Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2021

Forfatter
Kirkhorn, Simen
Karsrud, Tove Engen
Prydz, Petter
Publisert
2022-05-02
Emneord
Miljøovervåking
Klima
Avfall
Energi
Ammunisjon
Utslipp
Rapportnummer
22/00774
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/3023
Samling
Rapporter
22-00774.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Rapporten «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap» utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, og er sentrale i sektorens arbeid med FNs bærekraftsmål. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av klimagasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 16 195 tonn næringsavfall i 2021, som utgjør en nedgang på 14,5 % fra 2020. Sorteringsgraden for næringsavfall var 64,8 % i 2021, en reduksjon på 2,1 pp. sammenlignet med året før. 35,3 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 57 % ble energigjenvunnet. Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg og anlegg i Norge i 2021 innhentes fra FB via statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til bygg og anlegg i 2021 er beregnet til 765 GWh. Dette er en økning på ca. 10 % fra 2020. Samlet fornybarandel tilknyttet energibruk i forsvarssektoren er for 2021 beregnet til 94 %, en reduksjon på ca. 1 pp. fra foregående år. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy, fartøy og aggregater i 2021 var 83 895 m3. Dette representerer en reduksjon på 10 % sammenlignet med 2020. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 90 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2021 ble det innrapportert 16 939 230 ammunisjonsenheter, som er 1 % flere enn i 2020. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 71 % (uten løsammunisjon) for 2021. Dette er en nedgang på 3 pp. sammenlignet med 2020. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har minket med 798 000 innrapporterte skudd, eller 54 %, fra 2020 til 2021. Estimert utslipp av bly fra alt ammunisjonsforbruk er 3,5 tonn i 2021 mot 6,8 tonn i 2020, en reduksjon som tilsvarer 48 %. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2021 var 2,19 millioner m3, en reduksjon på ca. 2 % sammenlignet med 2020. Kjemikalieforbruk skal rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 37 055 kg flyavisingskjemikalier og 450 785 kg baneavisingskjemikalier i 2021. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier var 83 % i 2021, en økning på 12 pp. fra 2020. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. I 2021 ble det beregnet et utslipp av 234 663 tonn CO2-ekvivalenter (scope 1 og 2), og 329 735 tonn CO2-ekvivalenter når øvrige indirekte utslipp (scope 3) er inkludert. Utslipp i scope 1 + 2 utgjør i 2021 en reduksjon på 8,5 % sammenlignet med 2020. Reduksjonen henger sammen med redusert drivstofforbruk på fartøy og luftfartøy. Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.
The reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” are published annually by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and present data reported by the defence sector and associated partners to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defence sector’s operations including waste production, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, chemicals and accidental emissions, and are crucial for the defense sector’s contribution to UN’s sustainability goals. Greenhouse gas emissions are presented in a greenhouse gas inventory. Waste generation is reported to NDED by associated waste management companies contracted within the various regions of the Norwegian Defence Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2021 was 16 195 tons, which represents a 14.5% reduction compared to 2020. The degree of waste sorting was 64.8%, a reduction of 2.1 pp compared to the previous year. 35.3% of the waste was recycled while 57% was processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defence sector’s buildings and properties in Norway is reported by NDEA through statistics from suppliers. The total energy consumption in buildings and other properties is estimated to 765 GWh in 2021. This represents a 10% increase compared to 2020. Of the energy used in 2021, 94% came from renewable sources, which constitutes a reduction of approximately 1 pp. compared to the previous year. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and auxiliary power units was 83 895 m3 in 2021. This is a decrease by 10% compared to 2020. Fuel consumption on aircraft and vessels represents 90% of the total fuel consumption in the defence sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL-750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 16,939,230 units of ammunition were reported used in 2021, which is 1% more than in 2020. The degree of reporting is the relationship between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported being used. The degree of reporting in 2021 was 71% (excluding blank ammunition), which is a reduction of 3 pp. compared to 2020. The reported use of lead-based small arms ammunition has decreased with 798,000 units, or 54%, from 2020 to 2021. The estimated emission of lead is 3.5 tons in 2021 compared to 6.8 tons in 2020, a decrease of 48%. Water consumption is reported by NDEA based on measured and estimated volumes. The total water consumption in 2021 was 2.19 million m3, a reduction of approximately 2% compared to 2020. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 37,055 kg of aircraft deicing, and 450,785 kg of runway deicing fluids were reported from the defence sector’s airbases in 2021. The relative usage of urea to the total usage of runway deicing fluids was 83% in 2021, an increase of 12 pp. compared to 2020. The greenhouse gas inventory consists of reported fuel and energy use and emission factors associated with the various materials. Emissions from the defence sector’s activities were estimated to 234,663 tons of CO2-equivalents in 2021 (scope 1 + 2). Emissions in scope 1 + 2 represents a reduction of 8.5% compared to 2021. The reduction is associated with reduced fuel usage on vessels and aircrafts. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and its total impact on the environment. It is therefore relevant to assess this impact in light of the tasks assigned to the defence sector within a dynamic political framework.
View Meta Data