Environmental reporting in the Norwegian defence sector for 2009

Publisert
2010
Emneord
Miljøundersøkelser
Miljøpåvirkning
Forsvar
Militærvesen
Rapportnummer
2010/01587
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2434
Samling
Rapporter
10-01587.pdf
Size: 673k
Sammendrag
The Norwegian Defence publishes an annual account of its environmental performance. The scope of these reports is to identify the most important defence activities where measures can be implemented to improve the overall environmental efficiency for the sector. The overall environmental impact from the defence sector in 2009 was assessed based on information from the Norwegian Defence Environmental Database (NDED). The following environmental aspects were considered: (i) use of ammunition, (ii) generation of waste, (iii) energy consumption, (iv) use of chemicals, (v) fuel consumption, and (vi) water consumption. As for previous years the status for implementation of an environmental management system (EMS) in the Armed Forces were evaluated and a score based on performance was set. The Ministry of Defence (MoD), the Armed Forces, the Norwegian Defence Estates Agency (NDEA) and the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) have reported the environmental impact of their activities to the NDED, while the Norwegian National Security Authority (NoNSA) has utilised the NDED only to a minor degree. The reporting quality of the data for the different environmental aspects for the defence sector was improved or remained unchanged in 2009, with the exception of ammunition which was considerably poorer compared to 2008. The level of reporting was estimated to 48% compared to 56% in 2008. Use of lead-free ammunition increased by 33% compared to 2008. Only 19 tons of lead was deposited in 2009, compared to 56 tons in 2008 and 103 tons in 2007. This complies well with the target set in national environmental policy to reduce lead emissions to correspond with background levels by 2020. NDEA’s new energy reporting system “EnergiNet”, local sources and the central accounting system from NDEA have been used to gather data on energy and water usage for 2009. It is estimated that almost 100% of the energy consumption is reported in the NDED compared to 60– 80% for 2008. A total of 682 MWh of energy consumed and the usage of 2.5 million m3 of water was reported in the NDED for 2009 (up 54% compared to 2008). Reporting of solid waste in the NDED was estimated to account for 95–100% of the volume generated from the defence sector in 2009, compared to 75–80% in 2008. The sorting grade of solid waste reached 54% in 2009, which is below the target of 60% in the executive letter from the MoD. The rate of waste recycling in the defence sector was calculated to 78% in 2009, which is above the target of 75% established in the executive letter from the MoD. In total 13.5 million tons of generated waste was reported in 2009, compared to 12.9 million tons in 2008. 99% of the fuel consumption registered in the NDED is reported by the Armed Forces, but fuel consumption is also reported by the NDEA, FFI and the MoD. In 2009, fuel consumption from the use of private cars while on duty in addition to the numbers of flights (official journeys) has been included in the report. The estimated emissions to air from fuel and energy consumption from the defence sector show that the emission of greenhouse gasses is 933 tons lower than in 2008. The reporting of chemicals usage in 2009 has been scanty as in the previous years. The use of deicing chemicals has been reported at seven military air bases. The estimates of the impact on the environment from defence sector activities improve from year to year. The estimates are gradually becoming more accurate as the degree of reporting to the NDED improves and the basis of experience increases. However, a significant degree of uncertainty over most of the estimates still remains. Recommendations are made on how the quality of the registration of the data in NDED could be improved, as well as suggestions by which the defence sector’s environmental performance might be improved.
