Understanding communication and influence in a defense context - a review of relevant research from the field of psychology

Forfatter
Bjørnstad, Anne Lise
Publisert
2019-09-05
Emneord
Kommunikasjon
Psykologi
Sosial kognisjon
Adferd
Persuasjon
Rapportnummer
19/01224
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2609
Samling
Rapporter
19-01224.pdf
Size: 1M
Sammendrag
For å øke vår forståelse for faktorer som er relevante for kommunikasjon og påvirkning i en forsvarskontekst, tar denne rapporten for seg relevant forskning fra psykologifeltet. En bedre forståelse av de psykologiske prosessene i menneskelig kommunikasjon og påvirkning kan hjelpe norske myndigheter og Forsvaret med å beskytte nasjonen og befolkningen mot potensiell fiendtlig påvirkningsaktivitet. Det vil også kunne hjelpe norske myndigheter og Forsvaret med å kommunisere med befolkningen på måter som øker sannsynligheten for at innholdet blir tolket i tråd med hensikten. Det er videre en målsetting at den presenterte forskningen skal gi bedre innsikt i psykologiske faktorer som kan påvirke Norges internasjonale relasjoner både i politisk og militær sammenheng. Å forstå hva slags påvirkning Norge og Forsvaret kan møte og være i stand til å respondere tilfredsstillende er viktige aspekter ved landets evne til å forsvare seg. Rapporten fokuserer på både avsender og mottaker, budskapet og mediet det er kommunisert i, i tillegg til gruppekontekst, organisasjonskontekst og kulturell kontekst. Dette innbefatter emner som holdninger, persuasjon, kognitive modeller og effekter, teknologimediert påvirkning, priming, framing, gruppetilhørighet, sosial identitetsteori, organisasjonseffekter, jobbinvolvering («job involvement»), feilbeslutninger og krysskulturelle problemstillinger. Rapporten synliggjør også hvordan temaer på individ-, gruppe-, organisasjons-, og kulturelt nivå er relaterte. For eksempel beskrives det hvordan kulturelle forskjeller kan modifisere effekten av overtalelsesprinsippene. Det pekes videre på hvordan attribusjonsfeil finnes på både individ- og gruppenivå, men at de kan variere på tvers av kulturer. Rapporten utdyper også hvordan organisasjonskonteksten kan interagere med aspekter på individnivået og gjøre individene og organisasjonen mer eller mindre robuste mot uønskede påvirkningsforsøk. Implikasjoner av forskningsfunnene for forsvarsorganisasjonen både i nasjonale og internasjonale sammen­henger er diskutert. Blant annet er det diskutert hvordan forståelse av persuasjonsprinsippene, betydningen av forskjeller i gruppetilhørighet, konsekvensene av ulike organisasjonsformer og effekten av teknologimediert kommunikasjon, kan hjelpe befolkningen, myndigheter og Forsvaret med å beskytte seg selv mot fiendtlige påvirkningsforsøk og å kommunisere med befolkningen i fred, krise og konflikt. Den psykologiske forskningen og implikasjonene presentert i denne rapporten kan brukes til å veilede nasjonens nåværende og fremtidige innsats for å forberede seg på og forsvare seg mot påvirkningssoperasjoner som har til hensikt å skade samfunnet. Rapporten gir norske myndig­heter og Forsvaret en grunnlagsstudie som videre forskning og evalueringsverktøy kan defineres og settes i gang ut fra. Den kan være et startpunkt for bedre innsikt i de psykologiske sidene av våre sårbarheter og muligheter til å sikre den norske befolkningen, gitt også den økende bruken av teknologimediert kommunikasjon.
In order to improve our understanding of factors relevant to communication and influence in a defense context, this report delves into the field of psychology. Understanding the psychological processes at the basis of human communication and influence may help the Norwegian government and Armed Forces in their effort, both to protect the nation and its inhabitants against potential enemy activity with the goal of gaining influence, and to communicate with the population in manners that increase the probability of the message being understood by its recipients in line with what was intended. The research presented also seeks to increase the understanding of psychological factors that may influence Norway’s international relations, both at military and at political levels. Being able to understand what influences Norway and the Norwegian Armed Forces may be facing, and being able to both prepare and respond to these in an adequate manner, are deemed important aspects of the country’s ability to defend itself. The report focuses on both the communicator and the audience/recipients, on the message, and on the medium in which it is communicated, as well as on the group, organizational, and cultural contexts. The themes presented include attitudes, persuasion, cognitive models, technology-mediated influence, priming and framing, the base-rate fallacy, attribution, group effects, social identity theory, organizational effects, job involvement, erroneous decision making, and cross-cultural issues. This report also examines how issues at the individual, group, organizational, and cultural levels are interrelated. For instance, it is described how cultural differences may modify the effect of the persuasion principles. It is furthermore pointed to how attributional errors are found at both individual and group levels, but may differ across cultures. Finally, it is elaborated upon how the organizational context may interact with the individual level aspects in creating more or less robustness towards hostile attempts at influence. Implications of the research findings for the Norwegian government and defense organization in both national and international contexts are discussed. For instance, it is discussed how understanding the principles of persuasion, the impact of different group belonging, the consequences of different forms of organizing, and the effect of technologically mediated communication may aid the population, government, and armed forces to protect themselves against hostile influence attempts as well as successfully communicate with the population in peace, crisis, and conflict. The psychological research and implications presented in this report may be used both to guide the nation’s current and future efforts to prepare for and counter influence operations aimed at harming our society, and to give the Norwegian government and Armed Forces a baseline study from which evaluation tools and further research may be defined and launched. This report may be seen as a starting point from which to understand our vulnerabilities and our possibilities in regard to the psychological sides of securing the Norwegian population - including also increasingly more technologically mediated communication.
View Meta Data