Forsvarssektorens miljødatabase (MDB) - brukerstøtte for personell med miljøansvar

Publisert
2014-04-30
Emneord
Miljøvern
Miljøkunnskap
Miljøovervåking
Forsvaret
Rapportnummer
2014/00867
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1075
Samling
Rapporter
14-00867.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Rapporten gir en beskrivelse av forsvarssektorens miljødatabase (MDB) som system og som verktøy for miljøledelse (MLED) i forsvarssektoren. Denne vil kunne benyttes av forsvarssektorens personell som brukerstøtte til systemet, og som informasjonskilde for å forstå sammenhengen mellom MDB, MLED og kontinuerlig forbedring. Personell med miljøansvar kan være miljøvernoffiserer, miljøkonsulenter, lokalt personell med ansvar innenfor avfall, transport, energi etc., eller sjef på høyere nivå med ansvar for virksomhetens miljøprestasjon. MDB skal dekke sektorens krav til rapportering samt danne grunnlag for beslutningsstøtte for miljøeffektivisering av virksomheten på alle nivå. Rapporten tar for seg de enkelte miljøaspektene (avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, kjemikalier, vann og akutte utslipp) som skal rapporteres i MDB, og gir en beskrivelse av disse samt rutinene rundt rapporteringen. Denne rapporten erstatter dokumentet ”Retningslinjer for registrering av miljøaspekter i forsvarets miljødatabase” som har vært tilgjengelig på FISBasis.
This report is a description of the Norwegian defence environmental database (NDED) both as a system and as a tool for environmental management in the defence sector. It is meant as a user support tool for the defence sector personnel, as well as a source of information to better understand the connection between NDED, environmental management, and continual improvement. Personnel with environmental responsibility could be; environmental officers, environmental consultants, local personnel with specific responsibility within waste, transport, energy etc., or a manager on a higher level which is responsible for the entire environmental performance of the organization. NDED is a tool that is used to meet the environmental reporting requirements of the sector and is used as decision making support for environmental improvement on all levels in the organization. In the report, each specific environmental aspect (waste, energy, fuel, ammunition, chemical, water and acute emission) which shall be reported into the NDED is described and the routines regarding the reporting is explained. This report replaces the document “Guidelines for reporting of environmental aspects in NDED“(“Retningslinjer for registrering av miljøaspekter i forsvarets miljødatabase”) which has been available on FISBasis.
View Meta Data