Overvåkning av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg - 2008

Publisert
2009
Emneord
Organiske klorforbindelser
Forurensning
Overvåking
Lekkasje
Undervannsbåter
Rapportnummer
2009/00802
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2246
Samling
Rapporter
09-00802.pdf
Size: 2M
Sammendrag
FFI har fra Forsvarsbygg fått i oppdrag å foreta en overvåking av PCB-forurensning ved ubåtbunkeren i Laksevåg i årene 2006-2008. Denne rapporten oppsummer resultater fra overvåkningen i denne perioden. I 2005 ble det gjort tiltak i form av at PCB-forurenset slam fra både kulvert og sandfang ved ubåtbunkeren ble fjernet av Forsvarsbygg. Formålet med overvåkningen er å kontrollere at disse tiltakene har fungert etter hensikten og verifisere at det ikke foregår miljøskadelig utlekking av PCB fra ubåtbunkeren. Overvåkningen har bestått av tre deler. Den ene delen har vært knyttet opp mot måling av PCB i vannmassene i dokk 4, mens den andre delen har vært fokusert på å måle eventuell utlekking fra dokk 4 og ut i havnebassenget. I tillegg er det foretatt målinger av PCB i slam fra både kulvert og sandfangkummer for å avdekke nye tilførsler av PCB. Kvantifiseringen av PCB i vannmassene er foretatt med et FFI-utviklet utstyr for høyvolum vannprøvetaking, mens utlekkingen av PCB fra dokk 4 er blitt undersøkt ved å sette ut en presenning som omslutter utløpet av dokk 4 for i størst mulig grad å hindre vannutskiftning. Ved å sammenligne konsentrasjonen av PCB i vannprøver tatt utenfor denne presenningen med konsentrasjonen i vannprøver tatt innenfor presenningen vil det være mulig å antyde noe om transport av PCB ut fra dokk 4. For å avdekke eventuelle konsentrasjonsforskjeller er det benyttet høyvolum vannprøvetaking innenfor og utenfor presenningen omkring en måned etter utsetting av presenningen. I tillegg er det satt ut SPMD som passiv prøvetaker. Denne vil gi et mer integrert svar på konsentrasjonsforskjellen i hele perioden som presenningen har vært utplassert. Både i 2006, 2007 og 2008 er det blitt påvist et forhøyet nivå av PCB i vannmassene i dokk 4 sammenlignet med det som finnes i vannmassene i havnebassenget utenfor ubåtbunkeren. Det er derfor sannsynlig at det er tilført noe PCB-forurenset masse i dokk 4 som kan gi opphav til transport av PCB ut i havnebassenget. Målingene av PCB i vannmassene innenfor og utenfor presenningen tyder på at det er en viss transport av PCB ut fra dokk 4, men at denne er veldig liten og nærmest ikke målbar selv etter utsetting av presenning. Det er derfor stor sannsynlighet for at denne transporten ikke vil kunne ha noen betydning for miljøet utenfor ubåtbunkeren. Etter som det måles relativet høye konsentrasjoner av PCB i slam fra sandfangkummer og kulvert etter at det er foretatt rengjøring av disse, er det sannsynlig at det finnes aktive kilder av PCB ved eller i nærheten av ubåtbunkeren. Konsentrasjonen av PCB i slammet ser delvis ut til å ha økt i perioden etter rensing i 2005. For å sikre at aktive kilder av PCB i minst mulig grad bidrar til å forurense havnebassenget utenfor ubåtbunkeren, anbefales det å gjøre en kartlegging for å avdekke mulige kilder, slik at eventuelle tiltak kan iverksettes. For i størst mulig grad å hindre transport av PCB-forurenset slam fra kulvert og sandfangkummer og ut i havnebassenget, anbefales det en regelmessig rengjøring av disse.
A monitoring program for the period 2006 – 2008 is established to assess suspected leaching of PCB from the submarine pen in Laksevåg, Bergen. This report presents the results from the whole monitoring period. The program is carried out by FFI on assignment from The Norwegian Defence Estates Agency (FB). Preventive measures in the form of removing contaminated mud from a culvert and sand traps in the pen were carried out by FB in 2005. The objective of this study is to monitor the effects of these measures on transport of PCB from the submarine pen to the surrounding harbour basin. The monitoring consisted of three parts. One part focused on measuring the concentration of PCB in water inside the demolished dry dock number 4, while the second part focused on measuring the possible leaching of PCB from this dry dock to the harbour basin. In the third part the concentration of PCB in mud from the cleaned culvert and sand traps was measured in order to detect new influx of PCB. Water from wells inside the demolished dry dock number 4 and from the harbour basin outside this dock were sampled with a high volume water sampler developed by FFI. Leaching of PCB from the dry dock was monitored by introducing a geophysical barrier in the water column outside dry dock number 4. The role of this barrier was to limit diffusion and dilution of any PCB leaching from the dry dock. Water samples from the high volume water sampler and SPMDs were used to measure the concentrations of PCB inside, and outside the geophysical barrier to determine the likelihood of PCB leaching from the submarine pen. In 2006, 2007 and 2008 the measured concentration of PCB in water inside dry dock number 4 was higher compared to the levels in the surrounding harbour basin. It is therefore likely that a source of PCB exists in this dry dock, and that it may represent a possible source of PCB contamination to the surrounding harbour basin. Results show that the concentration of PCB in water is elevated inside the geophysical barrier compared to the surrounding harbour basin. This result indicates transport of PCB from the demolished dry dock number 4 to the harbour basin. However, this transport is very small and almost non-detectable even using a geophysical barrier to limit diffusion and dilution of the contaminants. This small flux of PCB from the dry dock is likely to have no significant effect on the marine environment in the surrounding harbour basin. The concentration of PCB in mud from the culvert and sand traps is still high and has partly increased during the monitoring period. This indicates the presence of active sources of PCB at, or close to the submarine pen in Laksevåg. To prevent these sources from contaminating the marine environment in the harbour basin, it is recommended that the sources of PCB should be identified and, if possible, measures implemented.
View Meta Data