Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2019

Forfatter
Kirkhorn, Simen
Karsrud, Tove Engen
Prydz, Petter
Publisert
2020-08-24
Emneord
Miljøovervåking
Klima
Avfall
Energi
Ammunisjon
Utslipp
Rapportnummer
20/01849
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2758
Samling
Rapporter
20-01849.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Rapporten “Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap” utgis årlig av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er basert på innrapporterte tall til forsvarssektorens miljødatabase (MDB) fra sektoren i tillegg til avtalepartnere som er knyttet til virksomheten i sektoren. Rapportene gir oversikt over resultat og utvikling for sentrale miljøaspekter over tid, herunder avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp. I tillegg presenteres forsvarssektorens utslipp av drivhusgasser i et klimaregnskap. Næringsavfall rapporteres direkte til MDB fra avfallsselskapene i de ulike regionene i Forsvarsbygg (FB). Det ble generert totalt 18 894 tonn næringsavfall i 2019, som utgjør en økning på 13 % fra 2018. Sorteringsgraden for næringsavfall var 68,5 % i 2019, en økning på 7,3 % sammenlignet med året før. 26,8 % av avfallet ble materialgjenvunnet og 66,9 % ble energigjenvunnet. Energibruk knyttet til forsvarssektorens bygg og anlegg i Norge i 2019 innhentes fra FB via statistikk fra leverandører. Det samlede energibruket knyttet til bygg- og anlegg i 2019 er beregnet til 718 GWh. Dette er en reduksjon på 1 % fra 2018. Fornybarandelen i energi til oppvarming for 2019 ble beregnet til 91 %, tilsvarende foregående år. Drivstofforbruket knyttet til forsvarssektorens kjøretøy, luftfartøy og fartøy i 2019 var 93 185 m3. Dette representerer en økning på 4,6 % sammenlignet med 2018. Forbruk på fartøy og luftfartøy står for 92 % av det samlede drivstofforbruket i sektoren. Ammunisjonsforbruk fordelt på organisasjonsenhet, skytefelt og ammunisjonstype blir rapportert til MDB via Digital blankett 750 (DBL-750). I 2019 ble det innrapportert 18 211 210 ammunisjonsenheter, som er en økning på 10 % sammenlignet med 2018. Rapporteringsgraden beskriver forholdet mellom utlevert og innrapportert ammunisjon og er beregnet til 84 % (uten løsammunisjon) for 2019, som er en betydelig økning på 13 pp. fra 2018. Forbruket av blyholdig håndvåpenammunisjon har økt med 0,6 % fra 2018 til 2019. Estimert blyutslipp fra alt ammunisjonsforbruk er imidlertid redusert med 14 % sammenlignet med 2018. Vannforbruk fra sektoren blir innhentet fra FB og er basert på målt og estimert forbruk. Det samlede vannforbruket i forsvarssektoren i 2019 var 2,05 millioner m3, en økning på ca. 12,4 % sammenlignet med 2018. Kjemikalieforbruk rapporteres fra anlegg i sektoren der det benyttes betydelige mengder kjemikalier, men er med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier mangelfullt innrapportert. Fra Forsvarets flystasjoner ble det innrapportert et forbruk på 38 300 kg flyavisingskjemikalier og 389 378 kg baneavisingskjemikalier i 2019. Andelen urea til avising av baner relativt til det totale forbruket av baneavisingskjemikalier var 76 % i 2019, det samme som i 2018. Klimaregnskapet beregnes ut fra innrapportert drivstoff- og energibruk ved hjelp av utslippsfaktorer knyttet til ulike materielltyper og energivarer. Dette forbruket deles i direkte og indirekte utslipp. I 2019 ble det beregnet et totalt direkte utslipp av 260 694 tonn CO2-ekvivalenter, og 343 226 tonn CO2-ekvivalenter når indirekte utslipp er inkludert. Dette utgjør en økning på 4 % sammenlignet med 2018. Økningen henger spesielt sammen med økt aktivitet på fartøy og luftfartøy. Det er nær sammenheng mellom krav og forutsetninger som påvirker sektorens aktivitetsmønster og den samlede miljøpåvirkningen. Det er derfor relevant å vurdere miljøpåvirkningen i lys av oppgavene som forsvarssektoren skal løse innenfor dynamiske forsvarspolitiske rammer.
The reports in the series “Environmental reporting and greenhouse gas inventory of the Norwegian defence sector” are published annually by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) and present data reported by the defence sector and associated partners to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The reports provide an overview of results and trends for environmental aspects of the defence sector’s operations including waste production, energy expenditure, fuel consumption, use of ammunition, water consumption, chemicals and accidental emissions. Greenhouse gas emissions are presented in a greenhouse gas inventory. Waste generation is reported to NDED by associated waste management companies contracted within the various regions of the Norwegian Defence Estate Agency (NDEA). The total amount of waste produced in 2019 was 18 894 tons, which represents an increase of 13 % compared to 2018. The degree of waste sorting was 68.5%, an increase of 7.3% compared to the previous year. 26.8% of the waste was recycled while 66.9% was processed with energy recovery. Energy consumption associated with the defence sector’s buildings and properties in Norway is reported by NDEA through statistics from suppliers. The total energy consumption in buildings and other properties is estimated to 718 GWh in 2019, a reduction of 1 % compared to 2018. Of the energy used in 2019, 91% came from renewable sources, similar to the previous year. Fuel consumption connected to the use of vehicles, aircraft, vessels and power generators was 93 185 m3 in 2019. This is an increase of 4.6 % compared to 2018. Fuel consumption on aircraft and vessels represents 91 % of the total fuel consumption in the defence sector. The use of ammunition is reported and specified on a digital form (DBL-750) by organizational unit, shooting range and ammunition type. A total of 18 211 210 units of ammunition were reported used in 2019, which is an increase of 10 pp. compared to 2018. The degree of reporting is the relationship between ammunition provided to the armed forces and the proportion reported being used. The degree of reporting in 2019 was 84% (excluding blank ammunition), an increase of 13 pp. from 2018. The total emission of lead is decreased by 14% compared to 2018 although the reported use of lead-based small arms ammunition increased by 0.6 %. Water consumption is reported by NDEA based on measured and estimated volumes. The total water consumption in 2019 was 2.05 million m3, an increase of 12.4% compared to 2018. The use of chemicals is reported from establishments within the sector where chemicals are used on a regular basis, but is with the exception of de-icing fluids insufficiently reported. 38 300 kg of aircraft deicing, and 389 378 kg of runway deicing fluids were reported from the defence sector’s airbases in 2019. The relative usage of urea to the total usage of runway deicing fluids was 76% in 2019, similar to 2018. The greenhouse gas inventory consists of reported fuel- and energy use and emission factors associated with the various materials. The inventory is divided in direct and indirect emissions. Emissions from the defence sector’s activities were estimated to 260 694 tons of CO2-equivalents in 2019, and 343 226 tons of CO2-equivalents when including indirect emissions. This represents an increase of 4 % compared to 2018, which is associated with increased use of vessels and aircrafts. There is a close relation between the demands and prerequisites which dictate the sector’s volume and pattern of activity and hence its total impact on the environment. It is therefore relevant to assess this impact in light of the tasks assigned to the defence sector within a dynamic political framework.
View Meta Data