Hvorfor slutter spesialistene i Forsvaret?

Forfatter
Fauske, Maria Fleischer
Strand, Kari Røren
Publisert
2020-03-23
Emneord
TermsetEmneord::Personell
TermsetEmneord::Turnover
Rapportnummer
20/01099
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2694
Samling
Rapporter
20-01099.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Med innføringen av Ordningen for militært tilsatte (OMT) endres personellsammensetningen i Forsvaret. Forsvaret skal fremover ha flere spesialister, og målet er at spesialistene skal representere dybdekompetanse og kontinuitet. I forkant av OMT hadde Forsvaret erfart at personellgrupper som var ment å tilføre kontinuitet og dybdekompetanse, både hadde høye sluttrater og høy stillingsrotasjon. En av hensiktene med innføringen av OMT var derfor at ordningen skulle legge til rette for bedre rekruttering, kompetanseutvikling og økt ståtid blant personellet. OMT har fått virke relativt kort, og det er for tidlig å si noe om hvilken effekt reformen har hatt. Det er viktig å følge implementeringen av OMT for å utrede ytterlige tiltak som kan bidra til å sikre at spesialistene kommer og blir i Forsvaret. Derfor ble prosjektet «Spesialisten» opprettet i 2018. Prosjektet er et samarbeid mellom Forsvarsdepartementet (FD), Forsvarsstaben (FST-HR) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Et av formålene med prosjektet er å kartlegge hvorfor spesialistene slutter i Forsvaret. I denne rapporten beskriver vi analyser av en spørreundersøkelse blant militært tilsatte i Forsvaret som vi gjennomførte i prosjekt «Spesialisten». Hensikten med spørreundersøkelsen var å lære om sluttårsaker blant spesialistene. Vi gjennomførte spørreundersøkelsen i juni 2019, og den gikk ut til alt militært personell som sluttet i Forsvaret i perioden 2016–2018 samt et utvalg av de som fremdeles jobbet i Forsvaret per 1. mai 2019. Spørreundersøkelsen er så vidt oss bekjent den første som henvender seg til hele populasjonen av militært personell som har sluttet frivillig. Spørreundersøkelsen vår viser at flertallet av spesialistene som sluttet i Forsvaret i perioden 2016–2018, var unge, hadde ikke barn og var tilsatt på kontrakt til 35 år. På sluttidspunktet hadde de typisk vært i Forsvaret i tre år. Det var en rekke faktorer som påvirket spesialistens valg om å forlate Forsvaret. De mest sentrale var ønske om nye utfordringer, ønske om å ta en sivil utdanning og faktorer knyttet til kompetanseog karrieremuligheter i Forsvaret. Én av tre spesialister som hadde sluttet i Forsvaret, oppga karrieremuligheter som en hovedårsak til at de sluttet. Blant spesialistene som hadde lang reisevei da de jobbet i Forsvaret, oppga mange at dette var problematisk og at de kunne fortsatt i Forsvaret hvis reiseveien var kortere. Kvinnelige og mannlige spesialister oppga stort sett de samme årsakene til at de sluttet i Forsvaret. Kvinnelige spesialister var i noe større grad enn mennene misfornøyd med lederen sin, og flere kvinner enn menn følte seg rett og slett ferdige med Forsvaret da de sluttet. I rapporten foreslår vi en rekke anbefalinger som Forsvaret kan benytte i sitt arbeid med å øke ståtida til spesialistene. Disse innebærer at Forsvaret systematisk og regelmessig kartlegger sluttårsaker, at de i større grad vektlegger karriere- og kompetanseutvikling, at de tilbyr trygge kontrakter og at de tilpasser insentivstrukturen bedre til de tilsattes behov. I tillegg mener vi Forsvaret bør bruke re-rekruttering mer aktivt, da mange respondenter i spørreundersøkelsen oppga at de godt kunne tenke seg å begynne i Forsvaret igjen.
In this report, we describe a survey that the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) conducted in the project «Spesialisten», which was a collaboration between the Norwegian Ministry of Defence, the Defence Staff Norway and FFI. The purpose of the survey was to learn about why enlisted personnel and non-commissioned officers in the Norwegian Armed Forces quit, and why they quit so early. The survey showed that the enlisted personnel and non-commissioned officers quit the Armed Forces typically after three years. Most of them did not have children. Among those who had a long commute, there was a higher probability of leaving than among those who lived closer to their workplace. Many factors influenced the respondents’ choice to leave the Armed Forces. Most of those who had quit, said that they simply needed new challenges. Many also said that they wanted to start civilian education, and many felt that the opportunities for making a career in the Armed Forces were not good enough. Men and women gave more or less the same reasons for quitting. The women, however, were a bit more dissatisfied with their leader, and felt more “finished” with the Armed Forces. In this report, we make a few suggestions on what the Armed Forces could do to keep the enlisted personnel and non-commissioned officers longer. This includes systematically registering the reasons why people quit the organization, increasing and/or clarifying the career and competence development opportunities within the organization, offering good and longer contracts, and giving the personnel relevant incentives to stay. The organization should also make a greater effort to re-recruit people who have worked in the Armed Forces earlier, as the survey shows that many of those who quit, are positive to the idea of re-enlisting in the Armed Forces.
View Meta Data