Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap for 2013

Publisert
2014-04-30
Emneord
Forsvaret
Miljøvern
Miljøpåvirkning
Miljøundersøkelser
Klima
Rapportnummer
2014/00712
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1067
Samling
Rapporter
14-00712.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Rapportene «Forsvarssektorens miljø- og klimaregnskap utgis hvert år og har til hensikt å identifisere områder av virksomheten der tiltak kan iverksettes for å redusere miljøbelastningen fra forsvarssektorens aktiviteter. Denne rapporten tar for seg miljøaspektene avfall, energi, drivstoff, ammunisjon, vann, kjemikalier og akutte utslipp, samt utslipp av klimagasser og andre stoffer. FD, Forsvaret, FB, FFI har alle rapportert egne miljøaspekter i MDB i 2013, NSM har i liten grad benyttet MDB. For rapporteringsåret 2013 er det importert næringsavfall fra alle markedsområdene i FB. Byggog anleggsavfall fra FB Utvikling og FB Skifte Eiendom sine prosjekter er rapportert inn manuelt. Den totale mengden innrapportert næringsavfall gikk ned med 150 tonn fra 2012 til 2013. Sorteringsgraden for avfall i 2013 var på 64 % mens gjenvinningsgraden var på 95 %, som vil si at mål satt i IVB og handlingsplaner som omhandler avfall er nådd. Imidlertid er det kun 49 % av etablissementene i sektoren som har nådd kravet om 60 % sortering. Tall på energiforbruket i forsvarssektoren er i 2013 hentet fra FB sentralt og er basert på fakturagrunnlag fra leverandørene. Energiforbruket gikk opp med 4,7 % fra 2012 og andelen ikke-fornybar energi gikk opp med 1 %. Dette er ikke i samsvar med krav satt i IVB. Drivstofforbruket på Forsvarets militære kjøretøy, fartøy og luftfartøy, samt forbruk på administrative kjøretøy og tjenestereiser med bil er rapportert for alle etater i 2013. Det er også innrapportert antall tjenestereiser med fly og pendlereiser for Forsvaret. Den totale mengden drivstofforbruk har økt med 4 % fra 2012 til 2013 og det er også en økning i antall tjeneste- og pendlereiser med fly. Ammunisjonsforbruket blir innrapportert vi DBL-750 og for 2013 var rapporteringsgraden på 50 %, 7 % høyere enn i 2012. Rapporteringsgraden er fortsatt langt under kravet på 80 %. 95 % av innrapportert ammunisjon er knyttet til Forsvarets aktiviteter, og det er i 2013 også beregnet rapporteringsgrad for hver enkelt DIF i Forsvaret. Utskiftningen fra blyholdig til blyfri ammunisjon fortsetter å vise resultater, og utslippet av bly har blitt redusert med 50 % fra 2012 til 2013. Vannforbruket blir innhentet fra FB Utleie og mengden innrapportert vann var 4 % høyere i 2013 enn i 2012. Innrapportering av forbruk av kjemikalier er som tidligere år mangelfull med unntak av fly- og baneavisingskjemikalier. Mengden avisingskjemikalier innrapportert i 2013 var betydelig høyere enn tidligere år. Derimot har mengden UREA blitt redusert med 100 tonn. Klimaregnskapet viser at det totale klimagassutslippet fra forsvarssektoren har hatt en økning på 6,4 % sammenlignet med 2012. Denne økningen kommer fra drivstofforbruk på fartøy, elektrisitet- og fjernvarmeforbruk og tjenestereiser med fly. Utslippet av NOx er redusert med 27 % sammenlignet med 2012. Basert på innrapporterte og estimerte tall for alle miljøaspektene blir det i rapporten lagt frem forslag på tiltak som bør iverksettes for å bedre rapporteringen til MDB og fremme forslag på miljøeffektiviseringstiltak som kan øke miljøprestasjonen til sektoren.
The reports in the series “Environmental reporting in the Norwegian defence sector” is published every year with the purpose of identifying the most important defence activities where measures can be implemented to reduce the environmental burden of the sector. This report treats the environmental aspects of waste, energy, fuel consumption, ammunition, water, chemicals and accidental emissions as well as emission of climate gasses and other substances. The Ministry of Defence (MoD), the Armed Forces, the Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have reported the environmental impact of their activities to the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). For 2013 the total quantity of waste was imported from all the market areas in NDEA. Building and construction waste from NDEA projects was reported manually. The total amount of waste reported was reduced by 150 ton from 2012 to 2013. The degree of sorting for waste reported in 2013 was 64 % while the amount that went to energy recovery, compost, reuse and recycling was 95 %. This means that the targets set in the executive letters from the MoD concerning waste is achieved. There were, however, only 49 % of the establishments in the sector that fulfilled the target of 60 % sorting. Figures on the energy use in the defence sector were for 2013 gathered from NDEA centrally, and is based on the invoice documentation from the suppliers. Energy use increased by 4,7 % from 2012 and the amount of non-renewable energy increased by 1 %. This is not in accordance with executive letters from MoD. Fuel consumption on military vehicles, vessels, aircrafts and administrative vehicles were reported for all departments in 2013. The number of official journeys and commutes by aircraft was also reported. Fuel consumption increased by 4 % from 2012 to 2013 as well as an increase in the number of official journeys and commutes by aircraft. The reporting of ammunition is carried out through the digital form (DBL 750). For 2013 the degree of reporting was 50 % which is 7 % higher than in 2012. The degree of reporting is still far below the requirement of 80 %. 95 % of the reported ammunition is associated with activities of the Armed Forces and for 2013 the degree of reporting is also shown for each unit in the Armed Forces. The replacement from ammunition containing lead to lead-free ammunition is continuing to show results, and the emissions of lead were reduced by 50 % from 2012 to 2013. Water consumption is gathered from NDEA and the amount reported in 2013 was 4 % higher than in 2012. As with earlier years, the reporting of chemicals is insufficient, except for reporting of aircraft- and runway de-icing fluids. The amount of de-icing fluid reported in 2013 was significantly higher than earlier years. However, the amount of UREA was reduced by 100 ton. The climate account shows that the total amount of climate gasses from the defence sector increased by 6, 4 % compared to 2012. This increase was primarily from fuel consumption on vessels, electricity/district heating and official journeys by aircraft. Emission of NOx is reduced by 27 % compared to 2012. Based on reported and estimated numbers for all the environmental aspects, recommendations on measures that should be implemented to improve the grade of reporting into the NDED as well as recommendations on measures to improve the environmental profile of the sector is introduced.
View Meta Data