Erfaringsrapport - analysestøtte knyttet til organisasjon og samhandling under Gram-øvelsene 2011-2013

Publisert
2015-05-18
Emneord
Nettverksbasert forsvar
Analyse
Militære øvelser
Organisasjon
Prosesskontroll
Rapportnummer
2015/00045
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1122
Samling
Rapporter
15-00045.pdf
Size: 369k
Sammendrag
Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) ble etablert på Reitan i 2009, og er Forsvarets eneste hovedkvarter på operasjonelt nivå. Etableringen initierte en langsiktig fornyingsprosess som skulle sikre fortsatt utvikling av FOH som et operativt hovedkvarter for ivaretakelsen av militære operasjoner i inn- og utland. De viktigste arenaene for å evaluere hvorvidt FOH har utviklet seg i tråd med ambisjonene, har vært de årlige Gram-øvelsene. FFI-prosjekt 1189 Sinett (Samhandling i fremtidens INI) 2.0s bidrag i denne evalueringsprosessen har vært å gi analyser knyttet til organisasjon og teknologibruk. Hensikten med rapporten er å beskrive hva prosjektet har bistått FOH med i utviklingen av organisasjonen mot nettverksbasert forsvar (NbF). Erfaringene prosjektet har gjort seg, er spesielt nyttig for de som vil sette seg inn i problemstillinger og historikk knyttet til FOH. Videre kan de som ønsker å utvikle et lignende samarbeid, eller som på andre måter ønsker å bidra med forskningsstøtte til Forsvaret, dra nytte av våre erfaringer. Til slutt har rapporten et bidrag til de som ønsker å sette seg mer inn i det teoretiske grunnlagsmaterialet knyttet til NbF og organisasjon. Undersøkelsene som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har gjort, er både teoretisk og metodisk forankret. Teoretisk er ideene rundt organisasjon og de relaterte hypotesene bygget på NbF, og vi har tatt utgangspunkt i noen sentrale organisasjonsvariabler som legger grunnlaget for hvordan en organisasjon fungerer. Analyseserien generelt, og spørreskjemaene spesielt, har sett på forholdet mellom organisasjonsstruktur og prosess, for eksempel flatere struktur, desentraliserte prosesser, kongruens mellom struktur og prosess, fleksibilitet, tillit og bruk av teknologi. FOHs spesifikke øvelsesmål var også en del av analyseserien, og disse ble tilpasset øvelsene fra år til år. Basert på spørreskjemaer, observasjoner og intervjuer ble det over en treårsperiode systematisk bygget opp et empirisk datagrunnlag med utvalgte organisasjons- og prosessvariabler for å se en utvikling mot NbF. Analysene har blitt gjennomført i henhold til praksis i samfunnsvitenskapelig metode. Analysene ble levert til FOHs Utviklingsavdeling som arbeidsnotater etter hver øvelse slik at FOH fortløpende kunne gjøre nytte av resultatene i sine egne evalueringer av hovedkvarteret. Arbeidsnotatene har komplementert FOH Utviklingsavdelings egne observasjoner, analyser og vurderinger. Vi mener å kunne konkludere med at samarbeidet mellom FFI og FOH har hatt en nytteverdi. Fra et operativt ståsted har FOH fått analysestøtte som har vært nyttig i deres arbeid med å utvikle den operative organisasjonen mot NbF gjennom fortløpende innspill til evaluering av FOH. Fra et forskningsståsted har vi fått en verdifull mulighet til å bygge opp et datagrunnlag og en kontekstforståelse som kan vise hvilken retning FOH beveger seg med tanke på NbF, og vi har også fått en bedre forståelse for hva NbF-teorien betyr i praksis. Prosjektet har også fått en unik mulighet til å teste ut ulike typer måleskalaer og har utviklet målingsverktøy som fungerer i en militær operativ sammenheng.
The Norwegian Joint Headquarters (FOH) was established at Reitan in 2009, and is the only Norwegian headquarter at the operational level. The establishment initiated a long-term change process to ensure a continued development of FOH as the Norwegian joint operational headquarter for military operations in Norway and abroad. The main venues to evaluate whether FOH has developed in line with the ambitions have been the annual Gram exercises. The FFI project 1189 Sinett (Collaboration in the future information infrastructure) 2.0's contribution in this evaluation process has been to provide analyses of organisation and technology use. This report describes the project’s work to support FOH’s development towards a network-based defence (NbF). The experiences we have gained are especially valuable for those who want to understand the context and history related to FOH. Furthermore, anyone who would like to develop a similar cooperation, or in other ways want to contribute to research supported analyses for the Armed Forces, could benefit from our experiences. Finally, the report has a contribution to those who want to explore the theoretical background of NbF and organisation. The research done by the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) is both theoretically and methodologically grounded. Theoretically, the ideas regarding organisation and the related hypothesis are built on NbF theory. We have based our research on a set of central organisational variables that describe how an organisation functions. The analysis in general, and the questionnaires in particular, emphasised the relationship between organisational structure and process, for example a flatter structure, decentralised processes, flexibility, trust and technology use. FOH’s specific exercise goals were also included in the analyses, and were adjusted each year. Based on questionnaires, observations and interviews, an empirical data basis with selected organisational and process variables was systematically built over a three year period. The analysis followed the methodology of social science. The research supported analyses were delivered to FOH’s Development department as internal reports after each exercise. This allowed FOH to quickly utilise the results in their on-going work. The internal reports provided by the FFI project have complemented FOH’s own assessments. We assume that the collaboration between FFI and FOH have been useful for both parties. From an operational point of view, FOH has received analysis support regarding their work on evaluating and developing their organisation. From a research point of view, we have had an opportunity to collect data and develop a contextual understanding. To observe the developments at FOH has given a better understanding of what NbF means in practical terms. Finally, the project has had a unique opportunity to test metrics and has developed metrics that we find to be both reliable and valid in a military context.
View Meta Data