Arkitekturarbeid i Forsvaret med forenklet bruk av NATO Architecture Framework (NAF)

Publisert
2013-06-10
Emneord
Arkitektur
Virksomhetsarkitektur
Rapportnummer
2013/01069
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/992
Samling
Rapporter
13-01069.pdf
Size: 2M
Sammendrag
Vi fremlegger i denne rapporten et forslag til en sterkt forenklet versjon av NATO Architecture Framework (NAF) som vi betegner ”NAF kjerne”, og et konsept der kjernen danner et generisk utgangspunkt for lokalt tilpasset arkitekturarbeid. NAF-kjernen er tenkt å danne grunnlaget for helhetlig samarbeid på tvers av miljøer i forsvarssektoren. Vi skisserer en generisk fremgangsmåte for å bruke NAF kjerne, der lokale metodemessige behov blir møtt samtidig som man ivaretar interoperabilitet på tvers av ulike domener. Vi oppsummerer erfaringene fra en møterunde som vi gjennomførte med noen utvalgte interessentgrupper i Forsvaret høsten 2011. Hensikten med disse møtene var å kartlegge behov og forutsetninger, få innspill til videre utvikling av tilpasset arkitekturmetodikk samt utforske mulighetene for gjenbruk av eksisterende modeller. Oppsummeringen fra møterunden leder opp mot beskrivelser av vårt forslag til forenklet og tilpasset arkitekturmetodikk. Erfaringene fra møteserien støttet våre tidligere antakelser om hva som er en fornuftig innretning på arkitekturarbeidet i Forsvaret. Innretningen bør preges av øket deltagelse gjennom forenkling og – for de enkelte enhetene – ekstern metodestøtte. En balanse mellom sentral styring og desentral tilpasset utførelse ser ut til å være hensiktsmessig. Vi utforsker anvendeligheten av vårt forslag til arkitekturmetodikk gjennom en øvelse rettet mot å støtte FK KKIS i deres arbeid med å finne egnet metodikk for INI porteføljestyring. Basert på behovene knyttet til INI porteføljestyring – som vi fremstiller som evner Forsvaret må ha innen arkitektur (kapabiliteter) – identifiserer vi nødvendig funksjonalitet for arkitekturløsningene, som vi her fremstiller som tjenester. Vi avdømmer så evnen som alternative verktøy eller kombinasjoner av verktøy og roller har til å realisere disse tjenestene. Vi anbefaler at forenklingsforslagene videreforedles til et sett med retningslinjer for arkitekturarbeid som innrettes på en lav brukerterskel og stor utbredelse av interoperabel metodikk i Forsvaret. Vi håper også at de arkitekturrelaterte kapabilitetene og tjenestene som er definert og eksemplifisert i denne rapporten vil oppleves som et nyttig utgangspunkt, og inspirere de relevante miljøene i Forsvaret til videre arbeid langs de samme utviklingslinjer. Vi håper dermed at vårt arbeid fungerer som et bidrag på veien til å etablere arbeidsmetodikk som er tilpasset de komplekse utfordringene forbundet med videreutviklingen av et relevant, endringsdyktig og kosteffektivt forsvar.
In this report, we introduce a significantly simplified version of the NATO Architecture Framework (NAF), which we have termed the ”NAF Core”, as well as a methodology concept in which this core framework forms the basis for locally adapted architecture work. The”NAF Core” is intended to support holistic collaboration between diverse communities of interest within the defence sector. We attempt to draw up a generic guide for the use of our NAF Core, in which local methodology requirements are met while retaining interoperability across domains. Our work partially builds on experiences gathered during a series of meetings with selected stakeholders during the autumn of 2011. The goals of these meetings were to understand stakeholder requirements and prerequisites for architecture methodology, elicit input for further development of tailored architecture methodology and finally to explore the possibilities for reuse of existing architecture models. What we learned during these meetings guided us in our work to define a simplified architecture methodology. Our previous assumptions about a sensible approach were confirmed. This assumption was that our national approach to architecture work must foster increased participation, and must – for most user groups – rely on external support. A balance between centralized governance and decentralized execution seems conducive. We explore the utility of our proposed architecture methodology through an exercise aimed at supporting the Norwegian Cyber Command in their efforts to define architecture methodology which supports efficient program management. Based on the methodology requirements associated with managing the information infrastructure program area – which we describe as capabilities that the Defence Force must be able to realize in their architecture work – we define a rather large collection of required services. Finally, we assess the merit of different solutions in realizing some of these services. We recommend that our proposals regarding simplified and tailored methodology form the basis for the further development of guidelines for architecture work in the Norwegian military sector. These guidelines should support a low threshold for participation, which will promote increased promulgation of the use of interoperable methodology. We hope that the architecture capabilities and services which we have defined in this report will represent a useful starting point for relevant communities of interest in their quest to adapt their work methodologies to the high complexity problem space they are faced with in realizing a relevant, agile and cost effective defense force.
View Meta Data