Sluttrapport for METTRANS: En modell for utvikling av operativ effekt av landkomponenten i det norske Forsvaret

Publisert
2007
Emneord
Konseptutvikling
Modeller
Analyse
Forsvaret
Rapportnummer
2007/01865
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2060
Samling
Rapporter
07-01865.pdf
Size: 535k
Sammendrag
vurdering av operativ effekt. Rammeverket er satt inn i sammenhengen av konseptutvikling der målsettingen er å utvikle konsepter som gjør landkomponenten bedre i stand til å løse sine oppdrag. Rammeverket understreker behovet av å definere en kontekst for de analysene og vurderingene som skal gjøres og introduserer begrepet analyseobjekt. Analyseobjektet illustrerer det konseptet som skal vurderes. I de tilfelle hvor analyseobjektet er relativt komplekst, eksempelvis en helt ny struktur, vil det ofte være nødvendig å dekomponere denne strukturen. Rapporten beskriver noen alternative måter å dekomponere analyseobjekter på. Rapporten beskriver videre to ulike sett med vurderingskriterier i forhold til å skape et begrepsapparat som kan beskrive den operative effekten. Et sett baserer seg på bruk av basisfunksjoner (som er noe utvidet i forhold til hvordan de er beskrevet i Forsvarets fellesoperative doktrine (FFOD) 2007). Det andre settet er basert på et utvalg operative egenskaper. Rapporten anbefaler TRADOK å benytte det utvidede settet med basisfunksjoner. Anbefalingen begrunnes i første rekke ut fra at basisfunksjonene er begreper som er relativt godt forankret i Forsvaret. Basisfunksjonene har imidlertid noen begrensninger som vurderingskriterier og det er viktig å være klar over disse når de benyttes. Disse begrensningene er drøftet i kapittel 6.1. Avslutningsvis presenteres en metode som viser hvordan en analyse ved hjelp av vurderingsmodellen kan gjennomføres. Metoden er sekvensiell og baserer seg på en operasjonsanalytisk tilnærming.
This report presents a framework consisting of a model and a described methodology for assessment of operational effect. The framework has to be considered as a part of the Concept Development activities in the Norwegian Army. The framework emphasizes the need for defining context for the analysis and the assessments to be done and introduce the term analysis object. The analysis object illustrates the concept being developed. In cases where the analysis object is relative complex, e.g. when the analysis object is represented as a whole structure, it will often be necessary to decompose the analysis object. The report describes some alternative ways to do this. The report describes two sets of assessment criterions, creating terms of which operational effect can be described. One set is based on an expanded set of the operational functions, as they are described in the Norwegian Joint Doctrine 2007. The other is based on a set of operational properties or characteristics. This report recommends the use of the operational functions used as assessment criterions, first of all because the terms used are well known in the Army. The operational functions have, however, some constraints that are important to be aware of when they are to be used. These constraints are described in chapter 6.1. At the end of the report a methodology of how to carry out an analysis using the assessment model is presented. The methodology is based on an operational research approach.
View Meta Data