Forsvarssektorens miljøregnskap for 2010

Publisert
2011-04-30
Emneord
Miljøkunnskap
Miljøpåvirkning
Forsvar
Rapportnummer
2011/00452
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1992
Samling
Rapporter
11-00452.pdf
Size: 1M
Sammendrag
Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektorens aktiviteter. Informasjon samlet i forsvarssektorens miljødatabase (MDB) er benyttet for å vurdere miljøpåvirkningene fra sektorens virksomhet i 2010. Følgende miljøaspekter er vurdert: (i) forbruk av ammunisjon, (ii) avfallshåndtering, (iii) energiforbruk, (iv) drivstofforbruk (v), forbruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier, og (vi) vannforbruk. I tillegg er det foretatt en vurdering av status med hensyn på bruk av MDB ved det enkelte etablissement i Forsvaret. Forsvarsdepartementet (FD), Forsvaret, Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har rapportert egne miljøbelastninger i MDB, mens Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i liten eller ingen grad har benyttet MDB i 2010. Kvaliteten på rapporteringen av data for de ulike rapporteringsområdene fra hele forsvarssektoren samlet er forbedret eller uforandret sammenlignet med 2009, med unntak av ammunisjon hvor rapporteringen er lavere enn foregående år. Rapporteringsgraden av ammunisjon var på 44 % i 2010 sammenlignet med 48 % i 2009. I 2010 ble det rapportert ca 1,7 millioner blyholdige håndvåpenskudd, mot ca 3,5 millioner i 2009. Det er estimert at det deponeres 14 tonn bly fra bruk av ammunisjon i norske skyte- og øvingsfelt i 2010, mot 19 tonn i 2009 og 56 tonn i 2008. Dette er positivt sett i lys av nasjonalt miljøpolitisk mål om at utslipp av bly til miljøet skal reduseres til naturlig bakgrunnsnivå innen 2020. Lokale kilder og FB sitt sentrale regnskap har blitt benyttet til innhenting av energidata for 2010. Rapporteringen for energi er estimert til omtrent 100 % for både 2009 og 2010. Det ble registrert 768 MWh i MDB for 2010 mot 682 MWh for 2009. Registrering av vannforbruk økte fra 2,5 millioner m3 i 2009 til 2,7 millioner m3 for 2010. For rapporteringsåret 2010 er det importert avfallsdata til MDB fra alle markedsområdene i FB. Dette fører til at sikkerheten i estimert rapporteringsgrad er høy; 95-100 % både for 2009 og 2010. Sorteringsgraden av avfall i sektoren var 54 % i 2010, som er under målet på 60 % i iverksettingsbrev fra FD. Andel avfall til gjenvinning (materialgjenvinning, forbrenning med energiutnyttelse, kompost og ombruk) utgjorde 89 % i 2010 mot 78 % i 2009. Målsettingen om 75 % avfall til gjenvinning er derfor nådd. Totalt så ble det rapportert 12,7 tusen tonn avfall for 2010 mot 13,5 tusen tonn avfall for 2009. Nedgangen er i tråd med myndighetenes anbefalinger om at reduksjon av avfallsmengder er det viktigste virkemiddelet for å oppnå lavest mulig miljøbelastning fra avfallshåndtering. Hovedtyngden (99 %) av drivstofforbruket rapportert i MDB stammer fra Forsvarets aktiviteter, men drivstoff er også rapportert for FD, FFI og FB. Storparten av etatene har i 2010 rapportert bruk av privatbil i tjeneste og antall flyreiser i forbindelse med tjenestereise. Bruk av privatbil i tjeneste er inkludert i regnskapet med hensyn på forbruk av drivstoff og utslipp til luft. Estimert utslipp til luft fra drivstoff og energiforbruk i forsvarssektoren viser at estimert utslipp av CO2 ekvivalenter er 4 846 tonn høyere i 2010 sammenlignet med 2009. Rapportering av kjemikalieforbruk er for 2010, som tidligere år, mangelfull. Det er rapportert forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier på 7 av Forsvarets flystasjoner. Nytt av året er rapportering av POLprodukter (petroleum, olje, smøremidler) for Forsvaret, til sammen ca 530 000 liter. Totalt blir estimatene for tallgrunnlaget i forsvarssektorens miljøregnskap forbedret fra år til år. Estimatene blir stadig mer nøyaktige som følge av at rapporteringen i MDB øker, og at erfaringsgrunnlaget bedres. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet av betydning forbundet med de fleste estimatene. Rapporten gir anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å forbedre datakvaliteten i MDB, samt miljøeffektivitetsvurderinger for å bedre miljøprestasjonen i sektoren.
