Kriterier for utvelgelse av nedslagsområder for ammunisjon med hvitt fosfor

Publisert
2017-01-23
Emneord
Hvitt fosfor
Risikovurdering
Jordbunn
Målområde
Rapportnummer
17/00211
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1296
Samling
Rapporter
17-00211.pdf
Size: 3M
Sammendrag
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag for Forsvarsbygg utarbeidet kriterier for utvelgelse av nedslagsområder for røykammunisjon med hvitt fosfor. Fra før er det allerede strenge restriksjoner for bruk av hvitt fosfor, som krever at nedslagsområdene skal være tørre og snøfrie og at hvitt fosfor ikke skal lande i vann, bekker, myr eller våte områder. Det er behov for mer detaljerte retningslinjer når nye nedslagsområder skal godkjennes. Hæren har signalisert et økende behov for øving med røykammunisjon, og det er nødvendig å godkjenne flere områder for hvitt fosfor-granater. I forkant av skyting med hvitt fosfor bombekasterammunisjon i Giskås skyte- og øvingsfelt i 2015, ble det foretatt vurderinger for å velge ut mest egnet målområde. Vurderingene besto av befaring og gjennomgang av kart og flyfoto over aktuelt nedslagsområde. Framgangsmåten og evalueringen etterpå er grunnlag for de kriteriene som nå er utarbeidet. For skytingene i 2015 var det satt et krav om minsteavstand til åpne vannkilder på 120 meter. En ny vurdering tar hensyn til avvik knyttet til våpensystemet, innvirkning fra vindforhold og spredning fra et treffpunkt samt erfaringer fra gjennomført skyting i 2015. Vurderingen konkluderer med at sikkerhetsavstand fra yttergrensen på angitt målområde til overflatevann bør være 220 meter, mens avstand til myrområder uten overflatevann bør være 170 meter. For artilleriammunisjon, anbefales det en sikkerhetsavstand fra angitt målområde til overflatevann på 330 meter og til myrområder uten overflatevann på 230 meter. Før anbefaling av nedslagsområde for hvitt fosfor-ammunisjon bør det foretas en risikovurdering for å utelukke en uakseptabel risiko for helse og miljø. Grunnen i et nedslagsområde for hvitt fosfor må være godt drenerende, og det er derfor nødvendig å karakterisere jordsmonnet. Befaring i området må gjøres for å vurdere grunnforholdene, gjerne flere ganger og særlig etter en nedbørsperiode. Etter skytinger bør området følges opp med kontroll av hvitt fosfor-rester i miljøet i utvalgte kratre og i vannkilder nedstrøms målområdet. Det bør vurderes om det skal skiltes med informasjon om forurenset grunn for personer someventuelt ferdes i området. Det bør settes opp tydelige markeringer i terrenget ved målpunktene, synlige fra enten standplass eller observasjonsposten, slik at nedslag og eventuelle bom på mål lettere kan lokaliseres. Nedslagsområder for hvitt fosfor-ammunisjon egner seg ikke til beiteområder. Så langt det er mulig bør det benyttes nærhetsbrannrør ved bruk av hvitt fosfor granater. Dette vil hindre at det danner seg kratre på bakken, redusere mengden rester samt øke røykmengden. Det er også helt nødvendig at det foretas innskyting med sprenggranater.
The Norwegian Defence Research Establishment (FFI) has on commission from The Norwegian Defence Estates Agency (FB) established guidelines for selection and approval of impact areas for smoke ammunition containing white phosphorus. The existing guidelines for the use of white phosphorus ammunition require that the impact areas must consist of dry ground and be free of snow, and that white phosphorus shall not be spread to open water sources or wet areas. However, more detailed directions of how to select suitable impact areas for white phosphorus ammunition are required. The Army has announced an increasing need for practising with smoke ammunition and it is necessary to approve new impact areas for the use of white phosphorus ammunition. Prior to the firing of white phosphorous ammunition in Giskås firing range in 2015, an assessment was performed in order to select the most suitable area for white phosphorus ammunition in the impact area for mortars. The assessment consisted of a visual inspection of the proposed impact areas and detailed studies of maps and aerial photos. This procedure and an evaluation of the method used have been a base for the criteria that have been developed for further use. For the firings in 2015 a minimum distance between the impact areas to surface water was set to 120 meters. New safety distances have been recommended based on a new evaluation that considers the uncertainties related to the weapons system, the environmental conditions, and distribution of white phosphorus from the detonation point. A safety distance to surface water is now set to 220 meters, while the safety distance to marshland without surface water is set to 170 meters. For artillery ammunition the corresponding distances are 330 and 230 meters respectively. Prior to a recommendation of an impact area for white phosphorus ammunition, a risk assessment is necessary. The ground and soil in impact areas need to be characterized in order to assure good drainage. Visual inspection of the area is necessary, often several times and preferably after a period of heavy rain to evaluate the moisture content. After firings, it is recommended to monitor the area for contamination of white phosphorus. To warn people who occasionally visit the area, a sign should be set up to inform about possible pollution of the ground and water sources. Target markers should be placed in the center of the impact areas to make them visible from either the firing point or the observation point. Impact areas are not recommended as grazing areas. FFI recommends the use of proximity fuses with white phosphorus ammunition. This will prevent craters on the ground, reduce the amount of residues and increase the amount of smoke. It is strictly necessary to adjust the firings with high explosive (HE) shells.
View Meta Data