Den fremtidige personellutviklingen i Forsvaret - simuleringer med Magika2

Publisert
2010
Emneord
Simulering
Militærvesen - Personalforvaltning
Rapportnummer
2010/01680
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2438
Samling
Rapporter
10-01680.pdf
Size: 350k
Sammendrag
I denne rapporten presenteres resultater fra personellsimuleringsmodellen Magika2 (Modell for alders-, grads- og kompetanseutvikling i Forsvaret) som er utviklet for å støtte analyser av den fremtidige personellstrukturen i Forsvaret. Modellen gjør det mulig å studere konsekvenser av ulike personellpolitiske tiltak, og eksperimentere med forskjellige faktorer som påvirker alders-, grads- og kompetansesammensetningen i Forsvaret. Denne studien tar for seg to viktige utfordringer innen personellforvaltingen; den økende andelen yrkesbefal som når pensjonsalder, og den videre utviklingen av avdelingsbefalsordningen. Disse utfordringene diskuteres i lys av ulike utdanningskvoter på Forsvarets skoler og usikkerhet knyttet til tilfeldig avgang. De viktigste funnene er for det første at det synes vanskelig å oppnå ønskede målsettinger for avdelingsbefalsordningen de kommende årene. Resultatene viser en svak økning i antall avdelingsbefal, men at økningen ikke er stor nok til at man vil kunne nå ønsket ambisjonsnivå for antallet avdelingsbefal. For det andre viser resultatene en svak økning av antall yrkesbefal frem mot midten av dette tiåret. Etter dette snur trenden, og det blir færre yrkesbefal. Utviklingen skyldes i hovedsak økningen i antallet yrkesbefal som når pensjonsalder, og at Forsvaret med dagens rekrutterings-praksis ikke greier å kompensere for den økende naturlige avgangen. Resultatene viser også at hvilket årstall som trenden snur og hvor stor nedgangen blir, er sterkt avhengig av nivået for tilfeldig avgang. Det observeres også en lavere gjennomsnittsalder i befals- og offiserskorpset, en økende andel befal på fenriks- og løytnantsnivå, og en reduksjon på kapteinsnivå og høyere. Dette er i hovedsak en utvikling i ønsket retning.
This report presents results from simulations with the personnel simulation tool Magika2 (Model for age, rank, and competency development in the Armed Forces). The model is developed to support analysis of the future personnel portfolio in the Armed Forces. It makes possible simulation of consequences of various means to change the personnel structure, and experimentation with different factors that influence the composition of age, rank and competency. This report addresses two important challenges for the future personnel composition. First, the increasing number of officers reaching age of retirement. Second, the development of the non-commissioned officers scheme. These challenges are discussed in light of admission rates to military education and uncertainty due to turnover rates. The results show that it seems to be difficult to reach the stated goals for the development of the non-commissioned officers scheme. The results indicate a small increase in the number, however, this is not large enough to reach the level of ambition. When it comes to the number of regular officers, the results indicate a small positive trend for the next five to six years. After this, the trend will become negative, and the number of officers will decrease. The cause for this development is mainly related to the increasing number of officers that will reach the age of retirement. When the trend will turn, and how large the decrease will be, is highly dependent on the turnover rates used in the simulations. Last, we observe an increase in the number of officers at lower ranks (second lieutenant and first lieutenant) and a decrease of higher ranking officers (captain and major). For the highest ranking officers only small changes are observed.
View Meta Data