Helseplager i forbindelse med bruk av HK416 : vurdering av årsak og helserisiko

Publisert
2009
Emneord
Ammunisjon
Helsefare
Kobber
Sink
Rapportnummer
2009/00820
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2290
Samling
Rapporter
09-00820.pdf
Size: 3M
Sammendrag
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har gitt Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i oppdrag å finne årsakene til de helseplager som er rapportert i forbindelse med bruk av automatrifle HK416, samt å vurdere helserisiko og anbefale tiltak som minimaliserer risikoen for helseskadelig eksponering. Forsvaret har anskaffet nye håndvåpen av typen HK416. Etter at disse riflene er tatt i bruk har det fra tid til annen blitt rapportert om helseplager i forbindelse med øvelsesskyting. Symptomene som er rapportert er: Irriterte luftveier, hoste, feber/kaldsvetting, hodepine, kvalme og leddsmerter. Det er gjennomført undersøkelser for å teste hypoteser om at en eller flere av følgende faktorer har forårsaket helseplagene: • Våpenets konstruksjon • Ammunisjonens innhold og virkemåte • Øvelsens lokalisering og gjennomføring Utslipp fra fire ulike typer håndvåpen med blyfri og blyholdig ammunisjon ble undersøkt (det vil si åtte kombinasjoner av våpen og ammunisjon). Følgende våpen ble inkludert i undersøkelsen: AG3, Colt C8, HK416K og HK416N. Kjemiske stoffer og partikler fra de ulike våpnene og ammunisjon ble kvantifisert, og det ble gjort målinger av eksponering av skytter. Med bakgrunn i en litteraturstudie over toksiske egenskaper til relevante stoffer og partikler, ble det foretatt en vurdering av helserisiko. En sammenlikning av innrapporterte symptomer og sammensetningen av kruttgasser fra HK416, tilsier at sannsynelig årsak til helseplagene er høye konsentrasjoner av kobber og tildels sink i avgassene. Kobber ble funnet i høye konsentrasjoner spesielt ved bruk av blyfri ammunisjon i våpnene HK416 og Colt C8. Kobber og sink kan ved inhalasjon gi metallfeber som forklarer alle de innrapporterte symptomene. FFI mener tiltak bør iverksettes raskt for å redusere forekomsten av helseplager, og at inntil det er etablert en helhetlig tiltaksplan bør de foreløpige begrensinger som er anbefalt av bedriftsoverlegen i Forsvaret følges.
The Norwegian Defence Research Establishment (NDRE) was assigned by the Norwegian Defence Logistic Organization to elucidate the reason for the reported health hazard associated with HK416 assault rifle practicing, and to perform a health risk assessment and to propose appropriate means of risk reduction. Ammunition contains compounds that can pose a health risk. Hence, it is important that use of ammunition is carried out in a manner that prevents personnel from being exposed at unacceptable levels. After practicing with the assault rifle HK416, recently obtained by the Norwegian Defence, soldiers have from time to time complained about health problems such as coughing, fever, chills, headache, nausea, myalgia, and sore throat. Tests have been carried out in order to elucidate whether the following aspects are of importance to the observed health effects: • The design of the weapon • Ammunition content and mode of operation • Implementation of weapon practice In order to accomplish the tests, four weapons were tested, with two types of ammunition; lead free and with lead. These weapons were included in the test: AG3, Colt C8, HK416K and HK416N. The tests included quantification of personnel exposure and of particles and compounds from the different weapons and ammunitions. In addition a literature study of the toxicology of relevant compounds was carried out in order to relate cause and the observed health effects. A matching of the symptoms with the compounds in gun smoke from HK416, indicates that the health effects are caused by copper and zinc. These compounds were found at high concentrations, particularly after firing 5,56 x 45 mm lead free ammunition. Inhalation of copper and zinc are known to cause metal fume fever which is characterized by flue like symptoms. Means of risk reduction should be carried out. These should be aimed at reducing the exposure for the shooter. This would typical be ventilation of the stand, increased distance between the shooters, etc.
View Meta Data