Undersøkelse av ammunisjonsrelatert forurensing i Hengsvann skyte- og øvingsfelt

Publisert
2011-04-11
Emneord
Forurensning
Skytefelt
Ammunisjon
Risikovurdering
Rapportnummer
2011/00758
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2356
Samling
Rapporter
11-00758.pdf
Size: 5M
Sammendrag
Hengsvann skyte- og øvingsfelt har et areal på 34 km2 og ligger både i Kongsberg og Notodden kommune. Skytefeltet blir brukt hele året og er et mye brukt felt. I feltet benyttes det både håndvåpenammunisjon og ammunisjon med større kaliber. Av større kaliber er det i hovedsak ammunisjon til bombekaster som er benyttet, men også panserbrytende ammunisjon i form av ammunisjon til rekylfri kanon og TOW er benyttet i relativt stor omfang. Feltet har vært i aktiv bruk siden slutten av 1950-tallet. Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag og i samarbeid med Forsvarsbygg foretatt kartlegging av ammunisjonsrelatert forurensning i Hengsvann skyte- og øvingsfelt. Kartleggingen i Hengsvann skyte- og øvingsfelt har vært fokusert mot å avklare forurensning av hvitt fosfor i målområder for røykammunisjon, og om det kan spores rester av eksplosiver og tungmetaller i fisk fanget i Hengsvannet. Det er også gjort en nærmere kartlegging av ammunisjonsrelatert forurensning i vann og sediment i Hengsvannet. Basert på resultater fra undersøkelsene gjennomført i 2009 og 2010 er det gjort en risikovurdering av forurensningsnivået i området. Undersøkelsene som er gjort er en oppfølging av de undersøkelsene som ble gjort i 2009 av Akvaplan-niva på oppdrag av Forsvarsbygg. Undersøkelsene av omfang og utbredelse av ammunisjonsrelatert forurensning i Hengsvannet har vist at det finnes spor av ulike typer forurensning i vann, sediment og fisk. Nivåene er imidlertid så lave at de vurderes som ubetydelige med hensyn på risiko for mennesker. Vurderingene inkluderer risiko som følge av oralt inntak av jord, sediment, vann og fisk. Det ble ikke funnet hvitt fosfor krater i nedslagsområdene for hvitt fosfor granater. Fiskens kondisjonsfaktor er normal, og det ble ikke observert unormale forhold ved disseksjon av fisken.
Hengsvann firing range consists of an area of 34 km2 and is located in Kongsberg and Notodden municipality. The range is used all year around and is a popular range for training. The range is used both for small arms ammunition and large caliber ammunition. The large caliber ammunition used is mainly mortar ammunition, but armor-piercing ammunition is also used to a significant extent. The range has been in active use since the late 1950's. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has in collaboration with the Norwegian Defence Estates Agency (Forsvarsbygg) carried out an assessment of munitions-related contamination in the range. The assessment was focused on clarifying the contamination of white phosphorus in the target areas for smoke ammunition, and whether it can be traced residues of explosives and heavy metals in fish caught in Hengsvannet. Sediment and water in Hengsvannet is also sampled for determination of munitions-related contamination. Based on the results of the assessment the risk for human and environment is evaluated. The study is a follow-up of the investigations made in 2009 by Akvaplan-niva on assignment from Forsvarsbygg. The investigations of the extent and distribution of munitions-related contamination in Hengsvann firing range, has shown that there are traces of munitions-related contaminants in water, sediment and fish. The levels are however so low that they are considered insignificant in terms of risk to humans. The Assessment includes risk as a result of ingestion of soil, sediment, water and fish. It was not possible to find craters from phosphorus grenades in the target area. The condition index for fish is normal, and no abnormal conditions were observed during the dissection of the fish.
View Meta Data