitions are classified as very toxic or toxic, which means that even low concentrations of these chemicals in the environment, can cause effects on health and environment. In addition substantial numbers of chemicals are classified as hazardous. Hence it is not possible to exclude that contamination from munitions in some areas can pose a risk for health and environment. Close to 70 chemicals indentified in munitions are listed in the Obs-list from the Norwegian environment authorities. This indicates that there is a potential for substitution of chemicals in munitions.
View Meta Data