Vurdering av helserisiko fra eksponering av kruttgasser under avfyring av Javelin-missil

Publisert
2015
Emneord
Krutt
Metaller
Gasser
Antitankvåpen
Styrte raketter
Rapportnummer
2014/00476
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1037
Samling
Rapporter
14-00476.pdf
Size: 1M
Sammendrag
Javelin er Hærens nye panserbekjempelsesvåpen som ble besluttet anskaffet av Forsvaret i 2003, mens leveringen av våpensystemet startet i 2006/2007. Den første skarpskytingen med Javelin ble gjort i 2009. Det er nå blitt avfyrt noen få missiler for trening, og våpensystemet skulle for første gang avfyres inne fra en bygning i september 2012. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ble i forbindelse med dette anmodet av Panserbataljonen om å utføre målinger av kruttgassene fra våpensystemet ved avfyring, for å avdekke om skytterne blir eksponert for uheldige konsentrasjoner av gasser og metaller. Skytingen foregikk i Mauken skyte- og øvingsfelt den 10. september 2012. I tillegg til metaller fra drivladningen til Javelin vil det avgis en del gasser. Erfaringer fra dobbelbase drivladningskrutt til artilleri tilsier at det dannes mye karbonmonoksid (CO) samt noe ammoniakk (NH3) og hydrogencyanid (HCN). Det ble derfor besluttet å foreta måling av gassene CO, NH3 og HCN. I tillegg ble det tatt prøver av partikler i luft under avfyring for å bestemme mulig eksponering for metaller. Målingene viser at konsentrasjonen av helsefarlige gasser ved avfyring av Javelin er under grenseverdier for korttidseksponering. Nivåene av disse vil derfor ikke utgjøre noen helsefare. Imidlertid vil operatørene eksponeres for nivåer av bly, kobber og nikkel som kan innebære en helserisiko. Det anbefales derfor at operatørene av Javelin, og eventuelt andre som befinner seg i umiddelbar nærhet når Javelin avfyres, benytter filtermaske i filterklasse P3 under avfyring av missilet. Ved avfyring av Javelin inne fra en bygning eller i lukket område, bør filtermasken ikke fjernes før en er ute av bygningen. For å sikre tilgjengelighet av slike masker for operatørene vil det være en fordel om våpensystemet leveres med maske for skytter og lader. Arbeidet som er gjort i denne studien er en del av Forsvarets arbeid med å kartlegge utslipp av helsefarlige stoffer ved bruk av våpen. Arbeidet er viktig for å sikre at militært personell ikke utsettes for konsentrasjoner av stoffer som kan gi helseeffekter. Det er også viktig å kartlegge hvilken eksponering militært personell har for bly når de benytter blyholdig ammunisjon. Resultatene fra de undersøkelsene som er gjort viser at også andre våpen enn håndvåpen kan gi helseeffekter ved bruk. Iverksetting av anbefalte tiltak vil hindre helsefarlig eksponering av kruttgasser fra Javelin.
Javelin is the Norwegian Army's new anti-armor weapon. The decision for procurement was made by the military in 2003, and the delivery started in 2006/2007. The first live firing with Javelin was done in 2009. It has now been fired a few missiles for training, and the weapon system were for the first time fired from inside a building in September 2012. In association with this live firing exercise, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) performed measurements to evaluate the health risk for the operators of Javelin exposed to the fumes from the propellant. The live firing took place in Mauken firing range on September 10th 2012. In addition to metals, the propellant will emit different gases. Experiences from double base propellant used for artillery, indicates formation of carbon monoxide (CO) and some ammonia (NH3) and hydrogen cyanide (HCN). It was therefore decided to measure the concentration of these three gases in air close to the head of the operators. In addition, airborne particles were sampled from the same position during firing in order to determine exposure for metals. The results from this work showed that the operators are not exposed to hazardous gases in concentrations that pose a health risk. However, the operators are exposed to lead, copper and nickel in concentrations that can cause health effects. It is therefore recommended that operators of Javelin, and any others that are in the immediate vicinity when Javelin are fired, use a particulate respirator (filter class P3). When firing Javelin from a closed area or inside a building the particulate respirator should not be removed until the operators are outside the closed area or the building. The work done in this study is part of the military's efforts to identify discharges of hazardous substances when weapons are fired. The work is important to ensure that military personnel are not exposed to concentrations of substances that can cause health effects. It is also important to identify the lead exposure for military personnel using lead containing ammunition. The results of this study show that also other weapons than small arms may provide health effects when used. Implementation of the recommended measures will prevent hazardous exposure of fumes after firing Javelin.
View Meta Data