Rapid Environmental Assessment (REA) for øvelse Cold Response 2012

Publisert
2012-09-03
Emneord
Miljøovervåking
Miljøpåvirkning
Militære øvelser
Rapportnummer
2012/01216
Permalenke
https://ffi-publikasjoner.archive.knowledgearc.net/handle/20.500.12242/936
Samling
Rapporter
12-01216.pdf
Size: 6M
Sammendrag
Informasjon om miljøet man opererer i er kritisk for gjennomføringen av en militær operasjon. Rapid Environmental Assesment (REA) er et NATO-konsept for å samle inn, prosessere og videreformidle miljøinformasjon til operative på alle nivåer. I forbindelse med militærøvelsen Cold Response 2012 (CR12), ble det i forkant og under øvelsen gjennomført en REA-operasjon. Under denne operasjonen ble det samlet inn og tilgjengeliggjort en mengde geografiske, meteorologiske og oseanografiske data. Dataene ble prosessert og videreformidlet via FFI sin GEOMETOC server- og innsynsløsning. Denne server- og innsynsløsningen er laget for å utvikle og demonstrere framtidens infrastruktur og prosessering av GEOMETOC-data. Den største innsamlingen av data ble gjort to uker før øvelsen startet, og FFI sitt forskningsfartøy H.U. Sverdrup ble brukt som plattform for innsamlingen. I tillegg ble det plassert ut sensorer på strategiske steder i øvelsesområdet som logget og leverte data mens øvelsen pågikk. REA-operasjonen viste at man er i stand til å samle inn og videreformidle data fra flere ulike sensorer og presentere dette på en enhetlig måte, men at det er en utfordring med at hver sensor leverer data på et eget format. En løsning på denne utfordringen vil være å innføre Sensor Web Enablement (SWE). SWE er kort fortalt en måte å standardisere dataene som en sensor leverer. En annen tanke er hvordan REA-operasjoner gjennomføres i dag. Fram til nå har de fleste REA-operasjoner sitt opphav hos METOC-avdelingen på KNM Tordenskjold, FFI eller FMGT. Ideelt sett bør de initieres fra de operative selv, eksempelvis Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH), øvingsledelse, styrkesjefer etc. Samtidig bør det være større deltakelse fra de operative for å samle inn miljøinformasjon i forkant og under operasjonen. For en skarp operasjon vil det være de operative selv som må hente inn denne informasjonen. Hvis de operative har en større deltakelse i planlegging og gjennomføring av REA-operasjoner, vil sannsynligvis dataene komme enda bedre til nytte enn de blir i dag.
Information about the environment is critical for military operations. Rapid Environmental Assesment (REA) is a NATO consept to collect, process and distribute environmental information. In connection with the military excercise Corld Response 2012 (CR12), a REA operation took place before and during the excercise. During the operation a lot of geographical, meteorologic and oceanographic data were collected and made available for the military forces. The data were processed and distributed via the Norwegian defence Research Establishments (Forsvarets forskningsinstitutt - FFI) GEOMETOC client server solution. This client server solution was made to demonstrate the coming infrastructure and processing of GEOMETOC data. The main data collection took place two weeks before the excercise and FFI’s research vessel H.U. Sverdrup was used as platform for the data collection. In addition different sensors were put out in the excercise area. These sensors transmitted data to the GEOMETOC server during the excercise. The REA operation proved the ability to collect, process and distribute data from different sensors and present the data in a client, but it also discovered the challange that every sensor has its own data format. A proposed solution to this is to introduce Sensor Web Enablement (SWE), which is a way to standardize the data and sensor information. Today most REA operations in Norway has its origin at the METOC department at KNM Tordenskjold, FFI or the Norwegian Military Geographic Service. It would be more appropriate if for instance the Norwegian Joint Headquaters, the excercise management etc. initiated the REA operation. At the same time users of the data should partitpate more in the data collection. If the operating forces are more involved in the planning and accomplishment of the REA operation, the data will be even more useful. In a real conflict or operation it’s most likely the operating forces who must gather the environmental information.
View Meta Data