Forekomster av forurensninger fra ammunisjon : anbefalinger av områder med behov for videre kartlegging

Publisert
2010
Emneord
Forurensning
Ammunisjon
Kartlegging
Skytefelt
Rapportnummer
2010/00228
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2393
Samling
Rapporter
10-00228.pdf
Size: 3M
Sammendrag
Det er foretatt en rekke undersøkelser for å få bedre kjennskap til hvordan fordelingen og forekomsten av forurensningen fra ammunisjon er på enkelte lokaliteter i skyte- og øvingsfelt. Det har vært foretatt mer detaljerte undersøkelser av eksplosivforurensningen i flybombefelt og panservernbaner. Det er undersøkt i hvilken grad det forekommer eksplosiver i fraksjonen større enn 2 mm i jordprøver, noe som vil kunne ha betydning for vurdering av risiko, ettersom kun fraksjonen under 2 mm benyttes ved kjemisk analyse. Det er foretatt undersøkelser for å avdekke om destruksjon av blindgjengere eller annen ammunisjon vil føre til forurensninger. Det er gjort en screening med XRF for å vurdere om det kan være forurensning av tungmetaller i de områdene som har vært undersøkt for eksplosivforurensning. Undersøkelsene viser at eksplosivforurensningen i flybombefelt sannsynligvis er lokalisert til de områdene der det er synlig terrengskade. Dette kan imidlertid være store områder, og konsentrasjonen av eksplosiver i dette området vil sannsynligvis være over 1 mg/kg. Det anbefales å konsentrere prøvetakingen til de områdene som har synlig terrengskade i flybombefelt. I panservernbaner vil det i målområdet være høye konsentrasjoner av HMX. Det kan også være rester av HMX foran standplass. Det er avdekket en viss avrenning av HMX fra målområdet. De høyeste konsentrasjonene av eksplosiver er lokalisert i nær tilknytning til målobjektene. Det blir påvist relativt høye konsentrasjoner av perklorat i demoleringsfelt og panservernbaner. En bør derfor ved kartlegging av forurensing i disse områdene foreta kjemisk analyse av perklorat i prøvene. I de samme banene kan det forekomme relativt høye konsentrasjoner av enkelte tungmetaller. Ved kartlegging av forurensing i slike baner bør det derfor både analyseres for eksplosiver inkludert perklorat, og tungmetaller. Det blir påvist partikler av eksplosiver i fraksjonen større enn 2 mm i jordprøver. I tilfeller der konsentrasjonen av eksplosiver i fraksjonen < 2 mm ligger opp mot akseptkriteriet for gjeldene arealbruk, bør eksplosivinnholdet i fraksjonen > 2 mm også bestemmes. Etter en samlet vurdering av de resultatene som tidligere er rapportert og de som fremkommer i denne rapporten, er det spesielt på to områder vi mener det er behov for videre kartlegging, demoleringsfelt og panservernbaner.
A number of investigations are made to get a better understanding of how the distribution and concentration of contamination from the munitions are in the shooting ranges. More detailed investigations of explosive contamination in anti-tank ranges and impact areas for bombs have been carried out. It is studied to what extent there are explosives in the fraction larger than 2 mm in soil samples. This can be of importance for risk assessment, as only the fraction below 2 mm is analyzed. Some areas where duds or other kind of munitions have been destroyed have been assessed for contamination of explosives. It is done a screening with XRF to determine whether there may be contamination of heavy metals in the areas that have been examined for explosive contamination. The results show that the contamination of explosives in impact areas for bombs is likely to be localized where visible damage to the terrain is observed. However, this may be large areas, and the concentration of explosives in these areas will probably be above 1 mg/kg. It is recommended to concentrate sampling to the areas with visible terrain damage. There will be high concentrations of HMX in impact areas in anti-tank ranges. It may also be remnants of HMX in front of the firing point. The highest concentrations of explosives are located in close proximity to targets in the impact area. It is also detected some runoff of HMX from the impact area. Relatively high concentrations of perchlorates are detected in demolition areas and anti-tank ranges. It is therefore necessary to make chemical analysis of perchlorates in samples from these sites. In the same sites it might appear relatively high concentrations of certain heavy metals. Characterization of contamination in such sites has to include analysis of explosives, perchlorates and heavy metals. It is identified particles of explosives in the fraction larger than 2 mm in soil samples. In cases where the concentration of explosives in the fraction below 2 mm is up against the acceptance criteria for the current land use, the explosive content in the fraction above 2 mm has to be determined. After an overall assessment of the results previously reported and those that are discussed in this report, there are two particular areas we have identified a need for further investigations. These two areas are demolition areas and anti-tank ranges.
View Meta Data