Første møte med Forsvaret - en kvantitativ analyse av data fra sesjon i 2012

Publisert
2013-11-20
Emneord
Militærvesen
Kvinner i Forsvaret
Statistikk
Rapportnummer
2013/01850
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1006
Samling
Rapporter
13-01850.pdf
Size: 952k
Sammendrag
FFI-prosjektet “Forskning på årskull” har som en av sine oppgaver å identifisere egnede tiltak for å styrke rekrutteringen av både kvinner og menn til Forsvaret. Som en del av dette analyseres data fra Sesjon del 1 – et nettbasert spørreskjema som alle norske 17-åringer må besvare. I denne rapporten analyserer vi data fra Sesjon del 1 i 2012 og sammenligner resultatene med data fra tidligere år. Hensikten er å kartlegge hvilke faktorer som fremmer interessen for å tjenestegjøre i Forsvaret og hvordan holdningene til Forsvaret endrer seg over tid. I tillegg gjør vi en kort analyse av resultatet av Sesjon del 1, altså av hvilke kandidater som velges ut til del 2 av sesjonsprosessen. Analysen viser at noen av de faktorene som i størst grad kan knyttes til interesse for å gjøre tjeneste i Forsvaret, er kjønn, fysisk form og visse sosiale egenskaper. Resultatene stemmer overens med det vi har sett tidligere år. Et nytt spørsmål av året dreier seg om karakterer i kjernefag fra grunnskolen. Vi observerer at interessen for tjeneste i Forsvaret er høyere blant dem med gode karakterer enn blant dem med svakere karakterer, men at den er aller høyest blant dem med karakter nær gjennomsnittet. Videre henger gode karakterer også sammen med flere av de andre faktorene som kan knyttes til interesse for tjeneste i Forsvaret.
One of the main tasks for the FFI project “Research on annual age cohorts” is to identify suitable measures for improved recruitment of men and women to the Norwegian Defence. One subtask is to analyse data from Sesjon del 1 – an online web query which is the first part of the selection process for the military service and which is compulsory for all Norwegians at the age of 17. In this report we analyse data from Sesjon del 1 from 2012, and compare the results with those of previous years. The purpose is to unveil which factors enhance the motivation for military service and how the attitudes towards the Norwegian Defence develop in the course of time. In addition, we make a brief analysis of the result of Sesjon del 1, i.e. which candidates that are chosen for the next part of the selection process. The analysis shows that gender, physical shape and certain social qualities are some of the main factors with a strong correlation to the motivation to do military service. The results are consistent with those of previous years. A new question this year concerns grades in core school subjects. We observe a higher level of motivation among those with good school grades compared to those with weaker grades, but that the level of motivation is highest among those with grades around the average level. Good school grades can also be related to several of the other factors which enhance the motivation for military service.
View Meta Data