Deteksjon av eksplosivrester i felt ved hjelp av hyperspektral avbildning

Publisert
2009
Emneord
Sprengstoffer
Forurensning
Hyperspektral avbildning
Rapportnummer
2009/01426
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2332
Samling
Rapporter
09-01426.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Der er kjent at det i Forsvarets skytefelt ligger rester av eksplosiver, noe som hovedsakelig skyldes ufullstendig detonasjon av ammunisjon. Disse restene er vanskelige å finne, men er ansett å være et miljøproblem blant annet fordi stoffene er giftige i større eller mindre grad. Hyperspektral avbildning er en teknologi som kan utnytte informasjon i lysets spektrum, eller "farge" i utvidet forstand, til å kartlegge forekomst av forskjellige stoffer. Denne rapporten beskriver innledende eksperimenter med deteksjon av eksplosivrester ved hjelp av hyperspektral avbildning. Resultatene tyder på at eksplosivrester har spektrale signaturer som vil kunne utnyttes. Rapporten danner grunnlag for innledende vurderinger av nyttepotensialet til hyperspektral avbildning for søk etter eksplosivrester.
Military firing ranges are known to be contaminated by particles of explosives, mainly due to incomplete detonations of munitions. The explosive particles are difficult to find, but are considered to pose an environmental hazard because the substances are poisonous, to a varying degree. Hyperspectral imaging is a technology which exploits the information contained in the spectrum of light, to map the distribution of different materials. This report describes preliminary experiments with detection of explosives using hyperspectral imaging. The results indicate that explosives exhibit spectral signatures that can be exploited for detection. The report forms the basis for an initial assessment of the utility of hyperspectral imaging to identify hot spots of explosives.
View Meta Data