Midlertidige emisjonsdata for støy fra HK416 og HK417

Publisert
2008
Emneord
Støymåling
Våpen
Rapportnummer
2008/02125
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2197
Samling
Rapporter
08-02125.pdf
Size: 688k
Sammendrag
Rundt Forsvarets skyte- og øvingsfelt har SFT (Statens Forurensningstilsyn) gitt konsesjoner for hvor mye støy som er tillatt. Det er Forsvarsbygg sin oppgave å legge forholdene til rett for at disse støygrensene overholdes. Et viktig verktøy er å kunne beregne støynivået rundt skytefeltet. For å gjøre dette benytter man seg av programmet Milstøy som beregner lydutbredelsen blant annet ved å ta i betrakning terrenget, antall skudd og våpentyper. Som inngangsdata benyttes en emisjonsdatabase for lydtrykket forholdsvis nær det valgte våpenet, omtrent 10 m for et håndvåpen. Etter hvert som det anskaffes nye våpen er det behov for å oppdatere denne databasen. Denne rapporten er en leveranse til FLO i forbindelse med anskaffelsen av nytt enhetsvåpen til Forsvaret. AG3 skal byttes ut med HK416. Det er også anskaffet den kortere HK416K og skarpskyttervåpenet HK417. Oppdraget fra FLO er todelt. Først leverer vi i denne rapporten foreløpige kildedata for HK416 og HK417. Dette er gjort for å raskere å kunne gi anslag på støybildet. Senere vil det komme en FFI-rapport der endelige data for HK416, HK416K og HK417 er gitt. Det vises at støynivået fra HK416 ser ut til å være ganske likt det fra C8 som er målt tidligere. Støynivået fra HK417 ser ut til å være ganske likt det på AG3. Det er interessant å legge merke til at dette kan bety at HK416 støyer rundt 2 dB mindre enn AG3. Dette kan være viktig for hyppig brukte skytebaner som ligger relativt nær naboene. Imidlertid kan dette ikke konstateres helt sikkert før endelige emisjonsdata foreligger.
In Norway noise from military installations must not exceed limits set in law. Norwegian Defence Estates Agency is responsible for planing installations to accomplish this. One tool is to be able to calculate noise maps around installations. Such maps are made with the software package Milstøy. As input Milstøy use noise emission data close to the weapon, 10 m for ri es. New emission data must be acquired continuously as new weapons are purchased. This report gives emission data for HK416 and HK417 which has recently been purchased by the Norwegian Defence. Temporary emission data are given. Later de nitive emission date will be given in another report. It is seen that the noise level from HK416 is comparable to C8, while the noise level from HK417 is comparable to AG3. This seems to imply that the new main ri e in Norway (HK416) makes about 2 dB less noise than the old one (AG3). This may be important for ring ranges located close to neighbours. However, this can not be con rmed before the de nitive emission date are given.
View Meta Data