Overvåkning av tungmetallforurensning ved Forsvarets destruksjonsanlegg for ammunisjon i Lærdal kommune - resultater for 2009

Publisert
2010
Emneord
Overvåking
Tungmetaller
Ammunisjon - Distribusjon
Lærdal
Rapportnummer
2010/01494
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2380
Samling
Rapporter
10-01494.pdf
Size: 12M
Sammendrag
I Øyradalen sørøst for Lærdal sentrum ligger et destruksjonsanlegg for ammunisjon, der Forsvaret sprenger og tilintetgjør ulike typer ammunisjon. Dette området ble etablert i 1976 og har siden dette vært benyttet av Forsvaret til destruksjon av ammunisjon. For å overvåke konsentrasjonen av tungmetaller i dette området, ble det i 1991 startet et program for prøvetaking og analyse av tungmetaller i jord. I 2008 foretok Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) en gjennomgang av dataene fra denne overvåkningen og anbefalte noen justeringer av programmet. I tillegg til destruksjonsanlegget i Øyradalen er det et anlegg for destruksjon av krutt og småkaliberammunisjon i Tønjumdalen. Destruksjonen av denne typen ammunisjon foregår i en forbrenningsovn med tilknyttet renseanlegg. I dette området har det vært tatt prøver enkelte år for å overvåke forurensning av tungmetaller. FFI anbefalte i 2008 at også dette området inkluderes i en årlig prøvetaking tilsvarende med det som foretas i Øyradalen. Prøver ble tatt høsten 2009 i de prøvepunktene som ble foreslått av FFI i 2008 og resultatene fra analyse av tungmetaller i disse prøvene er presentert i denne rapporten. Konsentrasjonen av kobber i destruksjonsområdet for ammunisjon i Øyradalen er forhøyet, og konsentrasjonen er stort sett tilsvarende med det som er registrert her de siste årene. Det er også et noe forhøyet nivå av bly, mens konsentrasjonen av de andre målte tungmetallene er på bakgrunnsnivå. I Tønjumdalen blir det registrert et forhøyet nivå av bly i nærområdet til destruksjonsanlegget, mens konsentrasjonen av de andre målte tungmetallene er tilsvarende med det en naturlig kan forvente i dette området. Det har ikke vært noen økning av blykonsentrasjonen de siste årene, noe som kan indikere at det nå er liten tilførsel av bly fra anlegget i Tønjumdalen
In the Øyradalen southeast of Lærdal centre the Military has a destruction facility for munitions, where munitions are demolished by open detonation. This area was established in 1976, and has since been used by the Military for demolition of munitions. From 1991 until today soil samples from Øyradalen have been analysed to monitor the concentration of heavy metals. In 2008 an evaluation of the results from this monitoring was carried out by Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), and some adjustments of the monitoring program were recommended. In addition to the facility in Øyradalen, a destruction facility for small arms munitions and propellant are localised in Tønjumdalen. The destruction of such munitions takes place in an incinerator connected to a treatment plant. The contamination in this area has not been regularly monitored. FFI did in 2008 recommend that this area should be included in the monitoring program. Soil samples were sampled in autumn 2009 according to the recommendation by FFI and this report presents the results of this sampling. The concentrations of copper in the demolition area in Øyradalen are higher than normal for this area, but the levels are comparable with earlier results. The levels of lead are also above background levels, while the concentrations of other heavy metals are on background levels. The concentrations of lead observed near the destruction facility in Tønjumdalen are above background levels, while the concentrations of other heavy metals are comparable with background levels. There is observed no increase in the lead concentrations during the last years, which indicate that the deposition of lead is low.
View Meta Data