Prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi

Publisert
2015-10-08
Emneord
Bærekraft
Enhetskostnadsvekst
Forsvarsøkonomi
Langtidsplanlegging
Rapportnummer
2015/01432
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1286
Samling
Rapporter
15-01432.pdf
Size: 661k
Sammendrag
I denne rapporten diskuteres prinsipper for en bærekraftig forsvarsøkonomi. Prinsippene er allmenne og kan vektes ulikt avhengig av hvilken forsvarsstruktur de anvendes på. I rapporten defineres bærekraftig forsvarsøkonomi som en situasjon hvor det er balanse mellom struktur og budsjett i et langsiktig perspektiv (20-årsperiode). Definisjonen av bærekraft tar utgangspunkt i at Stortinget legger til grunn et sett med oppgaver som Forsvaret skal utføre, samtidig som Stortinget også vedtar strukturen som skal løse oppgavene. Utgangspunktet for diskusjonen om bærekraft er at det initielt eksisterer en balanse mellom oppgaver og struktur, og at det er en politisk vilje til å videreføre disse. En slik definisjon av bærekraftig forsvarsøkonomi innebærer at behovet for å endre en forsvarsstruktur ikke primært begrunnes i manglende økonomiske ressurser, men i endrede sikkerhetspolitiske rammefaktorer eller andre forhold. Ut fra disse forutsetningene kan en bærekraftig forsvarsøkonomi etableres gjennom følgende prinsipper: 1. Ved initiell ubalanse mellom struktur og budsjett: Varig økning av forsvarsrammen for å etablere balanse. 2. Inndekning for forsvarsspesifikk kostnadsvekst på drifts- og investeringskostnader. 3. Tettere kobling mellom investering og drift. 4. Ekstraordinære rammeøkninger ved større anskaffelser som overgår de årlige rammene.
This report discusses principles for a sustainable defence economy. The principles are universal, in that they are applicable to any defence structure. However, they should have varying degrees of impact based on the given economic situation in which they are applied. The report defines a sustainable defence economy as a situation where a balance between the force structure and the budget exists in a long-term perspective (twenty years). A central premise for discussing sustainability in an economic perspective is that a balance exists between the tasks and the force structure, both given by the Parliament. A further premise is that there is a political will to uphold this balance. Given this definition of a sustainable defence economy, a change in the force structure cannot be motivated from an economic stand point. Instead it must be motivated from changes in the security policy framework or other factors. The report discusses the following four principles for establishing a sustainable defence economy: 1. If an initial imbalance between force structure and budget exists: A permanent increase in the defence budget to re-establish this balance. 2. Remuneration for defence specific inflation on operating and investment costs. 3. A closer link between investment and operation. 4. Supplementary appropriation when large acquisition projects exceeds the annual budget.
View Meta Data