Påvisning av Legionella spp. i luft ved Borregaard

Publisert
2007
Emneord
Legionella
Luft
Matematiske modeller
Spredning
Rapportnummer
2007/00560
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2008
Samling
Rapporter
07-00560.pdf
Size: 1M
Sammendrag
Rapporten beskriver et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Folkehelseinstituttet, Telelab AS og Borregaard for å undersøke om ����� legionellabakterier kan påvises i luft ����� legionellabakterier kan spres i luft ����� legionellabakterier kan spres fra luftebassenger ved Borregaard til luft Tidligere analyser har påvist legionellabakterier i luftebassengene ved biorenseanlegget til Borregaard. Oppgavene er fordelt mellom deltagende institusjoner og detaljerte resultater er utgitt i egne rapporter. Denne rapporten er en helhetlig fremstilling av alle resultatene fra perioden 11.09.2006 – 05.12.2006. Studien viser at bruken av Computational Fluid Dynamics-modeller (CFD-modeller) og de benyttede metodene for luftprøvetaking og analyse av luftprøvene er velegnet til å identifisere Legionella spp. i luft. Ulike legionellaarter, inklusiv L. pneumophila, er blitt identifisert i luft nær luftebassengene ved Borregaards biorenseanlegg. Analysene viser at de påviste L. pneumophila–isolatene tilhører samme genetiske klon, men hverken serogruppe 1 eller 2-14. Resultatene indikerer at legionellabakterier kan spres fra luftebassengene til luft nær biorenseanlegget til Borregaard, da Legionella spp. ble påvist opp til 200 m fra luftebassengene i løpet av undersøkelsesperioden. Konsentrasjonen av legionellabakterier er høyest over luftebassengene og avtar som funksjon av avstand fra disse. Prosjektet eies av Borregaard. FFI har ledet og koordinert prosjektet i sin helhet. Det ble opprettet en styringskomité med representanter fra Borregaard, Sarpsborg kommune v/Helsesjefen, FFI og Folkehelseinstituttet. Styringskomitéen har til enhver tid vært informert om prosjektets virksomhet og resultater. Viggo Waagen, Borregaard, er kontaktpersonen for nærmere opplysninger vedrørende dette prosjektet.
Borregaard Ind. Ltd, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI), the Norwegian Institute of Public Health and Telelab AS have tightly cooperated in order to analyze and evaluate ����� the identification of Legionella spp. in air ����� the dispersion of Legionella spp. in air ����� the dispersion of Legionella spp. from the aeration ponds located at Borregaard’s biological treatment plant to ambient air Legionella spp. has previously been identified in the liquid suspension of the aeration ponds at Borregaard’s biological treatment plant. This report describes the overall results obtained from the joint project that was performed during the time period 11.09.2006 – 05.12.2006. The collaborating partners have independently published reports describing in detail their contribution to the project. The project owner is Borregaard Ind. Ltd and FFI has been the project coordinator. Successful identification of Legionella spp. in air was obtained at various locations close to the aeration ponds by the use of a Computational Fluid Dynamic (CFD) model for prediction of statistical averaged wind fields, suitable collectors for air sampling, and microbiological and molecular methods for bacterial analysis. Several Legionella spp., including L. pneumophila, were identified in air at the biological treatment plant. The identified L. pneumophila isolates were genotypically identical, but they were not classified into the serogroups 1-14. The results strongly indicate that Legionella spp. may be dispersed from the aeration ponds to ambient air close to the biological treatment plant, based on the finding that airborne Legionella spp. was identified up to 200 m from the aeration ponds. The highest concentration level of Legionella bacterial cells were identified directly above the aeration ponds. This level decreased as the distance from the aeration ponds increased. The Steering Committee has had the overall responsibility for the work and consisted of representatives from Borregaard Ind. Ltd., the municipality of Sarpsborg (health authorities), FFI, and the Norwegian Institute of Public Health. Dr. Viggo Waagen, Borregaard Ind. Ltd. is the Point of Contact (POC) for further information regarding this work.
View Meta Data