Scenarioklasser i Forsvarsstudie 2007 - en morfologisk analyse av sikkerhetspolitiske utfordringer mot Norge

Publisert
2006
Emneord
Scenarier
Forsvarsanalyse
Sikkerhetspolitikk
Rapportnummer
2006/02664
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1941
Samling
Rapporter
06-02664.pdf
Size: 383k
Sammendrag
En sentral dimensjon ved forsvarsplanleggingen er hvilke militære utfordringer Forsvaret vil kunne bli stilt overfor i fremtiden. Denne rapporten analyserer dette ved å se på det overordnede sikkerhetspolitiske utfordringsspektrum mot Norge. Fokuset er altså mot Norge som stat; utfordringer og trusler mot andre aktører på den internasjonale arena holdes utenfor i denne omgang. Beslutninger og valg relatert til fremtidige utviklingsforløp representerer en betydelig usikkerhet. En metode for å handtere denne usikkerheten er scenarier. Scenarier postulerer en mulig fremtidig situasjon og tjener som referansepunkt i fremtiden for beslutninger vi fatter i dag. Et verktøy for å formulere konsistente og relevante scenarier er scenarioklasser. En scenarioklasse er å forstå som et sett av sikkerhetspolitiske utfordringer som har viktige fellestrekk, og som derfor naturlig hører sammen. En scenarioklasse er altså en generell størrelse som inneholder enn rekke spesifikke scenarier. Formålet med utviklingen av scenarioklasser er å komme frem til en så fullstendig som mulig inndeling av utfallsrommet for sikkerhetspolitiske utfordringer mot Norge. Scenarioklassene utvikles på basis av fire parametre: aktør, mål, metode og middel. Et hovedpunkt i analysen er hvorvidt en omfattende militær invasjon fortsatt kan regnes som innenfor mulighetenes grenser. På dette punktet konkluderer analysen negativt. Den eneste stat som kunne tenkes å ha militær evne og politiske motiver til dette – Russland – er militært svekket og politisk avhengig av et godt forhold til vestlige land. Dette gjelder i og for seg også vurderingen av mer begrenset militær maktbruk. Her konkludere imidlertid analysen med at dette ligger innenfor det militært mulige samtidig som en politisk utvikling som igjen kan gjøre dette aktuelt, ikke er sannsynlig, men kan likevel ikke avvises. Analysen konkluderer med at følgende scenarioklasser representerer alle mulige militære utfordringer mot Norge. • Strategisk overfall • Begrenset angrep • Tvangsdiplomati • Terrorangrep • Kriminalitet • Militære fredstidsoperasjoner
This report defines the main security challenges to Norway today and in the years ahead. A set of scenario classes is defined. Scenario classes constitute broad categories of challenges, and contain – in principle – an unlimited number of specific scenarios. The scenario classes are developed on the basis of four parameters: Actor, Objective, Method and Means. The complete set of scenario classes cover, in principle, the entire spectrum of possible future challenges to Norway. The analysis is carried out using morphological method. The report concludes that large scale Cold war type military aggression against Norway lies beyond the scope of what is possible. However, a series of limited military challenges as well as terrorist threats are considered still to be possible, if not likely. The report is a point of departure for later development of specific scenarios for Norwegian defence planning. The scenario classes defined in the report are: • Strategic attack • Limited attack • Coercive diplomacy • Terrorist attack • Criminality • Military peace-time operations 4
View Meta Data