Overvåking av sauer på Leksdal skyte- og øvingsfelt

Forfatter
Johnsen, Ida Vaa
Mariussen, Espen
Publisert
2017-12-06
Emneord
Beitemarker
Ammunisjon
Bly
Kobber
Skytebaner
Forurensning
Forgiftning
Rapportnummer
17/01746
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2310
Samling
Rapporter
17-01746.pdf
Size: 7M
Sammendrag
Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) inneholder metallforurensinger som bly (Pb) og kobber (Cu) fra ammunisjonsrester. Norske SØF er sjelden inngjerdet og kan derfor være en del av utmarksbeitet for dyr fra nærliggende gårder. I denne studien ble sauer som beiter i Leksdal SØF overvåket for å få mer kunnskap om beitemønsteret. Sauene ble overvåket ved at en del av dem ble merket med GPS. I tillegg ble det satt opp viltkameraer på noen utvalgte områder, som tok bilder og film når sauene beveget seg foran dem. Deler av tre baner (bane R, J og U) ble valgt ut til overvåking. Det ble samlet jord-, gress- og avføringsprøver fra de overvåkede skytebanene, og det ble også hentet jord og gress fra et referanseområde utenfor skytefeltet. Disse prøvene ble hentet inn ved hjelp av en såkalt «multi increment sampling»-metode. Leverprøver fra lam som beitet i og utenfor skytefeltet ble også innhentet etter slakting. Jordprøvene ble tørket, siktet, knust, oppsluttet og analysert med ICP MS (inductively coupled plasma mass spectrometry). Gresset, leveren og avføringen ble behandlet på tilsvarende måte, med unntak av siktingen. Halvparten av gresset ble i tillegg vasket før tørking. Ut i fra dataene ble jordinntaksraten til sauene beregnet ved å sammenlikne titaninnholdet i jorden og avføringen. En teoretisk inntatt dose kobber og bly, både kronisk og akutt, ble beregnet ved hjelp av jordinntaksraten, værdata og data funnet ved GPS-målinger. Kobber/molybdenforholdet i plantene ble også beregnet da dette kan ha innvirkning på risikoen for at sauene forgiftes av kobber. Det ble også beregnet akkumulasjonsrate for kobber og bly i gresset. Metallkonsentrasjonen i jorden fra bane J var lavest (Cu-42 mg/kg, Pb-41 mg/kg), mens metallkonsentrasjonen i jorden fra bane R var høyest (Cu-580 mg/kg, Pb-7189 mg/kg). Bane U hadde en metallkonsentrasjon mellom disse (Cu-279 mg/kg, Pb-347 mg/kg). Alt gresset hadde lav metallkonsentrasjon, med unntak av det vaskede gresset fra bane R. Med unntak av den ene prøven på bane R var det liten forskjell i metallkonsentrasjonen i vasket og uvasket gress. Det var også liten forskjell i metallkonsentrasjonen i gresset fra de forskjellige banene. Det ble funnet et noe høyt kobber/molybden-forhold på bane R (18) og U (32), noe som kan øke opptak av kobber i sau. Jordspisingsraten som ble beregnet, var svært lav (<1 %). Det ble funnet liten risiko for kronisk kobber- og blyforgiftning av dyrene som beitet på banene. Ved sammenhengende beiting i 14 dager på den mest forurensede banen (bane R), viste beregningene at eksponeringen for kobber kan medføre akutte effekter. Men resultatene fra kamera- og GPS-overvåkningen viser at dette er svært usannsynlig- ingen sauer beiter kun på et område i lenger perioder. Blykonsentrasjonen var tilnærmet null i leveren hos alle lammene. Kobberkonsentrasjonen var i en del tilfeller høyere enn det som anses som normalt, men ingen hadde tegn til forgiftning. Dette kan skyldes et høyt Cu/Mo-forhold i kosten. Lammene som beitet inne på skytefeltet, hadde for øvrig signifikant lavere kobberkonsentrasjon i leveren enn lammene som beitet andre steder. Det kan derfor konkluderes med at det ikke er større risiko for metallforgiftning ved beiting inne på Leksdal SØF i forhold til beiting på andre områder i nærheten. Ut ifra de overvåkningsdataene som er samlet i denne studien, kan det se ut som om sauer ikke tiltrekkes av områder som er forurenset av metaller. Det ser for øvrig heller ikke ut til at de misliker å beite på slike områder.
The Norwegian military shooting ranges contains metal contamination, like lead (Pb) and copper (Cu), from ammunition residue. The shooting ranges are rarely fenced and can hence be a part of the pasture for animals from nearby farms. In this study, sheep grazing on Leksdal shooting range was monitored to gather knowledge about their grazing pattern. The sheep where monitored by GPS, in addition to wildlife cameras put up on three ranges taking pictures whenever sheep would move in front of them. Parts of three ranges (R, J and U) were selected for monitoring. Samples of soil, grass, and feces were collected from the monitored areas, and soil and grass samples were also collected from a reference area outside the shooting range. The samples were collected using a method called “multi increment sampling”. Liver samples from lambs were also collected during slaughtering. The soil samples were dried, sieved, crushed/homogenized, digested and analyzed using ICPMS. The grass, liver and feces samples were treated similarly, minus the sieving. Half of the grass was also washed before drying. From the data collected, the soil ingestion rate was calculated comparing titanium concentration in soil and feces. Using the soil ingestion rate, weather data, and data from the GPS measurements, a theoretical ingested dose, both acute and chronic, of copper and lead was calculated. The copper/molybdenum rate in plants (grass) was calculated because this can have an impact on the risk of copper poisoning in sheep. The accumulation rate of copper and lead in the grass was also calculated. The metal concentration in the soil from range J was the lowest (Cu-42 mg/kg, Pb-41 mg/kg), while the concentration on range R was highest (Cu-580 mg/kg, Pb-7189 mg/kg). The metal concentration on range U was between range J and R (Cu-279 mg/kg, Pb-347 mg/kg). The metal concentration was low in all of the grass samples, except washed grass from range R. With the exception of this one sample from range R, the difference between the metal concentration in washed and unwashed grass was small, and the difference in metal concentration in the grass from different ranges was also small. The copper/molybdenum rate on ranges R and U were high (18 and 32 respectively), which can increase the uptake of copper in sheep. The soil ingestion rate calculated was very low (<1%). The risk of chronic poisoning for both copper and lead was found to be minimal for the animals grazing on the ranges. By continuous grazing on the heaviest polluted range (R), the calculations showed that exposure to copper could cause acute poisoning. This is highly unlikely as the results from both the GPS and wildlife cameras showed that no sheep grazed on one area for longer periods. The concentration of lead in the liver of the lambs that had grazed on the shooting ranges was close to zero. In some of the lambs, the copper concentration in the liver was above what is considered normal, but none had signs of poisoning. The elevated copper concentrations could have been caused by the high Cu/Mo-rate. The lambs grazing inside the shooting ranges had significantly lower copper concentration in the liver than the lambs grazing elsewhere. It can therefore be concluded that the risk of metal poisoning of sheep grazing inside Leksdal shooting range is no bigger than for the sheep grazing in surrounding areas. From the data found in this study, it can appear as though sheep are not attracted to areas polluted by metals, but it does not look as though the sheep dislike grazing on such areas.
View Meta Data