Overvåkning av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater for 2010

Publisert
2011-07-22
Emneord
Overvåking
Tungmetaller
Ammunisjon
Destruksjon
Lærdal
Rapportnummer
2011/01306
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1349
Samling
Rapporter
11-01306.pdf
Size: 4M
Sammendrag
I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden dette vært benyttet av Forsvaret til destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til destruksjonsanlegget i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. FFI anbefalte i 2008 at også dette området inkluderes i en årlig prøvetaking tilsvarende med det som foretas i Øyradalen. Resultater fra prøver tatt høsten 2010 i Øyradalen og våren 2010 i Tønjumdalen er presentert i denne rapporten. Konsentrasjonen av kobber i destruksjonsområdet for ammunisjon i Øyradalen er forhøyet. Det er også et noe forhøyet nivå av bly og sink, mens konsentrasjonen av de andre målte metallene er på bakgrunnsnivå. Nivået av de målte metallene ligger innenfor de krav som myndighetene har satt til friluftsområder. På grunn av et forhøyet nivå av kobber i demoleringsområdet, egner ikke området seg for beitedyr. I Nivla er konsentrasjonen av kobber over den økologiske grenseverdien, og det kan derfor ikke utelukkes at kobber kan ha en viss effekt på vannlevende organsimer i elven. Det ble kun påvist spor av ammunisjonsrelaterte metaller i elven Kuvella i Tønjumdalen. Det er derfor ingen risiko knyttet bruk av dette vannet, eller for vannlevende organismer i elven.
In the Øyradalen southeast of Lærdal centre the Military has a destruction facility for munitions, where munitions are demolished by open air detonation. This area was established in 1976, and has since been used by the Military for demolition of munitions. From 1991 until today, soil samples from Øyradalen have been analysed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008 an evaluation of the results from this monitoring was carried out by Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant are localised in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. FFI did in 2008 recommend that this area should be included in the monitoring program. This report present results from the monitoring of the munitions related contamination in Øyradalen and Tønjumdalen in 2010. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen are higher than normal for this area. The levels of lead and zinc are also above background levels, while the concentrations of other heavy metals are on background levels. The contamination level in Øyradalen is within the national limits for recreation areas. The demolition area is not suitable for grazing animals, due to high cobber content. The concentration of cobber is above the ecotoxicological screening level in the river Nivla, which means that cobber can have some influence on the life of organisms in the river. Only traces of metals were detected in the river Kuvella in Tønjumdalen. Therefore no risk is associated with the use of this water or for aquatic organisms in the river.
View Meta Data