Effects of contamination of forage with explosives on feeding behaviour in sheep

Publisert
2010
Emneord
Forurensning
Sprengstoffer
Pyroteknikk
Ammunisjon
Sau
Atferd
Rapportnummer
2010/00509
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2412
Samling
Rapporter
10-00509.pdf
Size: 348k
Sammendrag
The common military explosives TNT, RDX and HMX are distributed in many military training areas, and are thus encountered by large herbivores. We present the first scientific study of large herbivores’ voluntary intake of explosives. Using an indoor, experimental setup we examined if contamination of forage by the compounds affect intake by sheep. Data were analyzed using a general mixed linear model. The results clearly demonstrate that contamination by any of the three explosives reduce forage intake in sheep; in order of increasing avoidance: RDX < TNT < HMX. The avoidance implies a reduced, but still relevant, risk of poisoning of sheep and other large herbivores in military training areas. However, since the results are not directly transferable to rangeland conditions, an outdoor experiment was performed closely mimicking natural conditions in order to investigate responses of sheep to TNT and HMX contamination of growing pasture – on a fine scale. No statistical significant difference was found between grazing in areas contaminated with explosives and grazing in clean areas. The results indicates that sheep can react by avoidance when explosives are present in the forage, but not in a degree that should be given any weight in risk assessment.
Eksplosivene TNT, RDX og HMX, som er de mest benyttede eksplosivene i ammunisjon, finnes som forurensninger i mange skyte- og øvingsfelt. Eksplosivene er giftige og kan utgjøre en risiko for beitedyr i området. Målet med dette studiet er å undersøke om smak eller lukt av eksplosiver gjør at beitedyr vil forsøke å unngå forurensede områder, eller i motsatt fall om lukt eller smak av eksplosiver tiltrekker beitedyr. Dette er viktig informasjon i en risikovurdering. Ved å benytte et innendørs forsøk med forurensning av for, samt et utendørs forsøk med forurenset beitemark, ble effekter på inntaket av for studert. Resultatene i innendørsforsøket viser at forurensning av for reduserer forinntak hos sau hvor RDX gir minst reduksjon, og HMX gir størst reduksjon. I utendørsforsøket hvor sauene kunne velge mellom forurenset og rent beite ble det ikke funnet noen signifikant forskjell på forinntak i forurensede og rene områder. Den delvise unngåelsen kan indikere en redusert risiko for at beitedyr eksponeres for eksplosiver, men er ikke signifikant nok til at den bør tas hensyn til i en risikovurdering.
View Meta Data