Review of blast injury prediction models

Publisert
2012-03-14
Emneord
Dødelighet
Numeriske metoder
Rapportnummer
2012/00539
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1336
Samling
Rapporter
2012 - 00539.pdf
Size: 487k
Sammendrag
Methods for predicting human injury from shock waves are studied in detail. The theoretical foundation of the Bowen and Bass lethality curves is examined and the basic hypotheses of the models are studied numerically. The calibration experiments for the Axelsson BTD model for injury calculation are also studied using numerical methods. The Axelsson, Bowen and Bass models are compared for various scenarios and good correspondence is found except for shock waves with short duration. Through studies of the experimental data of the Bowen and Bass models for short wave durations, the discrepancy is resolved.
Aktuelle metoder for å beregne skade på mennesker fra luftsjokk studeres i detalj. Grunnlaget for Bowen og Bass-kurvene for dødelighet undersøkes og hypotesene som ligger til grunn for modellene studeres numerisk. Det eksperimentelle grunnlaget for kalibreringen av Axelsson BTD-modellen for skadenivå undersøkes med numeriske metoder. Axelsson, Bowen og Bass modellene sammenlignes på aktuelle scenarier og god overensstemmelse finnes bortsett fra for sjokkbølger med korte varigheter. Ved å studere datagrunnlaget for Bowen og Bass-modellene for korte sjokkbølger viser det seg at avviket skyldes store usikkerheter i de eksisterende empiriske modellene for varigheten av en sjokkbølge fra en gitt ladning.
View Meta Data