Mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret - resultater fra MOST-undersøkelsen 2020

Forfatter
Fasting, Kari
Køber, Petter Kristian
Strand, Kari Røren
Publisert
2021-02-15
Emneord
Mobbing
Seksuell trakassering
Statistikk
Kvinner i Forsvaret
Rapportnummer
21/00414
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2836
Samling
Rapporter
21-00414.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Høsten 2020 gjennomførte Forsvaret en spørreundersøkelse om mobbing og seksuell trakassering (MOST). Den gikk ut til alle ansatte i Forsvaret og menige som hadde tjenestegjort i minst seks måneder. Hensikten med undersøkelsen er å fremskaffe et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til et mer målrettet arbeid med å bekjempe mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret. På oppdrag fra Forsvaret har FFI analysert svarene fra undersøkelsen gjennomført i 2020. Den hadde 10 118 respondenter og en svarprosent på 54. Undersøkelsen inneholdt to spørsmålsbatterier, utviklet av FFI og professor emerita Kari Fasting, som kartlegger omfang og type mobbing og seksuell trakassering. I tillegg ble det spurt om hvem som utøver mobbing og seksuell trakassering, hvor og når det forekommer samt kjennskap til og erfaringer med varslingssystemet. I denne rapporten presenterer vi analysene av denne spørreundersøkelsen. Vi finner at 11 % av respondentene har opplevd en eller annen form for mobbing siste seks måneder, og at kvinner og de yngste aldersgruppene opplever mest mobbing. Ulike personellgrupper rapporterer også ulik forekomst av mobbing: kvinnelige menige og lærlinger opplever mest mobbing (30 %) og mannlige offiserer minst (6 %). Personrelatert mobbing, utestenging og arbeidsrelatert mobbing er de formene for mobbing som flest opplever, mens få har vært utsatt for truende eller skremmende adferd eller fysisk mobbing. Personrelatert mobbing er den vanligste formen for mobbing blant menige/studenter, spesialister og de under 30 år, uavhengig av kjønn. Blant offiserer, sivilt ansatte og blant dem over 40 år er utestenging den vanligste formen for mobbing. Av respondentene svarte 22 % at de har opplevd en eller annen form for seksuell trakassering minimum én eller to ganger i løpet av det siste året. Kvinner opplever betydelig mer enn menn, og dette gjelder i alle personellgrupper. I tillegg er alder en sentral faktor, de yngste opplever mer enn de eldste. Hele 63 % av kvinner under 30 år har opplevd seksuell trakassering. Kvinnelige elever og studenter er den personellgruppen som har opplevd mest (73 %), og sivilt ansatte menn minst (7 %). Kjønnstrakassering er den vanligste formen for seksuell trakassering, etterfulgt av uønsket seksuell oppmerksomhet og bruk av seksuelle huskeregler. Seksuelt press og seksuelle overgrep forekommer sjeldnere. Kvinner opplever langt mer kjønnstrakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet enn menn, uavhengig av hvilken personellgruppe de tilhører. Over halvparten av dem som utsettes for mobbing og flertallet av dem som utsettes for seksuell trakassering, varsler ikke. Både kvinner og menn oppgir at de ikke opplevde handlingene som alvorlige nok, de tror ikke at et varsel vil føre til endring, eller de er redde for konsekvensene. De fleste varsler til sin nærmeste leder og/eller kollega/medsoldat. Det er flere som lar være å varsle om seksuell trakassering enn om mobbing. Omfanget av både mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret har gått ned fra 2018, da forrige undersøkelse ble gjennomført. Imidlertid er nedgangen i seksuell trakassering minst blant yngre kvinner, hvor problemet også er størst. Om nedgangen er varig eller knyttet til den spesielle situasjonen i 2020, vil den neste MOST-undersøkelsen kunne gi et bedre svar på.
In the autumn of 2020, the Norwegian Armed Forces surveyed bullying and sexual harassment behaviors among its military and civilian employees and conscripts. The purpose of the study was to develop a better and more precise knowledge base for the ongoing protective and preventive work in the Armed Forces. The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has analyzed the results of the study, which had 10,118 respondents and a total answering percent of 54. The questionnaire contained two scales that measure the prevalence and types of bullying and sexual harassment. In addition, the questionnaire included questions about the perpetrators, about when and where it took place, and about the respondents’ knowledge of and experience with the reporting system. This report presents the analyses of the results from the questionnaire. The findings show that 11% of the respondents have experienced some form of bullying during the last six months. Women and the younger age groups have experienced more bullying than others. The amount of bullying differs between personnel groups. Female conscripts and apprentices experienced the most (30%) and male officers the least (6%). Personal bullying, exclusion and work-related bullying were the types experienced by most respondents. Personal bullying was most common among conscripts/students, other ranks, and those under 30 years of age, independent of gender. Among the officers, civilian employees and those over 40 years of age, exclusion is the most common form of bullying. 22% of the respondents have experienced some form of sexual harassment at least once or twice during the past year. Across all personnel groups, women have experienced much more sexual harassment than men. In addition, age seems to be an important factor when it comes to sexual harassment as it declines with age. 63% of women under 30 years of age have experienced sexual harassment. Female pupils and students have experienced the most (73%) and civilian employed men the least (6%). Gender harassment is the most common type, followed by unwanted sexual attention and violation of sexual ‘rules of thumb’. Women in all personnel groups experienced much more gender harassment and unwanted sexual attention compared to men. More than half of those who have experienced bullying and a majority of those who were victims of sexual harassment, did not report it. Both women and men stated that they did not experience the behaviour to be serious enough, that they believed a report would not change anything, or that they were afraid of the consequences of reporting. Among those who did report, most have done so to their nearest leader/manager or to a colleague/fellow soldier. More respondents have reported bullying than sexual harassment. The frequency of both bullying and sexual harassment in the Armed Forces has decreased since 2018, when a similar study was completed. The decrease is, however, lowest among women in the youngest age group, where the frequency was the highest. Future studies will show whether the decrease is permanent or due to the special COVID year of 2020.
View Meta Data