Eksponering for skyterøyk i pansrede kjøretøy

Forfatter
Johnsen, Ida Vaa
Johnsen, Arnt
Karsrud, Tove Engen
Publisert
2017-11-30
Emneord
Stridsvogner
Panservogner
Våpen
Ammunisjon
Karbonmonoksid
Metaller
Helseskadelige stoffer
Risikovurdering
Rapportnummer
17/16680
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2207
Samling
Rapporter
17-16680.pdf
Size: 4M
Sammendrag
Under skyteøvelser med panserkjøretøy blir personell utsatt for skyterøyk. For å avdekke hvilke konsentrasjoner det gjelder, ble det bestemt at det skulle utføres målinger. I samarbeid med Forsvaret valgte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ut to kjøretøy til målingene, stridsvognen Leopard 2 (Leo2) og stormpanservognen CV90. Det ble også utført noen målinger i en modernisert utgave av CV90. Det ble gjort fordi den moderniserte vognen ble levert etter målingene var gjennomført, og den hadde et kraftigere ventilasjonsanlegg. I Leo2 ble skyterøyk målt ved skyting med mitraljøse gjennom coaxen, 120 mm og 27 mm indrekanon. I CV90 ble skyterøyk målt ved skyting med 30 mm blåplast, 30 mm NM219 og NM245 sammen med mitraljøse. Resultatene viste at operativt personell tidvis ble eksponert for svært høye konsentrasjoner av karbonmonoksid (CO) under skyting. I Leo2 var det spesielt høye konsentrasjoner av CO under skyting med mitraljøse fra coaxen (>2000 ppm). Under slik skyting ble personellet også eksponert for kobber og bly (der blyammunisjon ble benyttet) over grenseverdier angitt i arbeidsmiljøloven. Det tok også lang tid (>20 min) før skyterøyken ble ventilert ut av vognen, selv med ventilasjonssystem aktivert og lukene åpne. Det er sannsynlig at mye skyting med mitraljøse fra coaxen kan gi en COHb-konsentrasjon (CO-hemoglobin) > 10 %, der symptomer på forgiftning vil være merkbare. Skyting med indrekanon og 120 mm gav lavere COkonsentrasjoner, og det er derfor mindre sannsynlig at eksponering vil medføre symptomer på forgiftning. Eksponering for metaller så ikke ut til å utgjøre en helserisiko ved skyting med indrekanon eller 120 mm kanon. I CV90 ble det målt høye konsentrasjoner av CO når det ble skutt serier med mange skudd av 30 mm ammunisjon, og det tok noe tid før skyterøyken ble utluftet fra vognen. Ved skyting av mange skudd i rask rekkefølge fra 30 mm kanon kan det derfor ikke utelukkes at det kan medføre eksponering for CO som gir en COHb-konsentrasjon over 10 %. Som følge av at tennsatsen i 30 mm ammunisjon inneholder bly, kan det også føre til at grenseverdier for bly i arbeidsmiljø overskrides. Selv om eksponering for metaller så ut til å være redusert i de moderniserte vognene, viste undersøkelsene ikke en klar reduksjon i eksponering for skyterøyk. Med bakgrunn i målingene anbefaler FFI følgende: at skyting med mitraljøse fra coaxen i Leo2 begrenses, at CO-måler installeres i Leo2, at bruk av filtermaske vurderes ved skyting med mitraljøse fra coaxen i Leo2, at alle luker unntatt vognførers settes i åpen stilling ved skyting både fra Leo2 og CV90, at ventilasjonsanlegget i både Leo2 og CV90 må stilles på full styrke under skyting og stå på inntil skyterøyk er ventilert ut, og at bruk av filtermaske vurderes ved skyting av mange skudd med 30 mm kanon i CV90. Forsvarets bedriftshelsetjeneste bør undersøke og vurdere COHb-konsentrasjon hos personell etter skyting i Leo2 og CV90, og vurdere om det er behov for lovpålagt helseovervåkning av bly. Forsvaret bør vurdere øvingsmønster for å unngå høy eksponering for skyterøyk. Ved modernisering av Leo2 eller ved nyanskaffelser bør Forsvaret ha fokus på bedre ventilasjon og sørge for at skyterøyk fra mitraljøse ikke kommer inn i vognen.
During firing inside armored vehicles, the personnel are exposed to gun smoke. In order to reveal the concentration it was decided to conduct measurements. In collaboration with the Norwegian defence, the Norwegian Defence Research Establishment (FFI) selected two vehicles for measurements, the battle tank Leopard 2 (Leo2) and the combat vehicle CV90. As a modernized version of CV90 was delivered after completed measurements, and the modernized CV90 had a more powerful ventilation system, some measurements were also conducted in the modernized CV90. Measurements in Leo2 were performed during different firings: machine gun through the coax, 120 mm cannon and 27 mm sub caliber. In CV90 vehicles, measurements were done during firing with 30 mm plastic ammunition, 30 mm NM219 and NM245 together with machine guns. The results show that combat personnel occasionally were exposed to very high concentrations of carbon monoxide (CO). In Leo2, it was observed a particular high level of CO during shooting with the machine gun from the coax. At the same time, personnel were exposed to copper and lead (when leaded munitions were used) above recommended limits. It took some time (>20 min) before the firing emission was vented out of the vehicle, even when the ventilation system was activated and the hatches were in open position. It is likely that bursts of firing with the machine gun from the coax can cause a COHb level > 10%, where symptoms of poisoning will be noticeable. Exposure of CO during firing of the 120 mm cannon and the 27 mm sub caliber is not expected to cause poisoning symptoms. Exposure to metals did not pose a health risk when firing the 120 mm cannon or the 27 mm sub caliber. High concentrations of CO were also observed in CV90 when firing bursts of 30 mm ammunition, and it took some time before the firing emissions was vented out. Firing multiple shots during short time periods from the 30 mm cannon can cause a CO exposure that gives rise to a COHb level above 10%. During the firing, the level of lead can exceed the occupational limits, due to a lead containing primer cup. In the modernized CV90, the studies do not show a clear reduction in exposure to CO, although exposure to metals appeared to be reduced. Based on the results, FFI recommends that: the shooting with machine gun from the coax in Leo2 should be limited, a CO instrument should be installed in Leo2, the use of a particular respirator should be considered during high intensity shooting with the machine gun from the coax in Leo2, all hatches except the drivers’ should be set into open position during shooting in Leo2 and CV90, the ventilation system in Leo2 and CV90 should be set to highest intensity during shooting and be left on until the smoke is evacuated, and the use of a particular respirator should be considered when multiple shots with 30 mm cannon in CV90 are fired in short time. The military occupational healthcare authorities should measure the COHb levels in personnel after shooting in Leo2 and CV90 and assess whether there is a need for health monitoring of lead in CV90 personnel. The Armed Forces should assess the exercise pattern to avoid exposure to high emissions from firing. When modernizing Leo2 or on acquisition of a new battle tank, the Armed Forces should focus on better ventilation and the need for a machine gun which do not expose personnel for gun emissions.
View Meta Data