Analysestøtte til militære operasjoner : utvalgte miljøer og en mulig norsk tilnærming

Publisert
2008
Emneord
Analyse
Operasjonsanalyse
Militære operasjoner
Rapportnummer
2008/02332
Permalenke
http://hdl.handle.net/20.500.12242/2233
Samling
Rapporter
08-02332.pdf
Size: 289k
Sammendrag
Gjennom operasjonsanalyse (OA) anvendes vitenskapelige metoder til støtte i beslutningsprosesser, noe som kan dras nytte av både ved planlegging og gjennomføring av militære operasjoner. En rekke nasjoner og NATO benytter seg av OA, blant annet i sammenheng med International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan. Felles for mange av disse bidragene er at nasjonale forsvarsorienterte forskningsinstitusjoner spiller en viktig rolle. Tilsvarende er det naturlig at FFI kan stille med operasjonsanalytikere tilknyttet norske avdelinger. Denne rapporten har fokus på en mulig norsk tilnærming til OA-støtte til militære operasjoner. Hovedproblemstillinger i denne forbindelse er personell-spørsmål (hvor mange deployeres av gangen, reach back, rekruttering), hva man kan gjøre, relevant kompetanse og hvor i organisasjonen operasjonsanalytikeren bør plasseres. Rapportens utgangspunkt er en kartlegging av aktuelle oppgaver og hvordan OA-støtte til militære operasjoner er organisert hos viktige bilaterale partnere og i NATO. Sammen med våre begrensede nasjonale erfaringer danner dette grunnlag for anbefalingen om en mulig norsk tilnærming. Rapporten gir følgende anbefalinger: • Deployere operasjonsanalytikere i team da man kan utveksle ideer og samarbeide sammen. • Det er viktig med et fungerende reach back-system. Dette apparatet bør ha en fast kontaktperson som har god oversikt over tilgjengelig kompetanse og ressurser. • Rekruttere analytikere fra FFI. En annen mulighet er Forsvaret eller fra det sivile. • Deltakelse på fellesoperative øvelser ved Forsvarets stabsskole (FSTS) og NATOs vinterøvelse Cold Response gir gode muligheter for å få et innblikk i militære prosesser og prosedyrer, få testet kompetanse og modeller i et operativt miljø, samt å gi en forståelse av hva OA er og kan bidra med. • Operasjonsanalytikeren må være forberedt på å håndtere et bredt spektrum av oppgaver ut fra sjefens prioriteringer. Noen av oppgavene kan være: o campaign assessment o risikoanalyse o flermålsanalyse o andre generelle statistikker og trendanalyser • Ulike former for kompetanse kreves av en operasjonsanalytiker i felt. Dette vil være innen OA, militære operasjoner, stabsarbeid, operasjonsområdet og kommunikasjon. • Erfaringer fra deployeringen bør vurderes jevnlig (forberedelser, organisering, uniform og oppgaver). • OA-funksjonen kan plasseres som en del av planleggingscellen (J5/S5), eller som en egen celle direkte under stabssjefen (support staff). • OA-funksjonen skal være en ressurs for hele staben. God kontakt med stabssjefen vil derfor være en klar fordel.
Operational analysis (OA) uses scientific methods to support decision processes. This may be utilised both in planning and execution of military operations. A number of nations and NATO make use of OA in military operations, for instance International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan. National defence research institutes play an important role in most of these contributions. It is correspondingly expected that FFI can contribute with operational analysts to support Norwegian units. This report has a focus on a possible Norwegian approach to OA support to military operations. The main problems to be addressed are who can be deployed, what can be done and the placement in the HQ organisation. The report gives an overview of how important bilateral partners and NATO exploit OA in support of military operations, including tasks and organisation of OA .... In combination with national experiences this forms the basis for making a set of recommendations on a possible Norwegian approach. The following recommendations are given: • Deploy operational analysts in teams. • It is important with a well-functioning reach back system with a point of contact who has a good overview of available resources. • Recruit analysts from FFI. Another possibility is from the Defence or civilian analysts. • Participation at the joint exercises at the Norwegian Defence Staff College and NATO’s winter exercise Cold Response is a good opportunity to learn about military processes and to give an understanding of what OA is. • The operational analyst must be prepared to handle a wide scope of tasks. Some of them may be: o campaign assessment o risk analysis o multiple criteria decision analysis o other statistics and trend analyses • An operational analyst in the field must have different skills and knowledge. For instance within OA, military operations, HQ processes, area of operation and communication. • Experiences from the deployment must be considered frequently. • The OA function can be put within the plan cell or as a separate cell under the chief of staff. • The OA function is a resource for the entire staff.
View Meta Data