Logistikk og støtte - en beskrivelse av hvilke tjenester som inngår i begrepet

Publisert
2008
Emneord
Logistikk
Forsyningstjeneste
Transport
Vedlikehold
Rapportnummer
2008/02174
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2200
Samling
Rapporter
08-02174.pdf
Size: 495k
Sammendrag
Logistikk- og støttetjenester utgjør det ressursmessige grunnlaget som den militære virksomheten hviler på, og er avgjørende for at militære operasjoner skal kunne gjennomføres. Logistikk fungerer som en styrkemultiplikator, og er en integrert del av Forsvaret. Begrepet logistikk og støtte favner vidt, og det er behov for en konkret beskrivelse av hva som inngår i begrepet. I denne rapporten har vi fulgt definisjonene fra NATO og FFOD, og på bakgrunn av dette utarbeidet en inndeling av logistikk- og støttetjenestene ut fra hvem som utfører tjenestene. Logistikktjenestene er kategorisert i seks ulike funksjoner; forsyningstjeneste, baselogistikk, transporttjeneste, vedlikehold og berging, sanitetslogistikk, og administrative tjenester. De seks logistikkfunksjonene er deretter beskrevet mer inngående, slik at alle sider ved logistikk- og støttekonseptet er dekket. Forsyningstjeneste omhandler fremskaffelse av forsyninger for å understøtte militære styrker, og innbefatter både anskaffelse, lagerdrift, materiellstyring, beredskapsbeholdninger og distribusjon. Transport er midlet man benytter til å forflytte personell og last, og omfatter også transportkontroll (movcon) og terminaldrift og lasthåndtering. Vedlikehold og bergingstjeneste er tiltak som må settes i verk for at materiellet kan fortsette å fungere tilfredsstillende, og består av diagnose, berging, vedlikehold, og oppgradering og ombygging. Baselogistikk omhandler alle aktiviteter knyttet til etablering, utvikling, vedlikehold og drift av basen, og det skilles her mellom baseetablering, basedrift og ulike fellestjenester ved basen. Sanitetslogistikk innbefatter å anskaffe, oppbevare, forflytte, distribuere, vedlikeholde og avfallshåndtere legemidler og annet medisinsk materiell, samt medisinsk evakuering. Innen administrative tjenester inngår personelltjeneste, økonomiforvaltning og materiellforvaltning, fagmyndighet og vertsnasjonsstøtte. FFI-prosjekt 1105 Logistikk og støtte 2020 (LOGOS) skal bidra til å utvikle Forsvarets fremtidige logistikk- og støttekonsept i et langsiktig perspektiv, og denne rapporten er ment å være et referansepunkt i det videre arbeidet. Rapporten danner også grunnlaget for videre diskusjon rundt det fremtidige logistikk- og støttekonseptet i Forsvaret.
Logistics and support services constitute the resources from which military activities rely on, and are vital for accomplishing military operations. Logistics is a force multiplier, and is an integral part of the Norwegian Defence. However, “logistics and support” are broad terms, and there is a need for a concrete description of what the concept entails. In this report we have used the definitions from NATO and the Norwegian Armed Forces Joint Operational Doctrine (2007), and based on this composed a classification of logistics and support services based on who executes the services. The logistics services are categorised according to six different functions; supply services, infrastructure function, movement and transportation services, maintenance and repair function, medical services, and administrative services. The six functions are then described in more detail, so that all aspects of the logistics and support concept are covered. Supply services covers all materiel and items used in the equipment, support and maintenance of military forces (all classes). The supply function includes the determination of stock levels, provisioning, distribution and replenishment. Transportation is the means of conveyance to move forces, equipment, personnel, and stocks, and includes the requisite materials handling equipment, as well as movement control. Maintenance means all actions to retain materiel in, or restore it (repair) to a specified condition. Repair includes all measures taken to restore materiel to a serviceable condition in the shortest possible time. Infrastructure logistics includes all activities related to establishing, developing, maintaining and running the military base. Medical services defines the process of procurement, storage, movement, distribution, maintenance and disposition of medical materiel, including blood and blood products, in order to provide effective medical support and the application of this process in planning and implementation. Included in administrative services are personnel services, economic and material management, and host nation support. This report will be a reference point in the forthcoming work in project 1105 Logistics and Support 2020 (LOGOS) at the Norwegian Defence Research Establishment. The project’s aim is to provide the armed forces with background studies and give advice in developing a new logistics concept within a long-term perspective, and generally contribute in the development of the logistics for the Norwegian Armed Forces.
View Meta Data