Rapportene ”Forsvarssektorens Miljøregnskap” utgis hvert år. Hensikten er å identifisere de mest betydningsfulle områder av virksomheten der tiltak kan settes inn for å redusere miljøbelastningene fra forsvarssektoren. Informasjon samlet i forsvarssektorens miljødatabase (MDB) er benyttet for å vurdere miljøpåvirkningene fra sektorens virksomhet i 2009. Følgende miljøaspekter er vurdert for 2009: (i) forbruk av ammunisjon, (ii) avfallshåndtering, (iii) energiforbruk, (iv) drivstofforbruk (v), forbruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier, og (vi) vannforbruk. I tillegg er det foretatt en vurdering av status med hensyn på bruk av MDB ved det enkelte etablissement i Forsvaret. Forsvarsdepartementet (FD), Forsvaret, Forsvarsbygg (FB) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har rapportert egne miljøbelastninger i MDB, mens Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i liten eller ingen grad har benyttet MDB i 2009. Kvaliteten på rapporteringen av data for de ulike rapporteringsområdene i 2009 fra hele forsvarssektoren samlet er forbedret eller uforandret sammenlignet med 2008, med unntak av ammunisjon hvor rapporteringen er betraktelig dårligere enn foregående år. Rapporteringsgraden av ammunisjon var på 48 % sammenlignet med 59 % i 2008. Andelen blyfri ammunisjon (7,62 mm, 5,56 mm og 9 mm) økte fra 55 % i 2008 til 71 % i 2009. Det er estimert at det deponeres 19 tonn bly fra bruk av ammunisjon i norske skyte- og øvingsfelt i 2009, mot 56 tonn i 2008 og 103 tonn i 2007. Dette er positivt sett i lys av nasjonalt miljøpolitisk mål om at utslipp av bly til miljøet skal reduseres til naturlig bakgrunnsnivå innen 2020. Forsvarsbyggs nye energistyringssystem ”EnergiNet”, lokale kilder og FB sitt sentrale regnskap har blitt benyttet til innhenting av energidata for 2009. Rapporteringen for energi i år er estimert til omtrent 100 %, mot 60-80 % for 2008. Det ble registrert 682 MWh i MDB for 2009 mot 429 MWh for 2008. Registrering av vannforbruket økte med 54 % fra 2008 til 2009 (2,5 millioner m3 i 2009 mot 1,3 millioner m3 for 2008). For rapporteringsåret 2009 er det importert avfallsdata til MDB fra alle markedsområdene i FB. Det er kun Andøya flystasjon som foretar manuell registrering av avfall i MDB. Dette fører til at sikkerheten i estimert rapporteringsgrad er større sammenlignet med foregående år, 95-100 % for 2009 mot 75-80 % for 2008. Sorteringsgraden av avfall i sektoren var 54 % i 2009, som er under målet på 60 % i iverksettingsbrev fra FD. Gjenvinningsgraden for forsvarssektoren var på 78 %, som er over målet i Forsvarets iverksettingsbrev om minimum 75 % for 2010. Totalt så ble det rapportert 13,5 tusen tonn avfall for 2009 mot 12,9 tusen tonn for 2008. Hovedtyngden (99 %) av drivstofforbruket rapportert i MDB stammer fra Forsvarets aktivitet, men drivstoff er også rapportert for FD, FFI og FB. Storparten av etatene har i 2009 rapportert bruk av privatbil i tjeneste og antall flyreiser i forbindelse med tjenestereise. For første gang er bruk av privatbil i tjeneste inkludert i regnskapet med hensyn på forbruk av drivstoff og utslipp til luft. Estimert utslipp til luft fra drivstoff og energiforbruk i forsvarssektoren viser at utslipp av CO2-ekvivalenter er 933 tonn lavere i 2009 sammenlignet med 2008. Rapportering av kjemikalieforbruk er for 2009, som tidligere år, svært mangelfull. Det er rapportert forbruk av fly- og baneavisingskjemikalier på 7 av Forsvarets flystasjoner. Totalt blir estimatene av forsvarssektorens miljøpåvirkninger forbedret fra år til år. Estimatene blir stadig mer nøyaktige som følge av at rapporteringen i MDB øker, og at erfaringsgrunnlaget bedres. Det er imidlertid fortsatt usikkerhet av betydning forbundet med de fleste estimatene. Rapporten gir anbefalinger om tiltak som bør iverksettes for å forbedre datakvaliteten i MDB, samt miljøeffektivitetsvurderinger for å bedre miljøprestasjonen i sektoren.
View Meta Data