Tiltak for å øke kvinneandelen i Forsvaret

Publisert
2012-08-23
Emneord
Kvinner i Forsvaret
Rekruttering - Kjønn
Rapportnummer
2012/00903
Permalenke
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/928
Samling
Rapporter
12-00903.pdf
Size: 964k
Sammendrag
Helt siden allmenn verneplikt for menn ble innført i 1897 har det vært diskusjoner knyttet til kvinners deltagelse i Forsvaret. I 1984 innførte Forsvaret såkalt yrkesmessig likestilling av kvinner og menn. Det vil si at kvinner har de samme mulighetene som menn, på frivillig basis, i hele organisasjonen og i alle funksjoner. Kvinneandelen i Forsvaret har ikke økt nevneverdig de siste årene, og Forsvarets målsetninger for kvinneandelen ser ut til å være vanskelige å nå. Basert på arbeidet i prosjekt ”Forskning på årskull” presenterer vi ni tiltak for bedret likestilling og økt mangfold i Forsvaret. Selv om disse ni tiltakene bidrar til en vesentlig økning i antall kvinner, er det fortsatt usikkert om de alene vil gjøre at Forsvaret når målsetningen om en kvinneandel på 20 % innen år 2020 Noen av tiltakene forventer vi at vil ha en større kulturell påvirkning, og de kan dermed oppfattes som relativt omfattende. Disse vil sannsynligvis møte større motstand i organisasjonen enn andre tiltak. Tiltakene er en kombinasjon av kortsiktige og langsiktige tiltak. De har ulik effekt innenfor dimensjonene å rekruttere, selektere og beholde personell i Forsvaret samt innenfor økonomi og Forsvarets kultur.
Ever since Norway introduced compulsory military service for men in 1897, the participation of women in the Armed Forces has been an issue for discussion. In 1984, the Norwegian Defence introduced so called occupational equality for men and women. This means that women have the same possibilities as men in the whole of the organization. The share of women in the Norwegian Defence has not increased over the last years, and the goal for this share seems to be hard to reach. Based on the work in the project “Research on annual age cohorts”, we present nine initiatives that we think will contribute to a substantial increase in the number of women in the Norwegian Defence. The initiatives are a combination of short term and long term measures. They will have an effect on recruitment and selection of personnel, and on the ability to keep personnel.
View Meta Data