Undersøkelse av ammunisjonsrelatert forurensning i Halkavarre skyte- og øvingsfelt

Publisert
2012-05-08
Emneord
Forurensning
Skytefelt
Ammunisjon
Risikovurdering
Rapportnummer
2012/00805
Permalenke
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/924
Samling
Rapporter
12-00805.pdf
Size: 6M
Sammendrag
Det ble i 2008 og 2009 foretatt kartlegging av ammunisjonsrelatert forurensning i sediment, vann og fisk i tre utvalgte innsjøer i Halkavarre skyte- og øvingsfelt. Det ble gjort undersøkelser i Store Russevatn, Nedre Bejavatn og Melkevatn som alle ligger i eller i nær tilknytning til nedslagsområder for granater med WP. Det ble enten ikke funnet spor av, eller lave konsentrasjoner av de analyserte forbindelsene. Ut fra resultatene fra kartleggingen av ammunisjonsrelatert forurensning i de tre innsjøene, ble det konkludert med at funnene av hvitt fosfor, metaller og sprengstoff er lave og medfører ingen risiko for mennesker som bruker vannene til rekreasjon og fiske og benytter fisk til konsum. Som en oppfølging av denne undersøkelsen har Forsvarsbygg og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i samarbeid fått samlet inn prøver fra fem andre lokaliteter i Halkavarre skyte- og øvingsfelt i 2010 som er analysert for ammunisjonsrelaterte forbindelser. De fem lokalitetene er: Røyevann nord for Melkevann, Navnløst vann 1 km vest for Melkevann, Røyevann med utløp til Store Russevann, tilløpsbekk til Store Ikkasvann og Brennelvas nedre del. De undersøkte områdene er valgt ut med hensyn på å kartlegge om disse er påvirket av ammunisjonsrelatert forurensning. I tillegg ble det tatt prøver av sau som hadde beitet i skyte- og øvingsfeltet. Undersøkelsene av ammunisjonsrelatert forurensning i de fem lokalitetene viser at det finnes spor av ulike typer forurensning i vann, sediment og fisk. Nivåene er imidlertid så lave at de vurderes som ubetydelige med hensyn på risiko for mennesker. Vurderingene inkluderer risiko som følge av oralt inntak av jord, sediment, vann og fisk. Innholdet av kobber og bly er forhøyede i vann fra Røyevann nord for Melkevann, noe som sannsynligvis skyldes et høyt naturlig innhold av disse elementene i grunnen. I fisk ble det funnet normale konsentrasjoner av metaller. Fiskens kondisjonsfaktor er normal, og det ble ikke observert unormale forhold ved disseksjon av fisken bortsett fra hos to fisker. To store fisker hadde deformasjoner, men i henhold til Veterinærinstituttet er slike deformasjoner vanlige i en populasjon, og kan ha andre årsaker enn eksponering for fremmedstoffer. Resultatene viser at de to undersøkte lokalitetene Røyevann nord for Melkevann og Navnløst vann 1 km vest for melkevann i liten grad er påvirket av ammunisjonsrelatert forurensning, mens Røyevann med utløp til Store Russevann, tilløpsbekk til Store Ikkasvann og Brennelva nedre del ikke ser ut til å være påvirket av ammunisjonsrelatert forurensning. Det ble funnet normale konsentrasjoner av metaller i sau og det ble ikke påvist hvitt fosfor eller eksplosiver i sau. Det vurderes derfor som lav risiko for beitedyr i de områdene der disse sauene har beitet.
In 2008 and 2009, the munitions-related contamination in sediments, water and fish in three selected lakes in Halkavarre firing range were assessed. The studies were conducted in the Store Russevann, Nedre Bejavann and Melkevann, all located in or in close proximity to target areas for shells with WP. There were no traces or low concentrations of the analyzed compounds. Based on the results, it was concluded that the levels of white phosphorus, metals and explosives are low, and no risk to humans using these areas for recreation were identified. As a follow up of this study, the Norwegian Defence Estates Agency (Forsvarsbygg) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) in collaboration have collected and analyzed samples from five other locations in Halkavarre firing range during 2010 for munitions-related compounds. The five sites were: Røyevann north of Melkevann, Unnamed lake 1 km west of Melkevann, Røyevann with outlet to the Store Russevann, inlet creek to the Store Ikkasvann and the lower part of the river Brennelva. The sites were selected to assess munitions related contamination. In addition, samples from sheep that had grazed in Halkavarre firing range were collected. The studies of munitions-related contamination in the five locations show that there is evidence of different types of pollution in water, sediment and fish. The level is so low that they are considered insignificant in terms of human risk. Assessments include risk as a result of human ingestion of soil, sediment, water and fish. The contents of copper and lead are increased in water samples from Røyevann north of Melkevann, probably due to a high natural content of these elements in the bedrock. The concentration of metals in fish was nevertheless normal. Fish condition factor is normal, and there was no evidence of abnormal conditions at the dissection of the fish, except in two fishes. Two large fishes had deformations, but according to the Norwegian Veterinary Institute are such deformations common in a population, and may have other causes than exposure to contaminants. The results show that the two selected sites Røyevann nord for Melkevann and Navnløst vann 1 km vest for melkevann only to some extent are influenced by munitions related contamination, while Røyevann med utløp til Store Russevann, tilløpsbekk til Store Ikkasvann and Brennelva nedre del do not seem to be influenced by munitions related contamination. It was found normal concentrations of metals in sheep and there were no traces of white phosphorus or explosives. It is therefore considered to be a low risk associated to grazing animals in this area.
View Meta Data