Analysis of maritime operations - methodology and implementation

Publisert
2016-10-12
Emneord
Maritime operasjoner
Operasjonsanalyse
Metodologi
Militære øvelser
Rapportnummer
2015/02248
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/1216
Samling
Rapporter
15-02248.pdf
Size: 629k
Sammendrag
The report presents the accumulated experience, obtained methodology and associated recommendations gained through FFI project P1200 (Analysis of Maritime Operations) and P1337 (Analysis of Maritime Operations and Exercises). The Royal Norwegian Navy’s (RNoN) increased attention to the analysis of operations and exercises, relates to the high complexity of new vessels and weapon systems, and an aspiration to optimise these exercises and operations accordingly. An essential part of P1200, and now P1337, is therefore to conduct analyses on a tactical level, whose outcome materialises in solutions and recommendations – also described as “Lessons Identified” turned into “Lessons Learned”. The concept of analysis includes, in this report, all accompanying activities, and two main approaches are both being used in our project: Inductive and deductive analysis. The inductive approach is more exploratory in nature, and is used when unforeseen, yet interesting, events occur, and where finding potential patterns and relations are needed to explore a new field. Deductive analysis is used when a strong hypothesis can be made ahead, and therefore where thorough preparations can be made accordingly. The project strives to work within the deductive approach as much as possible, albeit would naturally not shy away from inductively analysing new and unexplored events when they occur. After having contributed to several exercises, we have seen some reoccurring analysis fields, and for those we have been able to develop analysis objectives deductively. The methodology has been divided into three main phases: 1. Preparation of the analysis 2. At the event 3. Post event analysis. For the first phase – the preparation of the analysis – we describe our team, the planning of the analyses, the definition of analysis objectives (AOs), the collection of data, and the general analysis plan. For the second phase – at the event – we describe the two different hats we wear as observers during an exercise; the hat for ‘in theatre’ observation and the one for data collection. For the last phase – the post event analysis – we describe how we reconstruct and visualise interesting events that take place, which tools are being used (specifically the analysis program Fram – a tool that enables a reconstruction and visualisation of events from the exercise), the post event analysis process, and finally the reporting and presentation of results to RNoN. A substantial amount of knowledge and experience has been accumulated in analysing maritime operations. Altogether, the project has gained crucial insight into the analysis of maritime multiplatform operations on a tactical level. This includes all the different aspects of data collection, analysis methodology and tactics, in addition to documentation and visualisation. Data collection and data analysis is demanding when it comes to data support utilities and data expertise. The RNoN now can benefit from the analysis capabilities at FFI in improving the identification of lessons from exercises. The project has experienced that a close cooperation between the analysis groups respectively at FFI and KNM T/TAS, when it comes to the reconstruction of events after exercises and the identification of lessons, is crucial to the outcome of the analysis.
Rapporten presenterar samla erfaringsmengd, innarbeida metode og tilhøyrande anbefalingar tileigna gjennom FFI-prosjekt P1200 (Analyse av Maritime Operasjonar) and P1337 (Analyse av Maritime Operasjonar og Øvingar). Sjøforsvarets auka merksemd rundt øvingar/operasjonar og analyser av desse, har sitt opphav i mellom anna kompleksiteten til nye farty og våpensystem, kombinert med ein ambisjon om å kunne optimalisera øvingane tilsvarande. Ei avgjerande hensikt med P1200, og no P1337, er difor gjennomføring av analyser på eit taktisk nivå, og resultata medfører løysingar og anbefalingar – også skildra som «Lessons Identified» gjort om til «Lessons Learned». Begrepet analyse famnar i denne rapporten om alle aktivitetar knytta til dette, og to hovudtilnærmingar vert nytta: Induktiv og deduktiv analyse. Den induktive tilnærminga er meir utforskande i sin natur, og nyttast når interessante og uforutsette hendingar oppstår, og ein freistar å finna mønster og samanhengjar i ukjend terreng. Deduktiv analyse vert nytta når gode hypotesar og teoriar kan opparbeidast i forkant, og førebuingar kan gjerast deretter. Prosjektet nyttar deduktiv analyse der mogleg, men unnlatar ikkje å analysera induktivt uutforska hendingar som oppstår. Etter å ha vore involvert i ein heil del øvingar, ser me også at enkelte emne går att, og har slik kunna utarbeida detaljerte analysemål deduktivt. Metodologien er delt i tre fasar: 1. Førebuing av analysen 2. Under øvinga 3. Etteranalyse For den fyrste fasen, i førebuinga av analysen, skildrar me analysegruppa, sjølve planleggjinga av analysen, nedteikning av analysemål, datainnhenting og den overordna analyseplanen. For fase nummer to, under sjølve øvinga, skildrast dei to ulike rollene observatørar innehar under ei øving: Rolla som reine observatørar til hendingane som utspelar seg, samt rolla som datainnsamlarar. For den siste fasen, etteranalysen, skildrar rapporten korleis rekonstruksjon og visualisering av interessante hendingar føregår etter ei øving, kva for verkty som nyttast (spesielt skildrast analyseverktyet Fram – eit dataprogram som rekonstruerer og visualiserer hendingar frå øvinga), etteranalyseprosessen i sin heilskap, samt rapportering og presentasjon av resultata for Sjøforsvaret. Ei betydeleg mengd kunnskap og erfaring er opparbeida i prosjektet gjennom analyser av maritime operasjonar. Samla sett har prosjektet opparbeida avgjerande innsikt i analyse av maritime multi-plattformoperasjonar på taktisk nivå. Dette omfattar ulike aspekt av datainnsamling, analysemetodikk og taktikk, i tillegg til dokumentasjon og visualisering. Spesielt er datainnsamling og -analyse krevjande i høve til datastøtteverkty og –kompetanse. Forsvaret kan no dra nytte av FFIs erfaring her for å få auka utbytte av øvingar. Prosjektet har erfart at eit nært samarbeid mellom analysegruppa på FFI og på KNMT/TAS, i samband med rekonstruksjon etter øvingar og identifikasjon av erfaringar, er avgjerande for ein god analyse.
View Meta Data