Målinger av lydtrykket nær CV90, AGL, 12.7, Rena

Publisert
2007
Emneord
Skytefelt
Støy
Våpen
Trykkmåling
Rapportnummer
2006/01657
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1915
Samling
Rapporter
06-01657.pdf
Size: 4M
Sammendrag
Denne rapporten er del av et pågående arbeid for å forbedre Forsvarsbygg sin evne til å evaluere støynivået rundt skytefelt. Her dokumenterer vi målinger som ble gjort på Rena 11. mai 2006. Der ble det målt tidsserier for trykket for 30 mm kanonen på CV90, 12.7 mm maskingevær og Heckler & Koch 40 mm AGL (Automatic Grenade Launcher). Denne rapporten er en i en serie med hensikt å skaffe data for forskjellige typer våpen under forskjellige forhold. Ved FFI utvikler vi for tiden metoder for å beregne lydtrykket nær munningen på et våpen. Målingene som er dokumentert her vil senere kunne benyttes til å teste gyldigheten av beregningsmetodene mot målte verdier. De analyserte dataene kan også benyttes som utgangspunkt for å beregne emissjonsdata til bruk i Forsvarsbygg sitt støyanalyseprogram MILSTØY II.
This report is part of an ongoing effort to improve the ability of the Norwegian Defence Estates Agency to assess noise pollution from firing ranges. Here we provide documentation of measurements done at Rena 11. May 2006, to capture time series of the sound pressure of the 30 mm chain gun on the CV90, 12.7 mm machine gun and the Heckler & Koch 40 mm AGL (Automatic Grenade Launcher). This report is one in a series, to provide data for different types of weapons under different conditions. At the FFI we are currently developing methods to theoretically predict the sound pressure near the muzzle of a weapon. The measurements reported here can later be used to check the validity of the theoretical methods against measured values. The analyzed results of the measurements reported here can also be used as a starting point to calculate emission data for MILSTØY II, the noise analysis program used by Norwegian Defence Estates Agency.
View Meta Data