The Norwegian Defence publishes an annual account of its environmental performance. The scope of these reports is to identify the most important defence activities where measures can be implemented to improve the overall environmental efficiency of the sector. The overall environmental impact from the defence sector in 2010 was assessed based on information from the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The following environmental aspects were considered: (i) use of ammunition, (ii) generation of waste, (iii) energy consumption, (iv) use of chemicals, (v) fuel consumption, and (vi) water consumption. As for previous years the status for implementation of an environmental management system (EMS) in the Armed Forces were evaluated and a score based on performance was set. The Ministry of Defence (MoD), the Armed Forces, the Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have reported the environmental impact of their activities in the NDED, while the Norwegian National Security Authority (NoNSA) has utilised the NDED only to a minor degree. The reporting quality of the data for the different environmental aspects for the defence sector was improved or remained unchanged in 2010, with the exception of ammunition which was considerably poorer compared to 2009. The level of reporting was estimated to 44% compared to 48% in 2009. Use of lead-free ammunition decreased from 3,5 mill in 2009 to 1,7 mill in 2010. Only 14 tons of lead was deposited in 2010, compared to 19 tons in 2009. This complies well with the target set in national environmental policy to reduce lead emissions to correspond with background levels by 2020. Local sources and the central accounting system from NDEA have been used to gather data on energy and water usage for 2010. It is estimated that almost 100% of energy consumption is reported in the NDED for 2009 and 2010. A total of 768 MWh of energy consumed and the use of 2.7 million m3 of water was reported in the NDED for 2010 (up 8 % compared to 2009). Reporting of solid waste in the NDED was estimated to account for 95–100% of the volume generated from the defence sector in 2010, in the same range as for 2009. The sorting grade of solid waste reached 54% in 2010, which is below the target of 60% in the executive letter from the MoD. The rate of waste recycling in the defence sector was calculated to 89% in 2010, which is above the target of 75% established in the executive letter from the MoD. In total 12,7 thousand tons of generated waste was reported in 2010, compared to 13,5 thousand tons in 2009. This complies well with the recommendations in the national environmental policy that source reduction is the most important measure to reduce the environmental impacts from waste generation. 99% of the fuel consumption registered in the NDED is reported by the Armed Forces, but fuel consumption is also reported by the NDEA, FFI, and the MoD. Fuel consumption from the use of private cars while on duty in addition to the numbers of flights (official journeys) has been included in the report. The estimated emissions to air from fuel and energy consumption from the defence sector show that the emission of greenhouse gasses is 4846 tons higher than in 2009. The reporting of chemicals usage in 2010 has been scanty as in the previous years. The use of de-icing chemicals has been reported at seven military air bases. In addition, about 530 liters of POL products (petrol, oil, lubricants) has been reported in the NDED. The estimates of the impact on the environment from defence sector activities improve from year to year. The estimates are gradually becoming more accurate as the degree of reporting to the NDED improves and the basis of experience increases. However, a significant degree of uncertainty over most of the estimates still remains. Recommendations are made on how the quality of the registration of the data in NDED could be improved, as well as suggestions by which the defence sector’s environmental performance might be improved.
View Meta Data